Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt

Verohallinnon ohjaus- ja valvontamuotoja tulisi kehittää niin, että ne tehostavat verotusprosessia, mutta samalla edistävät verotuksen oikeellisuutta sekä kohtelevat verovelvollisia tasapuolisesti. VTV suosittaa, että valtiovarainministeriö arvioi kattavasti, miten oma-aloitteisten verojen valvonnan edellytyksiä voitaisiin parantaa.

Oma-aloitteiset verot ovat veroja, joita Verohallinto ei erikseen määrää, vaan joiden määrän maksaja itse laskee, ilmoittaa ja maksaa. Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisä- ja valmistevero. Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyistä vastaa Verohallinto ja ohjauksesta valtiovarainministeriö.

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) tuli voimaan vuoden 2017 alusta lukien. Oma-aloitteisten verojen menettelyt on VTV:n tarkastuksen mukaan yhdenmukaistettu uudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut hallinnollisen tehokkuuden parantaminen. Verohallinnon valvontakulttuuri on muuttunut selvästi sinä aikana, kun virasto on toiminut valtakunnallisena veroviranomaisena. Viime vuosina verovalvontaan käytetty työaika on vähentynyt. Oma-aloitteisten verojen – esimerkiksi arvonlisäveron – ohjausta ja valvontaa on VTV:n mukaan tarpeen selkiyttää.

Tarkastuksen mukaan verovalvonnan ja verovelvollisen ohjaamisen menettelyt vaihtelevat. Yksittäisissä menettelyissä on ongelmallista ja tulkinnanvaraista erityisesti se, onko verotuksen muuttaminen viranomaislähtöistä oikaisua seuraamusmaksuineen vai verovelvollisen itsensä korjaamaa. Verovelvollisten kohtelu ei tällöin aina ole tasapuolista.

Vuoden 2022 talousarviossa oma-aloitteisten verojen osuus kaikista valtion verotuloista oli noin 65 prosenttia eli 29 miljardia euroa.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-530-6