Euroalueen rahoitusvakausjärjestelyjen sitoumukset – Vastuuerien sitovuuden ja riskisyyden ilmentäminen valtion tilinpäätöksessä

Tarkastuksen kohteena olivat erityisesti euroalueen rahoitusvakausjärjestelyistä Suomen valtiolle aiheutuneiden taloudellisten vastuiden raportointi valtion tilinpäätöskertomuksessa.

Tarkastuksen kohteena olivat erityisesti euroalueen rahoitusvakausjärjestelyistä Suomen valtiolle aiheutuneiden taloudellisten vastuiden raportointi valtion tilinpäätöskertomuksessa. Pääkysymys oli seuraava: Antaako tilinpäätöksen liite 12 oikean ja riittävän kuvan vastuuerien riskisyydestä ja sitovuudesta?

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan osakeyhtiö ERVV:n tapaus osoittaa, että pelkkä numeerinen tieto ei riitä antamaan oikeita ja riittäviä tietoja monimutkaisten valtion taloudellisten vastuiden suuruudesta ja sitovuudesta.

Sanallisen tiedon sisällön ja esittämistavan tulisi toimia taulukkomuodossa annettua tietoa tukevana esimerkiksi siten, että vastuuerien luonnetta ja sitovuutta kuvataan vakiomuotoisesti.

Tilinpäätöskertomuksen tekstiosiosta puuttuu standardin mukainen kuvaus riskeistä, riskien hallinnan periaatteet, tavoitteet ja mittaustavat sekä näiden mahdolliset muutokset suhteessa edelliseen raportointikauteen.

Tarkastusvirasto kannattaa riskienhallinnan periaatteiden avaamista valtion tilinpäätöskertomuksessa siltä osin kuin se on mahdollista.

Liite 12 ei yksin anna oikeaa ja riittävää kuvaa erityisesti monimutkaisten vastuuerien riskisyydestä ja sitovuudesta, vaan tueksi tarvitaan sanallista kuvausta tilinpäätöskertomuksen tekstiosiossa. Tiedon esittäminen sanallisessa muodossa on tarpeellista ainakin silloin, kun vastuun suuruus ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä tai pelkkä taulukkomuotoinen numeerinen esitys ei anna riittävää kuvaa vastuun moniulotteisuudesta.

 

Kategoriat