Strategisen intressin yhtiöiden ohjaus

Tarkastuksessa arvioitiin, ovatko ministeriöt ohjanneet tarkoituksenmukaisesti valtion strategisen intressin toteuttamista valtionyhtiöiden kautta.

Valtion omistajapolitiikkaa koskevissa periaatepäätöksissä on vuodesta 2004 lähtien käytetty termiä strateginen intressi kaupallisen ja kilpailluilla markkinoilla toimivan yhtiön omistamisen perusteena. Valtion strategiset intressit kohdistuvat erityisesti huoltovarmuuteen, muuhun infrastruktuurin ylläpitämiseen sekä maanpuolustukseen.

Tarkastuksessa arvioitiin, ovatko ministeriöt ohjanneet tarkoituksenmukaisesti valtion strategisen intressin toteuttamista valtionyhtiöiden kautta. Tarkastuksessa selvitettiin strategisten intressien määrittelyn selkeyttä, yhtiöiden ohjausta intressin toteuttamiseksi, yhtiöiden toiminnan taloudellisuutta, intressien toteutumisen raportointia sekä sitä, onko tarkoituksenmukaista määritellä valtionyhtiöitä strategisen intressin yhtiöiksi.

Tarkasteltuja strategisen intressin yhtiöitä oli 21, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 33 miljardia euroa vuonna 2013. Yhtiöistä selvästi suurimmat ovat Neste Oyj ja Fortum Oyj, joiden liikevaihto oli yhteensä noin 23 miljardia euroa eli noin 70 % kaikkien strategisen intressin yhtiöiden yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Strategisista intresseistä vastaavat ministeriöt määrittelevät yhtiöille asetettavat strategiset intressit, joista talouspoliittinen ministerivaliokunta päättää. Intressin selkeä määrittely on tärkeää erilaisten tulkintojen välttämiseksi. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto on koonnut yhtiöille asetettujen strategisten intressien määritelmät yhteen julkiseen asiakirjaan. Määritelmät ovat pääosin riittävän selkeitä ja ymmärrettäviä. Valtion strategiset intressit voivat myös muuttua ajan kuluessa. Siksi on tärkeää päivittää intressejä ja tarkastella myös sitä, mitkä toiminnot tai yhtiöt ovat valtion kannalta strategisesti tärkeitä. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjaus on päivittänyt intressejä yhteistyössä niistä vastaavien ministeriöiden kanssa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta ei kuitenkaan keväällä 2015 tehnyt päätöstä sille valmistellusta intressien päivityksestä.

Strategisen intressin yhtiöitä ohjataan osakeyhtiön ohjausmenettelyjen mukaisesti ja perustuen lakiin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (1368/2007) sekä valtioneuvoston periaatepäätökseen omistajapolitiikasta (3.11.2011). Yhtiöiden toiminnan sisältö ja suuntaaminen strategisen intressin mukaisesti perustuvat pääasiassa valtion omistukseen sekä yhtiön toimialaan ja tehtävämääritykseen. Osalla yhtiöistä intressin toteutus perustuu ministeriön ja yhtiön väliseen sopimukseen. Omistajaohjausosasto ja ministeriöt ovat tehneet yhteistyötä strategisten intressien huomioimiseksi yhtiöiden ohjauksessa, vaikka ministeriöiden välisiä työryhmiä ei olekaan muodollisesti perustettu periaatepäätöksen kuvaamalla tavalla. Strategisen intressin merkitys yhtiöiden sisäisessä ohjauksessa ei ollut arvioitavissa, koska siitä ei ollut käytössä dokumentoitua tietoa.

Strategisen intressin toteuttamisesta valtiolle aiheutuneita kustannuksia ei kyetä tarkkaan arvioimaan. Puolet strategisen intressin yhtiöistä on sellaisia, että niiden koko toiminta liittyy strategiseen intressiin, ja useilla muillakin yhtiöillä strategisen intressin osuus toiminnasta on merkittävä. Tämän vuoksi strategisen intressin hoidon kustannuksia ei voida selvästi erottaa yhtiöiden muusta taloudenpidosta. Useat yhtiöt myyvät valtiolle palveluja tai tavaroita markkinaehtoisesti, ja lisäksi viidellä yhtiöllä on mahdollisuus saada valtiolta korvausta strategisen intressin hoidosta. Korvaussummat ovat pieniä. Strategisen intressin yhtiöiden liiketoiminta on ollut pääsääntöisesti kannattavaa.

Strategisista intresseistä raportoidaan pääasiassa osana vuosittaista raportointia yhtiöiden toiminnasta. Raportointi intressien toteutumisesta on yleensä niukkaa ja rajoittuu lähinnä tapauksiin, joissa yhtiöille on asetettu erityisvelvoitteita. Intresseistä raportoidaan erikseen tosin myös silloin, kun niitä on tarve päivittää. Tarkastuksen perusteella ei voida sanoa, miten hyvin valtion strategiset intressit ovat toteutuneet yhtiöiden kautta kokonaisuutena. Ministeriöiden omien arvioiden mukaan intressit ovat toteutuneet lähes poikkeuksetta. Ministeriöillä ei kuitenkaan ole yhtenäisiä raportointikäytäntöjä eikä arvioiden tueksi ole tuotettu riittävästi dokumentoitua tietoa. Systemaattisempi arviointi ja raportointi tukisivat valtioneuvoston ennakoivampaa päätöksentekoa strategisiin intresseihin liittyvissä asioissa.

Tarkastuksen perusteella voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, että valtiolla on erikseen määritelty lista strategisen intressin yhtiöistä sekä näille määritetyt intressit ja että ministerit voivat käsitellä listaa kokonaisuutena talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Tarkastusviraston suositukset

Tarkastusvirasto suosittaa, että

  1. valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto arvioi yhteistyössä ministeriöiden kanssa nykyisten strategisten intressien merkittävyyden ja esittää asian talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätettäväksi

  2. valtioneuvoston kanslia arvioi yhteistyössä ministeriöiden kanssa, ovatko kaikki nykyiset strategisten intressien yhtiöt listalla perustellusti vai voidaanko strateginen intressi hoitaa myös muulla tavoin kuin strategisen intressin yhtiöksi määrittelyn kautta

  3. valtioneuvoston kanslia huolehtii yhdessä ministeriöiden kanssa siitä, että strategisen intressin yhtiöiden toiminnasta intressin toteutuksessa raportoidaan systemaattisesti talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Koko strategisen intressin toteutumisen arvioinnista vastaa intressistä vastaava ministeriö.

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-311-1