Synpunkter: Utvecklandet av förvaltningen lever med sin tid

Att förutse samhällsförändringar och kunna anpassa sig efter dem är en av utmaningarna när det kommer till att utveckla såväl förvaltningen som revisionsverksamheten. Den här publikationen ger en översikt över å ena sidan utvecklingsskedena inom den finländska förvaltningen under de senaste årtiondena, och å andra sidan arbetet med att granska förvaltningsverksamheten och utvecklandet av förvaltningen såväl i Finland som internationellt.

Stärkta förvaltningsövergripande praxis, konsekvent politik och fenomenbaserad politisk verksamhet har länge varit teman inom arbetet med att utveckla förvaltningen. Också effektivare användning av kunskap för politisk beredning och politiskt beslutsfattande är ett tema som varit föremål för utveckling. Strategisk ledning har särskilt inom den politiska beredningen under senare tid blivit viktig. Bakgrunden till detta är problemens komplexitet och behovet att förbättra den offentliga maktens beredskap att svara på systemiska förändringar i samhället.

Förändringarna inom revisionsverksamheten har handlat om såväl ämnena för revision som revisionssättet och de metoder som tillämpas. Det tillvägagångssätt som utgår från verifiering har utvidgats till att allt oftare inbegripa granskning av frågor med sikte på utveckling och framtiden.

De som utvecklar förvaltningen har påpekat utmaningar i dagsläget respektive i framtiden, och de kunskapsbehov och önskemål som följer av dessa. Bland de aspekter som är under utveckling betonas betydelsen av en helhetsbild, identifiering av kopplingar mellan saker och fenomen, vikten av den tidsliga dimensionen samt samarbete och samverkan.

Publikationen är inte en revisionsberättelse och revisionsverket lägger inte fram rekommendationer i den. Den är avsedd att ge en helhetsöversikt över fältet för utvecklande av förvaltningen, dryfta aktuella frågor och teman i anknytning till detta och att stödja aktörerna på området i att finna riktningen för och kunna utveckla sitt arbete.

kategorier