Förbindelserna i de finansiella stabliseringsarrangemangen på euroområdet

Föremål för revisionen var särskilt rapporteringen i bokslutsberättelsen av de ekonomiska ansvar som föranleds finska staten av de finansiella stabiliseringsarrangemangen på euroområdet.

Föremål för revisionen var särskilt rapporteringen i bokslutsberättelsen av de ekonomiska ansvar som föranleds finska staten av de finansiella stabiliseringsarrangemangen på euroområdet. Huvudfrågan var följande: Ger bilaga 12 till bokslutet en riktig och tillräcklig bild av ansvarsposternas risker och bindande karaktär?

För att en utomstående som begagnar sig av bokslutet ska kunna bilda sig en riktig bild av den rapporterandes ekonomiska ställning, är det nödvändigt att få information om riskerna samt om hur man har berett sig inför dem.

Enligt revisionsverkets åsikt visar fallet med aktiebolaget EFSF, att enbart numeriska data inte räcker till för att ge riktiga och tillräckliga uppgifter om volymen och den bindande karaktären för statens komplicerade ekonomiska ansvarsförbindelser.

Innehållet i en verbal information och de sätt på vilken den lämnas borde stöda den information som ges i tabellform exempelvis så, att ansvarsposternas art och bindande karaktär beskrivs i normaliserad form.

I bokslutsberättelsens textavsnitt saknas en standardenlig beskrivning av riskerna, principerna för hanteringen av riskerna, målsättningarna och mätningssätten samt eventuella förändringar av dem i förhållande till den föregående rapporteringsperioden.

Revisionsverket förordar att principerna för hanteringen av riskerna öppnas i statens bokslutsberättelse till den del detta är möjligt.

Bilaga 12 ger inte ensam en riktig och tillräcklig bild särskilt av de komplicerade ansvarsposternas risker och bindande karaktär, utan som stöd behövs en verbal beskrivning i bokslutsberättelsens textavsnitt. Att lämna information i verbal form är av nöden åtminstone då ansvarets volym inte entydigt kan definieras eller enbart en numerisk framställning i tabellform inte ger en tillräcklig bild av ansvarets många dimensioner.

 

kategorier