Strategi för åren 2013-2020

Statens revisionsverks strategi är ett planeringsdokument, som omspänner strategiperioden och styr planeringen av revisionsverkets revisioner samt planeringen av verksamheten och ekonomin.

Strategin innehåller de allmänna linjedragningarna om fullgörandet av revisionsverkets uppgift (vilken dess grundläggande uppgift är), revisionsverkets värden (hur man agerar), visionen och de strategiska målsättningarna (vart man syftar) samt inriktningen av revisions-, tillsyns- och sakkunnigverksamheten (vilka frågor man betonar) och tyngdpunkterna i utvecklandet (i vilken riktning verksamheten utvecklas).

Strategin har beretts i växelverkan med revisionsverkets enheter för revision och hela personalen och den har behandlats vid samarbetsmöten. Statens revisionsverk har, efter att samarbetsmötet och verkets ledningsgrupp har förordat godkännande av strategin, beslutat att fastställa strategin för åren 2013–2020 (VTV2020).

Strategins huvudpunkter

Statens revisioverk (SRV) är den oavhängiga externa professionella revisorn av statsfinanserna samt övervakaren av val- och partifinansieringen.

Grundläggande uppgift

Statens revisionsverk

 • Tryggar riksdagens statsfinansiella makt, lagenlighet, öppenhet och resultat i skötseln av statsfinanserna samt öppenhet i val- och partifinansieringen

 • Verifierar att principerna för rättstaten, demokrati och hållbar ekonomi förverkligas i skötseln av statsfinanserna samt i val- och partifinansieringen

De värden som styr verksamheten är

 • Ansvarstagande

 • Öppenhet

 • Objektivitet

 • Värdesättande

Vision

Skötseln av statsfinanserna i Finland är ett mönster för världen.

Den strategiska huvudmålsättningen är att med verksamheten främja

 • En hållbar och resultatrik skötsel av statsfinanserna

 • Tillförlitlighet i den statsfinansiella informationen

 • Förtroendet för skötseln av statsfinanserna

SRV främjar medborgarnas och andra skattebetalares vilja att betala skatter samt den finländska demokratins funktionsduglighet.

SRV är en eftertraktad arbetsplats, där en motiverad personal upprätthåller och utvecklar sitt kunnande under hela arbetskarriären.

Revisionsverket förverkligar sin vision och sina strategiska målsättningar genom att utföra redovisningsrevision, laglihetsgranskning, effektivitetsrevision samt granskning och övervakning över finanspolitiken. Dessutom övervakar SRV val- och partifinansieringen.

Strategiska tyngdpunkter för åren 2013-2020

 • SRV skapar förutsättningar för förnyelse i den offentliga förvaltningen samt för hantering av risker som överskrider gränserna mellan förvaltningsområderna och av statsekonomin som helhet. Detta förutsätter flexibilitet i verksamheten och en god växelverkan med intressegrupperna.

 • SRV:s röst hörs i enlighet med rollen av extern revisor som sakkunnig på forum inom statsekonomin och statsförvältningen.

 • SRV:s revisioner är av god kvalitet i fråga om innehåll och metoder.

Inriktning av verksamheten

Revisionerna styrs med principer för inriktningen, som är

 • Sakens direkta och indirekta statsfinansiella betydelse på kort och lång sikt

 • Sakens betydelse för riksdagen i utövandet av den finansiella makten samt sör statsrådet i styrningen och övervakningen av statsekonomin och förvaltningen

 • Sakens betydelse för att principerna för god förvaltning och intressegruppernas förtroende för skötseln av statsfinanserna.

En riskanalys av stats- och nationalekonomin och med den förenad reviderbarhetsanalys samt riskanalyser enligt revisionsslag och revisionsobjekt hjälper till att identifiera de viktigaste revisionstemana och -frågorna.

Strategiska framgångsfaktorer

 • En mönsterfill och professionell verksamhet av god kvalitet

 • En organisation som besitter och tar till sig kunskap

 • Ett rättvist arbetssamfund, som värdesätter varje medlem

 • En flexibel och till förändring positiv attityd

 • Ett fungerande samarbete och utbyte av information

 • En konstruktiv och öppen dialog med revisionsobjekten och andra intressegrupper

 • En ansvarstagande, objektiv och klar rapportering och övrig kommunikation.

Bilagefiler

kategorier