Suomi.fi-palvelujen tilanne ja kehitys

Eri Suomi.fi-palveluiden hyödyntämisen aste vaihtelee huomattavasti. Jotta digitalisaation yhteisistä tukipalveluista saataisiin nykyistä enemmän hyötyä, olisi palvelukehityksessä syytä painottaa yhä vahvemmin asiakastarpeita.

Suomi.fi-palvelut ovat sähköisen asioinnin tukipalveluita, jotka luotiin Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) kehitysohjelmassa vuosina 2014–2017. Tukipalvelujen tarkoituksena on muun muassa parantaa julkisten palvelujen saatavuutta ja laatua sekä tukea julkisen hallinnon toiminnan tehokkuutta. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti tarkastuksessaan, tukevatko Suomi.fi-palvelut julkisen hallinnon toimintaa tavoitteiden suuntaisesti sekä kehittyvätkö palvelut tarpeiden mukaan.

Suomi.fi-palvelut ovat olennainen osa julkisen hallinnon yhteistä digitaalista infrastruktuuria, ja julkishallinnon organisaatioilla on pääsääntöisesti velvollisuus käyttää niitä. Palvelut tuottavat kuitenkin hyötyä vasta sitten, kun ne on otettu osaksi eri viranomaisten tarjoamia sähköisiä asiointipalveluja. Suomi.fi-palvelujen valtiontaloudellinen kokonaismerkitys riippuu siitä, miten hyvin ne ovat hyödynnettä­vissä muiden viranomaisten sähköisissä palveluissa.

Tarkastuksen perusteella Suomi.fi-palvelujen käyttäjäorganisaatiot eivät juurikaan koe, että ne voivat vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Suunnitelluista kehitystoimenpiteistä on saatavilla tietoa, mutta kehitystarpeista ei käydä avointa vuoropuhelua eikä kehittämiskohteiden priorisointia pidetä läpinäkyvänä. VTV suosittaa, että Digi- ja väestötietovirasto varmistaa palvelukehityksessä riittävän asiakasvuorovaikutuksen, jotta kehittäminen kohdistuu asiakkaiden eli palveluita hyödyntävien organisaatioiden kannalta oleellisiin tarpeisiin ja käyttötapauksiin.

Tarkastuksessa kävi selkeästi ilmi, että Suomi.fi-palvelujen strateginen ohjaus on ollut hajanaista eikä se ole vastannut eri osapuolten ohjaukselle asettamia odotuksia. VTV suosittaa, että valtiovarain­­mi­nis­teriö selkeyttää ja vahvistaa Suomi.fi-palvelujen strategisen tason ohjausta, jotta palvelujen kehittämi­nen olisi määrätietoista ja suunnitelmallista.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-526-9