Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta, syksy 2019

On olemassa riski siitä, että Suomi ei noudata EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan sääntöjä, joilla varmistetaan julkisen talouden vakaus. Työllisyyttä parantavien toimien valmistelu ja onnistunut toteutus ovat avainasemassa julkista taloutta tasapainotettaessa. Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut ennakollisesti, julkisen talouden kehitystä vuosina 2019 ja 2020.

Valtiontalouden tarkastusviraston lakisääteinen tehtävä on valvoa osana valtiontalouden hoidon tarkastamista, finanssipoliittisen lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Tähän tehtävään kuuluu myös julkisen talouden suunnitelmasta annettujen asetusten noudattamisen valvominen. Valvontatehtävän suorittamiseksi Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut pääministeri Antti Rinteen hallituksen alustavaa talousarviosuunnitelmaa sekä sen taustalla olevaa aineistoa mukaan lukien hallituksen talousarvioesitystä vuodelle 2020 sekä julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2020–2023 ja sen pohjana käytettyä valtiovarainministeriön talousennustetta.

Tarkastusviraston arvion mukaan on olemassa riski, että Suomi ei noudata EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osan sääntöjä vuonna 2020. Sääntöjen noudattamiseen vaikuttaa muun muassa se, että hallituksen kertaluonteinen tulevaisuusinvestointiohjelma alkaa vuonna 2020. Lisäksi hallitus lisää pysyviä menoja aiemmin kuin hallituksen päättämät veronkorotukset tuovat lisätuloja.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että julkisyhteisöjen rakenteelliseen jäämään saattaa syntyä säännöstön kannalta merkittävä poikkeama. Tätä määrittävän raja-arvon ylitys on tämänhetkisten tietojen valossa kuitenkin pieni.  Tarkastusvirasto kehottaa valtioneuvostoa kiinnittämään huomiota riskiin merkittävästä poikkeamasta vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan velvoitteista.

Tarkastusviraston arvion mukaan hallituksen ensimmäinen julkisen talouden suunnitelma vastaa olennaisilta osin lainsäädännön vaatimuksia ja sen pohjana oleva valtiovarainministeriön ennuste on realistinen. Suunnitelman tavoitteet on asetettu velvoitteiden mukaisesti, mutta niitä ei tämän hetkisten ennusteiden perusteella tulla saavuttamaan ilman lisätoimia. Varmistaakseen tulevina vuosina EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisen Suomen tulisi lisätä työllisyyttä. Hallitus ei ole vielä tässä julkisen talouden suunnitelmassa esittänyt täsmällisiä keinoja, joilla tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Kategoriat