Specialföretag inom planeringen av järnvägsinvesteringar

Användningen av specialföretag som finansierings- och organisationsform vid planeringen av järnvägsprojekt ska övervägas noggrant och val av formen ska motiveras transparent. Innan stora järnvägsprojekt genomförs ska statsrådet besluta om alla stora frågor och säkerställa hanteringen av betydande risker.

Användningen av specialföretag i aktiebolagsform som komplement till statens budgetfinansiering för att planera och bygga stora järnvägsprojekt är ny praxis i Finland. Revisionsverket granskade specialföretagsmodellen i verksamheten i planeringsbolagen Entimmeståget till Åbo Ab, Finlandsbanan Ab och Östbanan Ab, som grundades 2020–2022. Revisionen utredde ur statsfinansernas perspektiv hur planeringen med hjälp av specialföretagsmodellen påverkar verksamhetens ändamålsenlighet, effektivitet och måluppfyllelse.

De uppskattade planeringskostnaderna för projekten varierar mellan 25 och 155 miljoner euro och byggkostnaderna mellan 1,7 och 5,5 miljarder euro. Enligt finansministeriet och kommunikationsministeriet kan projekten medföra en årlig kostnadsförpliktelse på 33–51 miljoner euro för den offentliga sektorn under flera tiotals år. Projekten kan ha mer omfattande ekonomiska konsekvenser för till exempel markanvändningen och arbetsmarknaden eller den regionala ekonomin och fastighets-, inkomst- och mervärdesskatterna.

Styrkan i specialföretagsmodellen har ansetts vara den långsiktiga finansiering som beviljats bolagen för hela planeringsfasen. Revisionen påvisade att finansieringen kan ändras eller annulleras, vilket skedde 2023 när bolagens finansiering omfördelades i regeringsprogrammet. Specialföretagen har utvecklat nya, effektiva verksamhetssätt och skapat innovativa tekniska planeringslösningar. Upphandlingsmiljön har varit utmanande och man har ännu inte sett att specialföretagsmodellen skulle ha gett betydande kostnadsbesparingar i planeringsarbetet. Specialföretag som planerare av det statliga järnvägsnätet omfattas inte av Finlands lagstiftning och bolagen har inte organiserats i enlighet med finansministeriets bolagiseringsanvisningar.

Revisionsverket rekommenderar att statsrådet noggrant bör överväga eventuell användning av specialföretag som finansierings- och organisationsform för planering av järnvägsprojekt och motivera sina val på ett transparent sätt. Innan stora järnvägsprojekt genomförs ska statsrådet fatta beslut om alla stora frågor, såsom spårsträckningar, och säkerställa hanteringen av betydande risker. Kommunikationsministeriet bör precisera de olika parternas roller i specialföretagens verksamhetshelhet och säkerställa att Trafikledsverket har tillräckliga resurser för planeringssamarbetet.

kategorier

URN

URN:ISBN:978-952-499-546-7