Beskattningsförfaranden för skatter på eget initiativ

Skatteförvaltningens handlednings- och kontrollformer bör utvecklas så att de effektiviserar beskattningsprocessen, men samtidigt främjar beskattningens riktighet och bemöter de skattskyldiga jämlikt. Statens revisionsverk rekommenderar att finansministeriet gör en övergripande bedömning av hur förutsättningarna för kontrollen över skatter på eget initiativ kan förbättras.

Skatter på eget initiativ är skatter som Skatteförvaltningen inte fastställer separat, utan vars belopp betalaren själv räknar ut, deklarerar och betalar. Skatter på eget initiativ är till exempel mervärdesskatt och punktskatt. Skatteförvaltningen ansvarar för beskattningsförfarandet för skatter på eget initiativ och finansministeriet för styrningen.

Lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) trädde i kraft i början av 2017. Förfarandena för skatter på eget initiativ har enligt Statens revisionsverks revision förenhetligats i överensstämmelse med reformmålen.

Ett av målen för reformen har varit att förbättra den administrativa effektiviteten. Skatteförvaltningens tillsynskultur har förändrats tydligt under den tid ämbetsverket har fungerat som riksomfattande skattemyndighet. De senaste åren har den arbetstid som använts för skattekontroll minskat. Handledningen och kontrollen med anknytning till skatter på eget initiativ – till exempel mervärdesskatt – behöver enligt Statens revisionsverk förtydligas.

Enligt revisionen varierar sätten att utföra skattekontroll och handleda de skattskyldiga. I enskilda förfaranden är det problematiskt och svårt att tolka i synnerhet huruvida en ändring av beskattningen är en myndighetbaserad rättelse inklusive påföljdsavgifter eller om den skattskyldige själv har rättat beskattningen. Således är bemötandet av de skattskyldiga inte alltid jämlikt.

I budgeten för 2022 var andelen skatter på eget initiativ av statens alla skatteinkomster cirka 65 procent, dvs. 29 miljarder euro.

kategorier