Statens revisionsverks särskild berättelse om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse för finansåret 2010

Statsbokslutet har gjorts upp i enlighet med de för detta gällande bestämmelserna. Informationen i statens bokslutsberättelse om hur ramarna för statsfinanserna har iakttagits kan anses som riktig.

Huvudsakligt innehåll

På basis av revisionen av statsbokslutet konstaterar Statens revisionsverk att statsbokslutet för år 2010 har gjorts upp i enlighet med de för detta gällande bestämmelserna. På basis av granskningen av finanspolitikens faktaunderlag och verkningar kan informationen i statens bokslutsberättelse om hur ramarna för statsfinanserna har iakttagits under finansåret 2010 anses som riktig.

Som händelser efter bokslutsdatum kommer de internationella stödarrangemang som syftar till att stabilisera euroområdet och euron emellertid att öka på Finlands ekonomiska ansvarsförbindelser. I berättelsen har revisionsverket fäst uppmärksamhet vid de risker som anknyter å ena sidan till den ekonomiska utvecklingen på euroområdet och andra sidan till det, hurudana förbindelser som uppkommer för Finland som en del av systemet för stabilisering av finanserna samt vid en riktig uppskattning av dessa förbindelser. I det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets och den permanenta stabiliseringsmekanismens verksamhet bör man gå in för att trygga att principerna för god förvaltning och öppenhet förverkligas, och säkerställa en tillräckligt effektiv och oavhängig extern revision som tryggar dessa.

Till följd av den tolkning av grundlagen som man tillägnat sig i statsförvaltningen tar finska staten onödiga lån med tanke på statens likviditet, vilket leder till extra risker och onödiga kostnader. Denna situation kunde tillrättaläggas genom att av riksdagens grundlagsutskott begärs en statsförfattningsrättslig tolkning av hur det i grundlagen föreskrivna kravet på täckning av budgeten inverkar på verkställandet av budgeten, varför Statens revisionsverk i berättelsen rekommenderar, att i samband med behandlingen av berättelsen begärs grundlagsutskottets utlåtande om tolkningen av kravet på täckning i skötseln av statsskulden.

På basis av granskningen av finanspolitikens faktaunderlag och verkningar kan informationen i statens bokslutsberättelse om hur ramarna för statsfinanserna har iakttagits under finansåret 2010 anses som riktig. När man bedömer hur riktig och tillräcklig den bild är som har getts av underskridningen av ramarna bör emellertid observeras, att förhållandet mellan de statliga utgifter som i ramsystemet för statsfinanserna hör till ramarna, och de statliga fonder och en del statsbolag som står utanför ramförfarandet, ändå inte har varit helt transparent.

På basis av revisionen av uppgifterna om verkningar i statens bokslutsberättelse har en positiv utveckling skett i presentationen av uppgifter om verkningar i bokslutsberättelsen i synnerhet i det avseendet, att man från beskrivning av verksamheten har övergått till att utvärdera hur målsättningarna har uppnåtts. En ytterligare utveckling av rapporteringen av verkningarna i bokslutsberättelsen förutsätter att uppmärksamhet ägnas åt att de målsatta verkningarna formuleras väl.

I berättelsen rapporterar revisionsverket också om den rapportering som Riksdagen har förutsatt i bokslutsberättelsen.

 

kategorier