Olympiastadionin perusparannus

Tarkastuksessa ei tullut esiin viitteitä siitä, etteikö rahoitettu kokonaisuus olisi yleisesti valtionapupäätösten mukainen. Hankkeen kustannukset ovat kuitenkin nousseet merkittävästi. Tarkastuksen valmistumisajankohtana vuoden 2020 loppupuolella hankkeen lopulliset kustannukset eivät vielä olleet tiedossa. Avustuksen prosessi päätöksenteosta myöntämiseen ei ollut kaikilta osin asianmukainen. Valtionapuviranomaisen suorittama valvonta ei vastannut monimuotoisen ja pitkäkestoisen hankkeen vaatimuksia. Valtionavustuspäätökset eivät olleet kaikilta osin valtionavustuslain mukaisia.

Tarkastuksen kohteena oli Olympiastadionin perusparannushanke ja siihen valtion talousarviossa vuosina 2012–2020 osoitettu rahoitus. Hankkeessa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Perusparannushanketta hallinnoi Stadion-säätiö, joka on valtionavustuksen saaja. Hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki ja valtio yhtä suurin osuuksin. Tarkastus kohdistui opetus- ja kulttuuriministeriöön valtionapuviranomaisena ja Stadion-säätiöön valtionavustuksen saajana.

Tarkastus toteutettiin laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksena. Hyvän hallinnon periaatteiden ja tuloksellisuuden toteutumiselle on merkittävää varmistaa, että valtion kokonaan tai osittain rahoittamissa hankkeissa valtion talousarviota ja sitä koskevia säädöksiä ja määräyksiä on noudatettu ja että hankkeita on asianmukaisesti hallinnoitu.

Tarkastuksessa ei tullut esiin viitteitä siitä, etteikö rahoitettu kokonaisuus olisi yleisesti valtionavustuspäätösten mukainen. Kustannukset ovat kuitenkin nousseet huomattavasti tarve- ja hankeselvityksestä.

Tarkastuksessa havaittiin, että avustuksen prosessi päätöksenteosta myöntämiseen ei ollut kaikilta osin asianmukainen. Tieto hankkeen kustannusarvioihin liittyvistä epävarmuuksista ei välittynyt kaikilta osin oikea-aikaisesti ja riittävässä laajuudessa rahoitusta koskevan päätöksenteon pohjaksi.

Hankkeen urakkamallin maksuperuste on ristiriidassa valtion rahoituslinjausten kanssa: valtio on määritellyt, kuinka suurella summalla se enintään osallistuu hankkeen kustannuksiin, kun taas hankkeen keskeiselle urakalle kiinteää kattohintaa ei ollut määritelty vaan kattohinta muuttuu, kun lisä- ja muutostöitä hyväksytään.

Valtionavustuspäätökset eivät olleet kaikilta osin valtionavustuslain mukaisia. Päätöksistä ei aina käynyt ilmi valtionavustuslain edellyttämiä tietoja.

Valtionapuviranomaisen suorittama valvonta ei vastannut monimuotoisen ja pitkäkestoisen hankkeen vaatimuksia, eikä hankkeeseen nimetty ohjausryhmä kyennyt asianmukaisesti suoriutumaan tehtävästään hallita hankkeen kustannuksia.

Havaintojen perusteella on annettu suosituksia valtionavustuksen myönnöstä, käytöstä ja käytön valvonnasta. Osa suosituksista liittyy hankeselvitykseen, joka Stadion-säätiön on annettava valtionapuviranomaiselle kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös määräajan jatkamisesta ja selvityksen myöhentämisestä on tehty 12.1.2021.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-499-6