Säädösten sektorirajat ylittävien vaikutusten arviointi

Erityisen tärkeää on kehittää arvioinnin kykyä hyödyntää sidosryhmiä sekä jo olemassa olevaa tietoa nykyistä paremmin. Selvitys kohdistui lainsäädännön sektorirajat ylittävien vaikutusten ennakkoarviointiin osana säädösvalmistelua. Selvityksellä pyritään tukemaan säädösten sektorirajat ylittävien vaikutusten ennakkoarvioinnin kehittämistä.

Selvityksen perusteella kestävän kehittämisen lähtökohtana on vaikutustiedon tasapainoinen kehittäminen tiedon muodostuksesta sen kokoamiseen, integroimiseen, arvioimiseen ja hyödyntämiseen ulottuvana elinkaarena. Sektorirajat ylittävien vaikutusten osalta erityisen tärkeää on kehittää arvioinnin kykyä hyödyntää sidosryhmiä sekä jo olemassa olevaa tietoa nykyistä paremmin.

Sektorirajat ylittäviltä säädösten vaikutusten arvioinneilta puuttuu selkeä toiminnallinen identiteetti ja vastuujärjestelmä sekä politiikka- ja ohjausvälineiden tasolla että toimintakäytännön tasolla. Arviointiohjeen, hallituksen lakiesitysten laatimisohjeen ja vaikutus-arvioinnin muiden kehittämisasiakirjojen asema ohjausvälineiden kokonaisuudessa (hallitusohjelma, kehys jne.) on osin selkeytymätön.

Erityisesti sektorirajat ylittävien vaikutusten tapauksessa politiikkaohjaus ei välttämättä tue vaikutusarviointia. Ministeriön oma politiikkaohjaus voi suorastaan estää sektorirajat ylittävän vaikutusarvioinnin tai luoda siihen vaikeasti tunnistettavissa ja ohitettavissa olevia paineita ja riippuvuuksia. Ongelmaa korostaa se, että vaikutusarvioinnin lähtökohdat ovat kokonaisuudessaan melko läpinäkymättömiä.

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-353-1