Lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta

Lakiin esitettyjä muutoksia voidaan pitää perusteltuina. Säännösmuutokset lisäävät valtion mahdollisuuksia vahvistaa valtioenemmistöisten yhtiöiden tai valtion osakkuusyhtiöiden rahoitusasemaa.

Esitettyjen muutosten jälkeen eduskunnalla on edelleen riittävä päätösvalta, jotta se voi tapauskohtaisesti päättää valtion lainanannon järjestelyistä ja annettavan lainan tosiallisesta luonteesta. Laina voidaan myöntää ilman eräpäivää ja vakuutta vain, jos eduskunta antaa siihen valtuutuksen talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Hallituksen esityksen perusteluissa olisi kuitenkin mahdollista käsitellä laajemmin esityksen mahdollistamia lainajärjestelyitä ja -ehtoja. Jos ehtoja käsiteltäisiin laajemmin, voitaisiin paremmin ohjata ennakolta lainan antamisesta päättävän viranomaisen toimintaa.

Kategoriat