Jälkiseurantaraportti: Strategisen intressin yhtiöiden ohjaus

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Strategisen intressin yhtiöiden ohjaus -tarkastuksesta (6/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksen kohteena oli strategisen intressin yhtiöiden ohjaus. Tarkastuksessa havaittiin, että intressit on määritelty pääosin riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi. Intressit saattavat kuitenkin muuttua ajan kuluessa, joten on tärkeää päivittää intressejä sekä tarkastella eri toimintojen tai yhtiöiden strategista merkitystä valtion kannalta. Lisäksi systemaattinen arviointi ja raportointi strategisten intressien toteutumisesta tukisivat valtioneuvoston ennakoivaa päätöksentekoa intresseihin liittyvissä asioissa.

Jälkiseurannassa havaittiin, että valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto on arvioinut strategisten intressien merkittävyyttä yhteistyössä ministeriöiden kanssa osana hallituksen omistajapoliittisen periaatepäätöksen valmistelua ja että asia on saatettu myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan tietoon. Samassa yhteydessä omistajaohjausosasto on keskustellut ministeriöiden kanssa siitä, miltä osin intressit ovat kussakin yhtiössä edelleen tarpeellisia ja miten ne tulisi muotoilla. Keskustelujen jälkeen strateginen intressi säilyi lähes kaikissa yhtiöissä, mutta sisällöllisesti intresseihin syntyi uusia painotuksia, kun intressien määrittelyjä yksinkertaistettiin ja tiivistettiin. Omistajaohjausosasto ei ole tehnyt erillistä, pelkästään strategisen intressin lähtökohdasta tapahtuvaa kaikki yhtiöt kattavaa raportointia talouspoliittiselle ministerivalokunnalle.

Jälkiseurannassa havaitut, tähän mennessä toteutetut toimet ovat tarkastusviraston näkemyksen mukaan riittäviä havaittujen kehittämistarpeiden näkökulmasta. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat