Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2016

De aktuella redovisningarna av partifinansieringen efter kompletteringar till väsentliga delar är riktiga och till väsentliga delar ger riktiga uppgifter om de bidrag som de övervakade sammanslutningarna har fått. VTV övervakar att alla redovisningsskyldiga gör de redovisningar som fastställs i partilagen.

Huvudsakligt innehåll

I partilagen har för partier och partiföreningar föreskrivits förpliktande bestämmelser vilka främjar öppenhet i finansieringen.

Syftet med bestämmelserna är att öka partifinansieringens öppenhet genom att särskilt beakta de rekommendationer som Europarådets organ mot korruption GRECO har gett Finland. Enligt rekommendationerna bör allmänheten för att kunna bedöma eventuella bindningar ha tillräcklig information om finansieringen av partiernas grundläggande verksamhet och valkampanjer.

Statens revisionsverk övervakar hur de bestämmelser i partilagen som avser bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt uppgörande och inlämnande av med detta anknutna handlingar iakttas i de övervakade sammanslutningarnas verksamhet. Sedan ingången av 2016 är revisionsverket också en sådan tillsynsmyndighet för statsunderstöd som avses i partilagen.

Tillsynsobjekten, det vill säga partierna, de i understödsbeslutet avsedda föreningarna samt de partinära sammanslutningarna har lämnat in sina bokslutshandlingar för 2015 till det elektroniska registret för redovisning av partifinansieringen.

Åren 2011–2016 meddelades med aktuella redovisningar bidragsprestationer till partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar till ett totalt belopp av närmare 17,9 miljoner euro till registret.

År 2016 uppgick de redovisade bidragsprestationerna till över2,3 miljoner euro. Det redovisade beloppet är totalt över 3,6 miljoner euro 2015, över 3,2 miljoner euro 2014, närmare 2,8 miljoner euro 2013, över 3,2 miljoner euro 2012 och närmare 2,7 miljoner euro 2011. Kompletteringarna hänför sig också till tidigare år så att kompletteringarna under 2016 var cirka 0,4 miljoner euro för 2015 och cirka 0,1 miljoner euro för 2012 och 2011. En del av kompletteringarna följer av de granskningar av partifinansieringen som utförts under de fem senaste åren.

År 2016 gjorde revisionsverket sammanlagt 48 granskningar av partifinansieringen i de övervakade partierna och deras distriktsorganisationer och kvinnoorganisationer. På basis av granskningarna kan konstateras, att de aktuella redovisningarna av partifinansieringen efter kompletteringar till väsentliga delar är riktiga och till väsentliga delar ger riktiga uppgifter om de bidrag som de övervakade sammanslutningarna har fått.

Åren 2012–2016 har revisionsverket åtminstone en gång granskat samtliga riksdagspartier och de partinära sammanslutningar, distriktsorganisationer och kvinnoorganisationer som riksdagspartierna har anmält. Under denna tidsperiod har revisionsverket också granskat distriktsorganisationer som har lagt ned verksamheten och partier som har funnits antecknade i partiregistret, men som inte har funnits representerade i riksdagen. Åren 2012–2016 uppgick det totala antalet granskningar av partifinansieringen till 160.

Vid granskningarna framkom flera fall där bidragsmottagaren inte alltid hade lämnat aktuella redovisningar av alla de bidrag som bidragsmottagaren hade fått. Vid granskningen observerades också i likhet med de tidigare granskningarna, att det inte är möjligt att få en tillförlitlig helhetsbild av partifinansieringen genom att enbart klarlägga inkomstfinansieringen och intäkterna enligt bokslutet. De granskade partierna och övriga sammanslutningarna har många slags bokföringstransaktioner som betraktats som genomgångsposter. Att klarlägga deras innehåll är emellertid av betydelse med tanke på bidrag som avses i partilagen.

De övervakade sammanslutningarnas bokföring har som regel skötts adekvat så, att det har varit möjligt att verkställa tillsynen över bestämmelserna i partilagen på basis av bokföringen. Revisionsverket understryker emellertid alltjämt, att alla bokföringsskyldiga ska hålla sin bokföring à jour så som avses i bokföringslagen. Det finns också skäl att ägna uppmärksamhet åt dokumentationen om lån och avtal, bokföringens förvaring och specifikationssätt samt hanteringen av kassamedel, medlemsavgifter och felaktiga transaktioner. Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen bör kunna härledas från bokföringen och andra utredningar och kunna avstämmas mot dem.

I likhet med tidigare år har det observerats brister i valet av revisorer för de övervakade sammanslutningarna och i revisionsberättelserna. Till revisorer har inte alltid valts auktoriserade revisorer. Revisorerna har inte heller alltid i sina revisionsberättelser inkluderat de uttalanden som krävs enligt 9 c § i partilagen. Vid granskningen observerades också några bidragsprestationer som stred mot begränsningarna i fråga om bidrag enligt 8 b § i partilagen.

 

kategorier

URN

URN:NBN: urn:nbn:vtv-B12017rd