Erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Tilinpäätös on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti, ja tietoja valtiontalouden kehysten noudattamisesta voidaan pitää oikeina.

Pääasiallinen sisältö

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että vuoden valtion tilinpäätös vuodelta 2010 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Finanssipolitiikan tietoperustaan ja vaikuttavuuteen kohdistuneen tarkastuksen perusteella valtion tilinpäätöskertomuksen tietoja valtiontalouden kehysten noudattamisesta varainhoitovuonna 2010 voidaan pitää oikeina.

Tilinpäätöspäivän jälkeisinä tapahtumina euroalueen ja euron vakauttamiseen tähtäävät kansainväliset tukijärjestelyt toteutuessaan tulevat kuitenkin nostamaan Suomen taloudellisia vastuusitoumuksia. Kertomuksessa tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota riskeihin, jotka liittyvät toisaalta euroalueen talouden kehitykseen ja toisaalta siihen, millaisia sitoumuksia Suomelle syntyy osana rahoitusvakausjärjestelmää sekä näiden sitoumusten oikeaan arvostukseen. Euroopan rahoitusvakausvälineen ja pysyvän vakausmekanismin toiminnassa on pyrittävä turvaamaan hyvän hallinnon periaatteiden ja avoimuuden toteutuminen ja niitä turvaava riittävän tehokas, riippumaton ulkoinen tarkastus.

Valtionhallinnossa omaksutusta perustuslain tulkinnasta johtuen Suomen valtio ottaa valtion maksuvalmiuden kannalta tarpeetonta lainaa, mistä aiheutuu ylimääräisiä riskejä ja tarpeettomia kustannuksia. Tämä tilanne voitaisiin korjata pyytämällä eduskunnan perustuslakivaliokunnalta valtiosääntöoikeudellinen tulkinta perustuslaissa säädetyn talousarvion kattamisvaatimuksen vaikutuksista talousarvion toimeenpanoon, joten kertomuksessa Valtiontalouden tarkastusvirasto suosittelee, että kertomuksen käsittelyn yhteydessä pyydettäisiin perustuslakivaliokunnan lausunto kattamisvaatimuksen tulkinnasta valtion velanhoidossa.

Finanssipolitiikan tietoperustaan ja vaikuttavuuteen kohdistuneen tarkastuksen perusteella valtion tilinpäätöskertomuksen tietoja valtiontalouden kehysten noudattamisesta varainhoitovuonna 2010 voidaan pitää oikeina. Arvioitaessa kehysten alittumisesta annettavan oikean kuvan riittävyyttä on kuitenkin huomioitava, että valtiontalouden kehysjärjestelmässä kehykseen kuuluvien valtion menojen ja talousarvion ja kehysmenettelyn ulkopuolisten valtionrahastojen ja eräiden valtionyhtiöiden välinen suhde ei ole kuitenkaan ollut täysin läpinäkyvä.

Valtion tilinpäätöskertomuksen vaikuttavuustietojen tarkastuksen perusteella tilinpäätöskertomuksen vaikuttavuustietojen esittämisessä on tapahtunut positiivista kehitystä erityisesti siinä, että toiminnan kuvailusta on siirrytty tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseen. Vaikuttavuustietojen raportoinnin edelleen kehittäminen tilinpäätöskertomuksessa edellyttää huomion kiinnittämistä hyvin muotoiltuihin vaikuttavuustavoitteisiin.

Kertomuksessa tarkastusvirasto raportoi myös Eduskunnan tilinpäätöskertomuksessa edellyttämästä raportoinnista.

 

Kategoriat