Toimintaympäristön seuranta ja ennakointi strategisen päätöksenteon tukena

Valtionhallinnossa tehtävä ennakointi ei ole vielä yhtenäistä tai systemaattista. Ennakointijärjestelmän tulisi tukea tiedon kokonaisvaltaista hallintaa eli ekosysteemisyyttä luomalla päätöksenteon yhteyteen kysyntää tietoperustaa täydentävälle tulevaisuustiedolle.

Tarkastuksessa on arvioitu valtioneuvoston strategista päätöksentekoa tukevaa kansallista ennakointijärjestelmää. Ennakoinnilla tarkoitetaan systemaattisesti tuotettua ja hallittua näkemystä tulevaisuudessa ilmenevistä mahdollisuuksista ja riskeistä.

Ennakointitiedon yhteys päätöksentekoon edellyttää tarkoitukseen sopivia tiedon hallinnan menettelyjä. Tarkastuksessa on varmistuttu, onko päätöksenteon taustalla olevalla tulevaisuustiedolla riittävät edellytykset vahvistaa päätöksenteon laatua. Ennakointijärjestelmän taloudelliset vaikutukset muodostuvat käytetystä työajasta, järjestelmien ja palveluiden kustannuksista sekä tiedon yhteensovittamisesta. Suorien kustannusten ohella on kuitenkin keskeistä, että tietoperustaa täydentävällä ennakoinnilla voi olla huomattavia valtiontaloudellisia vaikutuksia, kun tietoperusta määrittää päätöksen tai lainsäädännön laatua.

Ekosysteeminen ennakointijärjestelmä tukisi tiedon kokonaisvaltaista hallintaa. Tuotettu ennakointitieto olisi tällöin kaikkien toimijoiden saatavilla, ja tiedon käyttäminen rikastaisi sitä. Ennakoivan hallinnon kypsyystasoa tuleekin arvioida sen mukaan, huomioiko ennakoinnin tietoprosessi myös potentiaalisten tiedon hyödyntäjien tarpeet.

Politiikkatoimien valmisteluun kiinnittyvät ennakointihankkeet syventäisivät tulevaisuusajattelua ja kehittäisivät siihen liittyviä tekniikoita valtionhallinnossa. Poikkihallinnollisesti tai ilmiöperusteisesti toteutettuna hankkeet myös yhdenmukaistaisivat ennakoinnin toimintatapoja valtioneuvostossa. Kysyntälähtöisen ennakoinnin lisäämisessä avainasemassa ovat politiikkatoimien valmistelijat ja päätöksentekijät. Kysyntälähtöisyys vahvistaisi ennakoinnin yhteyttä päätöksentekoon, kun ennakointia kohdennettaisiin päätöksenteon näkökulmasta olennaisiin kysymyksiin ja ennalta määritetyssä määräajassa. Osaamisen kehittymisen kautta ennakointihankkeet myös vahvistaisivat valtioneuvoston edellytyksiä reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin äkillisiin muutoksiin.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-527-6