Bedömning av lagstiftningens sektorövergripande konsekvenser

Utredningen riktades på förhandsbedömning av lagstiftningens sektorövergripande konsekvenser som en del av lagberedningen. Syftet med utredningen var att stöda utvecklingen av förhandsbedömningen av konsekvenser. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

Utifrån utredningen baserar sig hållbar utveckling på att konsekvensuppgifterna utvecklas på ett balanserat sätt som en livscykel som sträcker sig från att informationen genereras till att den sammanställs, integreras, utvärderas och utnyttjas. I fråga om sektorövergripande konsekvenser är det synnerligen viktigt att man vid bedömningen bättre tar vara på intressentinput och befintlig information.

Sektorövergripande bedömningar av lagstiftningens konsekvenser saknar såväl en tydlig funktionell identitet som ett ansvarssystem när det gäller politik- och styrinstrumenten och praxis. Bedömningsanvisningarna, anvisningarna om utarbetande av regeringens lagförslag och andra dokument om utveckling av konsekvensbedömningarna har en delvis oklar status i förhållande till styrinstrumenten överlag (regeringsprogrammet, ramarna osv.).

Politikstyrningen stöder inte nödvändigtvis konsekvensbedömningarna, speciellt när det gäller sektorövergripande konsekvenser. Det är till och med möjligt att ett ministeriums politikstyrning förhindrar en sektorövergripande konsekvensbedömning eller orsakar press och beroendeförhållanden som är svåra att identifiera och passera. Problemet förvärras av att utgångspunkterna för konsekvensbedömningarna inte är speciellt transparenta.

 

kategorier