Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2016

Puoluerahoitusta koskevat ajantasaiset ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisilta osin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot. VTV valvoo, että puolueet ja puolueyhdistykset noudattavat puoluelakiin kirjattuja, velvoittavia säännöksiä, jotka edistävät niiden rahoituksen avoimuutta. Lisäksi VTV valvoo puolueelle myönnettävä valtionavustusta eli puoluetukea.

Pääasiallinen sisältö

Puoluelaissa on säädetty puolueille ja puolueyhdistyksille rahoituksen avoimuutta edistäviä velvoittavia säännöksiä.

Säännösten tavoitteena on lisätä puoluerahoituksen avoimuutta ottamalla erityisesti huomioon Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECOn Suomelle antamat suositukset. Suositusten mukaan yleisön on saatava mahdollisten sidonnaisuuksien arvioimisen kannalta riittävästi tietoa puolueiden perustoiminnan ja vaalikampanjoiden rahoituksesta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo puoluelain tarkoittamaa tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista valvottavien yhteisöjen toiminnassa. Vuoden 2016 alusta tarkastusvirasto on toiminut myös puoluelain tarkoittaman valtionavustuksen valvojana.

Valvottavien eli puolueiden, avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten sekä lähiyhteisöjen vuoden 2015 tilinpäätösasiakirjat on toimitettu sähköiseen puoluerahoituksen ilmoitusrekisteriin.

Ilmoitusrekisteriin on vuosina 2011–2016 ilmoitettu ajantasaisilla suorituksilla puolueiden, puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukisuorituksia kaikkiaan lähes 17,9 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 aikana tukisuorituksia ilmoitettiin yhteensä yli 2,3 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 kohdistuvien ilmoitusten määrä on kaikkiaan yli 3,6 miljoonaa euroa, vuoteen 2014 yli 3,2 miljoonaa euroa, vuoteen 2013 lähes 2,8 miljoonaa euroa, vuoteen 2012 yli 3,2 miljoonaa euroa ja vuoteen 2011 lähes 2,7 miljoonaa euroa. Täydennykset koskevat myös edellisiä vuosia siten, että vuoden 2016 aikana tehdyt lisäykset ovat olleet noin 0,4 miljoonaa euroa vuodelle 2015 sekä noin 0,1 miljoonaa euroa vuosille 2012 ja 2011. Osa ilmoitusten täydennyksistä on seurausta viiden viime vuoden aikana tehdyistä puoluerahoitustarkastuksista.

Valvottaviin puolueisiin sekä niiden piiri- ja naisjärjestöihin tehtiin vuonna 2016 kaikkiaan 48 puoluerahoitustarkastusta. Niiden perusteella voidaan todeta, että puoluerahoitusta koskevat ajantasaiset ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisilta osin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot.

Kaikki eduskuntapuolueet ja niiden ilmoittamat lähiyhteisöt sekä piiri- ja naisjärjestöt on tarkastettu vuosina 2012–2016 ainakin kerran. Lisäksi tällä aikavälillä on tarkastettu toimintansa lopettaneita piirijärjestöjä ja puoluerekisteriin merkittyjä puolueita, jotka eivät ole olleet edustettuina eduskunnassa. Vuosina 2012–2016 on tehty kaikkiaan 160 puoluerahoitustarkastusta.

Tarkastuksissa tuli esille useita tapauksia, joissa tuen saaja ei ollut aina tehnyt ajantasaisia ilmoituksia kaikesta saamastaan tuesta. Tarkastuksessa havaittiin myös edellisten tarkastusten tavoin, ettei puoluerahoituksesta ole mahdollista saada luotettavaa kokonaiskuvaa selvittämällä pelkästään tulorahoitusta ja tilinpäätöksen mukaisia tuottoja. Tarkastetuilla puolueilla ja muilla yhteisöillä on monenlaisia läpikulkueriksi katsottuja kirjanpitotapahtumia. Niiden sisällön selvittämisellä on kuitenkin merkitystä puoluelain tarkoittaman tuen näkökulmasta.

Valvottavien yhteisöjen kirjanpito on hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti siten, että puoluelain säännösten valvonta on ollut kirjanpidon perusteella toteutettavissa. Tarkastusvirasto korostaa edelleen, että kaikkien kirjanpitovelvollisten on pidettävä kirjanpitonsa kirjanpitolain mukaan ajantasaisena. Myös lainojen ja sopimusten dokumentointiin, kirjanpidon säilyttämiseen ja erittelytapaan sekä käteiskassavarojen, jäsenmaksujen ja virhesuoritusten käsittelyyn on syytä kiinnittää huomiota. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn tulisi olla johdettavissa kirjanpidosta ja muista selvityksistä ja täsmäytettävissä niihin.

Aiempien vuosien tavoin valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien valinnassa ja tilintarkastuskertomuksissa on edelleen havaittu puutteita. Tilintarkastajiksi ei ole aina valittu auktorisoituja tilintarkastajia. Tilintarkastajat eivät myöskään ole aina sisällyttäneet tilintarkastuskertomuksiinsa puoluelain 9 c §:n mukaisia lausumia. Tarkastuksessa on havaittu myös joitakin puoluelain 8 b §:n tarkoittamia tuen rajoitusten vastaisia tukisuorituksia.

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: vtv-k12017vp