Skötseln av de offentliga finanserna – bedömning från övervakningen av finanspolitiken, hösten 2019

Finland riskerar att bryta mot de regler i den förebyggande delen av Europeiska unionens finanspolitiska pakt som syftar till att säkerställa de offentliga finansernas stabilitet. Då det gäller att få de offentliga finanserna i balans spelar beredningen och genomförandet av effektiva insatser för sysselsättning en nyckelroll. Statens revisionsverk har gjort en preliminär bedömning av utvecklingen i de offentliga finanserna 2019 och 2020.

Statens revisionsverks lagstadgade uppdrag är att som en del av kontrollen av skötseln av statsfinanserna utöva tillsyn av efterlevnaden av lagen om finanspolitiken och de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen. I uppdraget ingår också tillsyn av efterlevnaden av förordningarna om planen för de offentliga finanserna. Inom denna tillsynsuppgift har Statens revisionsverk granskat statsminister Antti Rinnes regerings utkast till budgetplan och dess bakgrundsmaterial inklusive regeringens budgetproposition 2020 samt planen för de offentliga finanserna 2020–2023 och dess underlag i form av Finansministeriets ekonomiska prognos.

Enligt revisionsverkets bedömning föreligger det en risk att Finland 2020 inte kommer att leva upp till förebyggande delen i Europeiska unionens stabilitetspakt. Regeringens program för framtidsinvesteringar av engångsnatur inleds 2020, vilket avspeglas på regelefterlevnaden. Dessutom ökar regeringen de fasta utgifterna innan de fastställda skattehöjningarna ökar inkomsterna.

För närvarande verkar det som om det kan uppstå en betydande avvikelse från regelverket gällande offentliga sektorns strukturella saldo. Överskridningen av tröskelvärdet för betydande avvikelse antas ändå bli liten. Revisionsverket uppmanar statsrådet att ta hänsyn till risken för en betydande avvikelse från åtagandena enligt stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del.

Enligt revisionsverkets bedömning möter planen för de offentliga finanserna i väsentliga delar kraven i lagstiftningen och Finansministeriets prognos som utgör underlaget för planen är realistisk. Trots att målen i planen möter åtagandena kommer det i ljuset av de nuvarande prognoserna inte att vara möjligt att uppnå dem utan tilläggsåtgärder. För att Finland de kommande åren ska kunna leva upp till Europeiska unionens finanspolitiska regler bör sysselsättningsläget bli bättre. I den gällande planen för de offentliga finanserna har regeringen inte ännu lagt fram exakta metoder med vilka målen kan nås.

kategorier