Korvaukset

Luonnonsuojelualueiden korvauksissa on varmistettava päätösten yhdenvertaisuus, ja korvausprosessin sisäisessä valvonnassa havaittiin paljon puutteita. Laillisuustarkastuksen tavoitteena on selvittää, onko valtion taloudenhoidossa toimittu säännösten mukaisesti.

Tarkastusviraston kannanotot

Korvausprosessin säädöstenmukaisuus

Laillisuustarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, onko rikosvahinko-, oikeusapu- ja työtapaturmakorvausprosesseissa sekä luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyvässä korvausprosessissa toimittu voimassa olevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti.

Tarkastusvirasto lausuu kannanottonaan, että rikosvahinko- ja oikeusapukorvausten, työtapaturmakorvausten sekä luonnonsuojelualueiden perustamiskorvausten korvausprosesseissa on olennaisilta osin noudatettu säädöksiä ja ohjeita lukuun ottamatta tapauksia, joissa työtapaturmakorvauspäätöksiä ei tehty tapaturmavakuutuslain 41 b §:ssä asetetussa määräajassa. Valtiokonttorin tulee varmistaa, että laissa määriteltyjä määräaikoja noudatetaan. Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä tarkastusvirasto esittää seuraavaa.

Tapaturmavakuutuslain 41 b §:n mukaan vakuutuslaitoksen on annettava korvausasiassa päätös viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa saatuaan tarpeelliset, laissa määritellyt selvitykset. Kaikkia tarkastettuja työtapaturmakorvauspäätöksiä ei tehty lain vaatimassa kolmen kuukauden määräajassa.

Työtapaturmakorvauspäätökset ovat pahasti ruuhkautuneet Valtiokonttorissa. Vuonna 2012 on korvausjärjestelmän vaihdon vuoksi jouduttu käyttämään rinnakkain vanhaa ja uutta järjestelmää, minkä seurauksena käsittelyjonot kasvoivat. Valtiokonttorissa arvioidaan, että myöhässä olevia päätöksiä on tällä hetkellä käsittelyjonossa yhteensä noin 250–300. Valtiokonttori on ryhtynyt jo toimenpiteisiin käsittelyjonojen purkamiseksi. Valtiokonttorista saadun tiedon mukaan päätösjonot pyritään purkamaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2016 alusta todennäköisesti voimaan tuleva uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki edellyttää käsittelyaikojen lyhentämistä entisestään ja käsittelyruuhkien purkaminen vaikeutuu. Uuden lain mukaan käsittelyaika supistuisi 30 vuorokauteen.

Rikosvahinkokorvauksiin liittyvien tietojen siirrossa Valtiokonttorista Oikeusrekisterikeskukselle, jonka tehtävänä on huolehtia valtion takautumisoikeuteen perustuvien saatavien perinnästä, on havaittu merkittäviä viiveitä. Viiveet hidastavat saatavien perinnän aloittamista ulosottokaaren edellyttämässä määräajassa ja saattavat joissain tapauksissa jopa vaarantaa koko perintäprosessin. Tältä osin Valtiokonttori on ryhtynyt jo tilannetta parantaviin toimenpiteisiin.

Luonnonsuojelualueiden korvausten saajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ympäristöministeriön ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (jatkossa ELY-keskusten) tulee täsmentää ohjeistusta korvausten määrän laskennan osalta. Lisäksi ELY-keskusten tulee huolehtia siitä, että korvaukset maksetaan hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n mukaisesti vasta luonnonsuojelualueen perustamispäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

Korvausprosessin sisäisen valvonnan asianmukaisuus

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli selvittää, onko korvausprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että rikosvahinko- ja oikeusapukorvausten sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Työtapaturma- ja luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyvien korvausten sisäinen valvonta ei ole riittävää.

