Hankeyhtiöt raideinvestointien suunnittelussa

Hankeyhtiöiden käyttöä ratahankkeiden suunnittelun rahoitus- ja organisaatiomuotona tulee harkita tarkkaan ja valinta perustella läpinäkyvästi. Ennen suurten ratahankkeiden etenemistä toteutukseen valtioneuvoston tulee päättää kaikki suuret kysymykset ja varmistaa merkittävien riskien hallinta.

Osakeyhtiömuotoisen hankeyhtiön käyttö valtion talousarviorahoituksen täydentämisessä suurten ratahankkeiden suunnittelussa ja rakentamisessa on Suomessa uusi käytäntö. VTV tarkasti hankeyhtiömallia vuosina 2020–2022 perustettujen suunnitteluyhtiöiden Turun Tunnin juna Oy:n, Suomi-rata Oy:n ja Itärata Oy:n toiminnassa. Tarkastus selvitti valtiontalouden näkökulmasta, miten hankeyhtiömallilla suunnittelu vaikuttaa toiminnan tarkoituksenmukaisuuteen, tehokkuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Hankkeiden arvioidut suunnittelukustannukset vaihtelevat 25 ja 155 miljoonan euron ja rakentamiskustannukset 1,7–5,5 miljardin euron välillä. Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat arvioineet, että hankkeista voi syntyä 33–51 miljoonan euron vuosittainen kustannusvelvoite julkiselle sektorille useiksi kymmeniksi vuosiksi. Hankkeilla voi olla laajempia taloudellisia vaikutuksia esimerkiksi maankäytön- ja työmarkkinoilla tai aluetalouteen ja kiinteistö-, tulo ja arvonlisäveroihin.

Hankeyhtiömallin vahvuutena on pidetty yhtiöille myönnettyä pitkäjänteistä rahoitusta koko suunnitteluvaiheen ajalle. Tarkastus osoitti, että rahoitus voi muuttua tai peruuntua, kuten kävi vuonna 2023, kun yhtiöiden rahoitusta uudelleenlinjattiin hallitusohjelmassa. Hankeyhtiöt ovat kehittäneet uusia, tehokkaita toimintatapoja ja luoneet innovatiivisia teknisiä suunnitteluratkaisuja. Hankintaympäristö on ollut haastava, eikä hankeyhtiömallilla ole vielä havaittu syntyneen merkittäviä suunnittelutyön kustannussäästöjä. Suomen lainsäädäntö ei tunnista hankeyhtiötä valtion rataverkon suunnittelijana, eikä yhtiöitä ei ole organisoitu valtiovarainministeriön yhtiöittämistä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

VTV suosittaa, että valtioneuvoston tulisi harkita tarkkaan hankeyhtiöiden mahdollista käyttöä ratahankkeiden suunnittelun rahoitus- ja organisaatiomuotona ja perustella valinnat läpinäkyvästi. Ennen suurten ratahankkeiden toteutusta valtioneuvoston tulee päättää kaikki suuret kysymykset, kuten ratalinjaukset ja varmistaa merkittävien riskien hallinta. Liikenne- ja viestintäministeriön tulisi täsmentää eri osapuolten roolia hankeyhtiöiden toimintakokonaisuudessa ja varmistaa, että Väylävirastolla on käytettävissään riittävät resurssit suunnitteluyhteistyöhön.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-546-7