Valtiontalouden tarkastusviraston strategia vuosille 2013-2020

Valtiontalouden tarkastusviraston strategia on strategiakauden kattava suunnitteluasiakirja, joka ohjaa tarkastusviraston tarkastussuunnittelua sekä toiminnan ja talouden suunnittelua.

Strategia sisältää yleiset linjaukset tarkastusviraston tehtävän toteuttamisesta (mikä on perustehtävä), tarkastusviraston arvot (miten toimitaan), vision ja strategiset tavoitteet (mihin pyritään) sekä tarkastus-, valvonta- ja asiantuntijatoiminnan suuntaamisen (mihin asioihin painotutaan) ja kehittämisen painopisteet (mihin suuntaan toimintaa kehitetään).

Strategia on valmisteltu tarkastusviraston tarkastusyksiköiden ja koko henkilöstön vuorovaikutuksessa ja sitä on käsitelty yhteistoimintakokouksissa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on, yhteistoimintakokouksen ja viraston johtoryhmän puollettua strategian hyväksymistä, päättänyt vahvistaa strategian vuosille 2013–2020 (VTV2020).

Strategian pääkohdat

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on valtion taloudenhoidon riippumaton ulkoinen ammattitarkastaja sekä finanssipolitiikan ja vaali- ja puoluerahoituksen valvoja.

Perustehtävä

Valtiontalouden tarkastusvirasto

 • Turvaa eduskunnan valtion taloudenhoidon lainmukaisuutta, avoimuutta ja tuloksellisuutta sekä vaali- ja puoluerahoituksen avoimuutta

 • Varmentaa oikeusvaltion, kansanvallan ja kestävän talouden periaatteiden toteutumista valtion taloudenhoidossa sekä vaali- ja puoluerahoituksessa

Toimintaa ohjaavat arvot ovat

 • Vastuullisuus

 • Avoimuus

 • Objektiivisuus

 • Arvostaminen

Visio

Suomalainen valtiontalouden hoito on malli maailmalle.

Strategisena päätavoitteena on toiminnallaan edistää

 • Kestävää ja tuloksellista valtion taloudenhoitoa

 • Valtiontaloudellisen tiedon luotettavuutta

 • Luottamusta valtion taloudenhoitoon

VTV edistää kansalaisten ja muiden veronmaksajien veronmaksuhalukkuutta sekä suomalaisen demokratian toimivuutta.

VTV on tavoiteltu työpaikka, jossa motivoitunut henkilöstö ylläpitää ja kehittää osaamistaan koko työuransa ajan.

Tarkastusvirasto toteuttaa visiotaan ja strategisia tavoitteitaan tekemällä tilintarkastusta, laillisuustarkastusta, tuloksellisuustarkastusta sekä finanssipolitiikan tarkastusta ja valvontaa. Lisäksi VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta.

Strategiset painopisteet vuosille 2013-2020

 • VTV luo edellytyksiä julkishallinnon uudistumiseen sekä hallinnonalarajat ylittävien riskein ja valtiontalouden kokonaisuuden hallintaan. Tämä edellyttää toiminnan joustavuutta ja hyvää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

 • VTV:n ääni kuuluu ulkoisen tarkastajan roolin mukaisena asiantuntijana valtiontalouden ja valtionhallinnon foorumeilla.

 • VTV:n tarkastukset ovat sisällöltään ja menetelmiltään korkealaatuisia

Toiminnan suuntaaminen

Tarkastamista ohjataan suuntaamisperiaatteilla, joita ovat

 • Asian välitön ja välillinen valtiontaloudellinen merkitys lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

 • Asian merkitys eduskunnalle finanssivallan käytössä sekä valtioneuvostolle valtiontalouden ja hallinnon ohjauksessa ja valvonnassa

 • Asian merkitys hyvän hallinnon periaatteiden ja tuloksellisuuden toteutumiselle sekä kansalaisten ja sidosryhmien luottamukselle valtion taloudenhoitoon.

Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi ja siihen kuuluva tarkastettavuusanalyysi sekä tarkastuslaji- ja tarkastuskohdekohtaiset riskianalyysit auttavat tunnistamaan tärkeimmät tarkastusaiheet ja -kysymykset.

Strategiset menestystekijät

 • Esimerkillinen, ammattimainen ja korkealaatuinen toiminta

 • Osaava ja oppiva organisaatio

 • Oikeudenmukainen työyhteisö, joka arvostaa jokaista jäsentään

 • Joustava ja muutosmyönteinen asenne

 • Toimiva yhteistyö ja tiedonvaihto

 • Rakentava ja avoin vuoropuhelu tarkastuskohteiden ja muiden sidosryhmien kanssa

 • Vastuullinen, objektiivinen ja selkeä raportointi ja muu viestintä.

Kategoriat