Renovering av Olympiastadion

I granskningen framkom inget som tyder på att den finansierade helheten generellt inte skulle vara i enlighet med statsunderstödsbesluten. Projektets kostnader har dock ökat betydligt. Vid tidpunkten för granskningens avslutande i slutet av 2020 var projektets slutliga kostnader ännu inte kända. Processen från beslutsfattande till beviljande av understödet var inte till alla delar adekvat. Statsunderstödsmyndighetens tillsyn motsvarade inte kraven för ett mångformigt och långvarigt projekt. Statsunderstödsbesluten var inte till alla delar förenliga med statsunderstödslagen.

Granskningsobjektet var Olympiastadions renoveringsprojekt och den finansiering som anvisats för projektet i statsbudgeten 2012-2020. I projektet fungerar undervisnings- och kulturministeriet som statsunderstödsmyndighet. Renoveringsprojektet administreras av Stadionstiftelsen, som är mottagare av statsunderstödet. Projektet finansieras av Helsingfors stad och staten med lika stora andelar. Granskningen riktades mot undervisnings- och kulturministeriet som statsbidragsmyndighet och Stadionstiftelsen som mottagare av statsunderstödet.

Granskningen genomfördes som en laglighets- och ändamålsenlighetsgranskning. För att principerna för god förvaltning och effektivitet ska kunna förverkligas är det viktigt att säkerställa att statens budget och de bestämmelser och föreskrifter som gäller den har iakttagits i projekt som helt eller delvis finansieras av staten och att projekten har administrerats på behörigt sätt.

I granskningen framkom inget som tyder på att den finansierade helheten generellt inte skulle vara i enlighet med statsunderstödsbesluten. Kostnaderna har dock stigit avsevärt från behovs- och projektutredningen.

I granskningen noterades att understödsprocessen från beslutsfattande till beviljande inte till alla delar har varit adekvat. Informationen om osäkerhetsfaktorerna i anslutning till projektets kostnadsberäkningar förmedlades inte till alla delar i rätt tid och i tillräcklig omfattning som grund för beslutsfattandet om finansieringen.

Betalningsgrunden för projektets entreprenadmodell står i konflikt med statens finansieringslinjer: Staten har fastställt med vilket belopp den högst deltar i projektets kostnader, medan det fasta takpriset inte hade fastställts för projektets centrala entreprenad, utan takpriset ändras när tilläggs- och ändringsarbeten godkänns.

Statsunderstödsbesluten var inte till alla delar förenliga med statsunderstödslagen. Av besluten framgick inte alltid de uppgifter som förutsätts i statsunderstödslagen.

Statsunderstödsmyndighetens tillsyn motsvarade inte kraven för ett mångformigt och långvarigt projekt och den styrgrupp som tillsattes för projektet kunde inte på ett behörigt sätt utföra sitt uppdrag att kontrollera projektets kostnader.

Utifrån observationerna har rekommendationer getts om beviljande, användning och övervakning av statsunderstöd. En del av rekommendationerna hänför sig till den projektutredning som Stadionstiftelsen ska lämna till statsunderstödsmyndigheten före utgången av juni 2022. Beslut om förlängning av tidsfristen och senareläggning av utredningen fattades 12.1.2021.

kategorier