Näkökulmia: Hallinnon kehittäminen elää ajassa

Yhteiskunnan muutosten ennakointi ja kyky muuttua niiden mukana on yksi sekä hallinnon että tarkastustoiminnan kehittämisen haasteista. Tämä julkaisu luo katsauksen toisaalta suomalaisen hallinnon kehittämisen vaiheisiin viime vuosikymmeninä ja toisaalta hallinnon toimintaan ja kehittämiseen liittyvään tarkastamiseen Suomessa ja kansainvälisesti.

Poikkihallinnollisuuden vahvistaminen, politiikkajohdonmukaisuus ja ilmiölähtöinen politiikanteko ovat olleet pitkään hallinnon uudistamisen teemoja. Myös tiedon parempi hyödyntäminen politiikkavalmistelussa ja päätöksenteon tukena on ollut kehittämisen kohteena. Strateginen johtaminen erityisesti politiikkavalmistelussa on noussut viime aikoina tärkeäksi. Sen taustalla on ongelmien kompleksisuus ja tarve parantaa julkisen vallan valmiuksia vastata yhteiskunnan systeemisiin muutoksiin.

Tarkastustoiminnan muutokset ovat kohdistuneet paitsi tarkastusaiheisiin myös tarkastusotteeseen ja -menetelmiin. Todentavaa otetta on laajennettu niin, että asioita tarkastellaan yhä enemmän kehittävästi ja tulevaisuussuuntautuneesti.

Hallintoa kehittävät toimijat ovat nostaneet esiin kehittämisen nykyisiä ja tulevaisuuden haasteita sekä niihin liittyviä tietotarpeita ja toiveita. Kehitettävien asioiden joukossa korostuvat kokonaiskuvan merkitys, asioiden ja ilmiöiden välisten yhteyksien ja kytkentöjen tunnistaminen, ajallisen ulottuvuuden tärkeys sekä vuorovaikutus ja yhteistyö.

Julkaisu ei ole tarkastuskertomus eikä se sisällä tarkastusviraston suosituksia. Se on tarkoitettu luomaan kokonaiskuvaa hallinnon kehittämisen kentästä, nostamaan esille siihen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja teemoja sekä tukemaan eri toimijoita työnsä suuntaamisessa ja kehittämisessä.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-500-9