Erilliskertomus valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että vuoden 2008 valtion tilinpäätös on siten laadittu, että se olisi vahvistettavissa.

Pääasiallinen sisältö

Valtioneuvosto on valtion tilinpäätöskertomuksessa raportoinut eduskunnan mietinnöissään 11/2008 ja 21/2008 edellyttämien toimenpiteiden toteutumisesta. Toimenpiteet ja niiden toteuttaminen eivät kuitenkaan ole kaikilta osin eduskunnan edellyttämän mukaisia.

Valtion tilinpäätöskertomuksessa eduskunnalle annetut yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tiedot eivät kaikilta osin anna oikeita ja riittäviä tietoja siitä, kuinka hyvin valtion voimavarojen kohdentamiselle asetetut yhteiskuntapoliittiset tavoitteet on saavutettu. Tarkastettujen erityisteemaraporttien perusteella erityisteemaraportoinnin keskeinen tavoite, valtion tilinpäätöskertomuksen hyödynnettävyyden parantaminen, ei ole toteutunut. Merkittävä osa tiedosta ei vastaa eduskunnan tarpeita. Raportoinnin puutteena on usein rajoittuminen toimintaa kuvailevaksi siten, että raportoinnista puuttuu vaikuttavuuteen keskittynyt analyyttinen näkökulma.

Tarkastuksen perusteella tilinpäätöskertomuksen tietoja valtiontalouden kehysten noudattamisesta varainhoitovuonna 2008 voidaan pitää oikeina. Talous- ja finanssikriisi korostaa valtiontalouden kehysmenettelyn läpinäkyvyyden ja informaatioperustan merkitystä sekä eduskunnan roolia osana talous- ja finanssipolitiikan ohjausta. Vuoden 2009 talousarvio ja ensimmäinen lisätalousarvio ovat pysyneet kehyksen puitteissa, vaikka ne sisältävät elvyttäviä toimia noin kolme miljardia euroa. Elvytystoimet painottuvat verotuksellisiin toimiin, jotka menokehys jättää huomioimatta. Lisäksi menokehyksen ulkopuoliset menot ovat kasvaneet huomattavasti.

Valtiontalouden ja koko julkisen talouden kestävyyttä tulee tarkastella kokonaisuutena, ja tarkastelussa on huomioitava, että kehysmenettely ei kaikilta osin yhdistä talousarvon kestävyyteen liittyviä tekijöitä toiminnan tavoitteisiin ja niiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Tilinpäätöksessä valtuuksia ja valtion vastuusitoumuksia koskevien tietojen rajoittuminen talousarviotalouden tason raportointiin vaikeuttaa oikean kuvan muodostamista valtion taloudellisesta asemasta ja riskeistä. Valtion tilinpäätöskertomuksessa ei anneta sellaisia tietoja talousarvion ulkopuolisista rahastoista, joiden perusteella niistä muodostuisi oikea ja riittävä kuva. Eduskunnan budjettivallan edellytysten tehostamiseksi eduskunnan tiedonsaantia talousarvion ulkopuolisista rahastoista on lisättävä. Talousarvion ulkopuolella olevia valtion rahastoja koskevia säädöksiä on tarkistettava siten, että rahastojen taloudesta ja toiminnasta saadaan valtion tilinpäätöskertomukseen tarvittavat tiedot.

Vuonna 2008 oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloille kohdistetut ohjausjärjestelmätarkastuksen havainnot nostavat esille tarpeen panostaa arviointitiedon hyväksikäyttöön ja kehittää tavoitteiden määrittelyä siten, että tavoitteiden asetannassa on selkeästi havaittavissa tavoitetaso ja yhteys määrärahojen, tulostavoitteiden ja vaikuttavuustavoitteiden välillä. Laajoille pitkän aikavälin tavoitteille tulisi asettaa osa- ja välitavoitteita.

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että vuoden 2008 valtion tilinpäätös on siten laadittu, että se olisi vahvistettavissa.

 

Kategoriat