Suomi.fi-tjänsternas nuläge och utveckling

Suomi.fi-tjänsternas utnyttjandegrad varierar avsevärt. För att nyttan av de gemensamma stödtjänsterna inom digitaliseringen ska vara större, är det skäl att i allt högre grad betona kundernas behov i utvecklingen av tjänsterna.

Suomi.fi-tjänsterna är stödtjänster för de e-tjänster som skapades i utvecklingsprogrammet för nationell servicearkitektur 2014–2017. Syftet med stödtjänsterna är bland annat att förbättra tillgången till och kvaliteten på offentliga tjänster samt att stödja effektiviteten i den offentliga förvaltningens verksamhet. Statens revisionsverk utredde vid sin revision av Suomi.fi-tjänsterna huruvida tjänsterna stödjer den offentliga förvaltningens verksamhet målenligt och huruvida tjänsterna utvecklas utifrån behoven.

Suomi.fi-tjänsterna är en väsentlig del av den offentliga förvaltningens gemensamma digitala infrastruktur, och organisationer inom den offentliga förvaltningen är i regel skyldiga att använda dem. Tjänsterna ger dock nytta först när de har införts som en del av de e-tjänster som olika myndigheter erbjuder. Suomi.fi-tjänsternas betydelse för statsfinanserna som helhet beror på hur väl de kan utnyttjas i andra myndigheters e-tjänster.

Utifrån revisionen upplever de organisationer som använder Suomi.fi-tjänsterna att de inte just kan påverka utvecklingen av tjänsterna. Det finns information om de planerade utvecklingsåtgärderna, men ingen öppen dialog förs om utvecklingsbehoven och prioriteringen av utvecklingsobjekten anses inte vara transparent. Statens revisionsverk rekommenderar att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata säkerställer att kommunikationen med kunderna är tillräcklig då tjänsterna utvecklas, så att utvecklingen fokuserar på de behov och användningsfall som är väsentliga för kunderna, dvs. de organisationer som utnyttjar tjänsterna.

Vid revisionen framkom det tydligt att den strategiska styrningen av Suomi.fi-tjänsterna har varit splittrad och inte motsvarat de förväntningar som olika parter har haft på styrningen. Statens revisionsverk rekommenderar att finansministeriet förtydligar och stärker den strategiska styrningen av Suomi.fi-tjänsterna för att tjänsterna ska utvecklas målmedvetet och systematiskt.

kategorier