Työtapaturmakorvausten tarkastuksen perusteella todetaan, että sisäisen valvonnan järjestämisessä on tullut esiin korvausten myöntövaiheen kontrolleihin, korvausasioiden dokumentointiin sekä maksatuskontrolleihin liittyviä puutteita, joiden johdosta Valtiokonttorin on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

Luonnonsuojelualueiden korvausten tarkastuksen perusteella todetaan, että ELY-keskusten käytännöt eivät ole kaikilta osin yhtenäisiä eikä ohjeistusta ole aina noudatettu. Tarkastuksen perusteella todetaan, että korvauksen määrän laskenta perustuu vahvasti arvioitsijan kokemukseen ja että ohjeistus on suppeaa korvauksen määrän laskennan osalta.

Oikeusapukorvauksiin sovellettavan oikeusapulain 10 §:n 3 momentin mukaan oikeusaputoimisto voi 10 §:n 2 momentissa mainituin edellytyksin saada teknisen käyttöyhteyden avulla veroviranomaisilta ja Kansaneläkelaitokselta näiden henkilörekistereissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja hakijan taloudellisesta asemastaan antamien tietojen tarkistamista varten. Tällaista teknistä käyttöyhteyttä ei kuitenkaan ole vielä oikeusaputoimistojen käytössä. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan käyttöyhteyden avulla voitaisiin vähentää hakijoilta vaadittavia asiakirjoja.

Tarkastusviraston suositukset

  1. Valtiokonttorin tulee varmistaa, että laissa määriteltyjä määräaikoja noudatetaan työtapaturmakorvausten käsittelyssä. Tarkastuksen perusteella pidetään yhdenvertaisen kohtelun vuoksi tärkeänä, että 1.1.2016 voimaan tulevan uuden työtapaturma- ja ammattitautilain 116 §:ää sovelletaan yhtenäisellä tavalla julkisen ja yksityisen sektorin korvauskäytännöissä.

  2. Valtiokonttorin tulee varmistaa, että sairaanhoitopiiri palauttaa liikaa maksetun täyskustannuskorvauksen. Jatkossa suositellaan, että lisäselvityksiä pyydetään työtapaturmakorvauksiin liittyvistä laskuista aina, kun asiantuntijalääkäri sitä ehdottaa tai muuten on syytä epäillä laskun oikeellisuutta.

  3. Valtiokonttorin tulee järjestää työtapaturmakorvausprosessin etukäteiskontrollit ja päätöksentekoon vaikuttava selvitystyö nykyistä paremmin. Asiantuntijalääkärin edellyttämät selvitykset tulisi tehdä, dokumentoida ja arkistoida järjestelmällisellä tavalla. Yhteisten toimintatapojen kirjaaminen käsittelijöiden ohjeeksi voisi yhtenäistää käytäntöjä.

  4. Luonnonsuojelualueiden perustamiskorvausten saajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ympäristöministeriön ja ELY-keskusten tulee täsmentää korvausten määrän laskentaa koskevaa ohjeistustaan.

  5. ELY-keskusten tulee huolehtia siitä, että korvaukset maksetaan hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n mukaisesti vasta luonnonsuojelualueen perustamispäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

  6. ELY-keskusten tulee varmistaa, että luonnonsuojelualueiden perustamiskorvausten ohjeistusta noudatetaan yhtenäisesti kaikissa ELY-keskuksissa.

  7. Valtiokonttorin ja Oikeusrekisterikeskuksen on syytä pyrkiä yhteistyössä varmentamaan valtiolle kuuluvien saatavien tehokas perintä nopeuttamalla valtion takautumisoikeuteen perustuvien rikosvahinkokorvausten perinnän aloittamista.

  8. Oikeusministeriön tulisi selvittää, onko oikeusapukorvausten hakijoiden taloudellista asemaa kuvaavien tietojen pistokoetarkastusmenettely toimiva.

  9. Oikeusministeriön tulisi selvittää oikeusaputoimistojen käyttöön tulevan teknisen käyttöyhteyden hankintaa Kansaneläkelaitoksen ja Verohallinnon henkilörekistereihin, mikäli rekistereistä saatavilla tiedoilla voidaan vähentää hakijoilta vaadittavia asiakirjoja.

 

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-314-2