Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse

Statens revisionsverk konstaterar, att statsbokslutet för år 2008 har gjorts upp så, att det kan fastställas.

Huvudsakligt innehåll

Statsrådet har i statens bokslutsberättelse rapporterat om verkställandet av de åtgärder som riksdagen har förutsatt i sina betänkanden 11/2008 och 21/2008. Åtgärderna och deras verkställighet överensstämmer emellertid inte till alla delar med vad som har förutsatts av riksdagen.

De uppgifter om samhälleliga effekter som har getts åt riksdagen i statens bokslutsberättelse ger inte till alla delar riktiga och tillräckliga uppgifter om det, hur väl de för inriktningen av statens resurser uppställda samhällspolitiska målsättningarna har uppnåtts. På basis av de granskade rapporterna om specialteman har den centrala målsättningen för rapporteringen om specialteman, ett förbättrande av användbarheten för statens bokslutsberättelse, inte förverkligats. En betydande del av uppgifterna svarar inte mot riksdagens behov. En brist i rapporteringen är ofta att den begränsar sig till att beskriva verksamheten så, att i rapporteringen saknas ett på effekterna fokuserat analytiskt perspektiv.

På basis av revisionen kan bokslutsberättelsens uppgifter om hur ramarna har iakttagits under finansåret 2008 betraktas som riktiga. Den ekonomiska krisen och finanskrisen understryker betydelsen av transparens i ramförfarandet i statsfinanserna och av dess informationsbas, samt riksdagens roll som en del av styrningen av den ekonomiska politiken och finanspolitiken. Budgeten för år 2009 och den första tilläggsbudgeten har hållits inom ramarna, trots att de innefattar ca 3 miljarder euro stimulansåtgärder. Tyngdpunkten i stimulansåtgärderna ligger vid beskattningsåtgärder, som inte beaktas i utgiftsramen. Dessutom har utgifterna utanför utgiftsramen ökat avsevärt.

Statsekonomins och hela den offentliga ekonomins hållbarhet bör betraktas som en helhet, och vid betraktelsen bör uppmärksammas, att ramförfarandet inte till alla delar anknyter de med budgetens hållbarhet förenade faktorerna till målsättningarna för verksamheten och deras samhälleliga effekter.

Att i bokslutet uppgifterna om fullmakter och statens ansvarsförbindelser har begränsats till rapportering på budgetekonomins nivå gör det svårare att skapa sig en riktig bild av statens ekonomiska ställning och risker.

I statens bokslutsberättelse lämnas inte sådana uppgifter om fonderna utanför budgeten, på basis av vilka en riktig och tillräcklig bild skulle ges av dem. För att förutsättningarna för riksdagens budgetmakt skall stärkas bör riksdagens tillgång på information om fonderna utanför budgeten ökas. Författningarna angående fonderna utanför budgeten bör justeras så, att om fondernas ekonomi och verksamhet erhålls de uppgifter som behövs för statens bokslutsberättelse.

Observationerna vid revisionerna av styrningssystem, som år 2008 hänförde sig till justitieministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden, lyfter fram behovet av att satsa på utnyttjande av utvärderande information och utveckla definieringen av målsättningarna så, att i måluppställandet klart kan ses den målsatta nivån och sambandet mellan anslag, resultatmål och effektmål. För omfattande målsättningar på lång sikt borde uppställas delmålsättningar och etappmål.

Statens revisionsverk konstaterar, att statsbokslutet för år 2008 har gjorts upp så, att det kan fastställas.

 

kategorier