Omvärldsbevakning och framsynsarbete som stöd för det strategiska beslutsfattandet

Framsynsarbetet inom statsförvaltningen är ännu inte enhetligt eller systematiskt. Framsynssystemet bör stödja en övergripande informationshantering, det vill säga ett ekosystemiskt synsätt, genom att i samband med beslutsfattandet skapa efterfrågan på framtidsinformation som komplement till kunskapsunderlaget.

Vid revisionen utvärderades det nationella framssynssystemet, som stödjer statsrådets strategiska beslutsfattande. Med framsyn avses en systematiskt producerad och kontrollerad syn på framtida möjligheter och risker.

Kopplingen mellan framsynsinformation och beslutsfattande förutsätter ändamålsenliga förfaranden för informationshantering. Vid revisionen försäkrade man sig om att den framtidsinformation som ligger till grund för beslutsfattandet har tillräckliga förutsättningar att stärka beslutskvaliteten. Framsynssystemets ekonomiska effekter utgörs av den arbetstid som använts, system- och tjänstekostnaderna samt samordningen av information. Vid sidan om de direkta kostnaderna är det dock centralt att framsyn som kompletterar kunskapsunderlaget kan ha betydande statsfinansiella effekter, då kunskapsunderlaget definierar besluts- eller lagstiftningskvaliteten.

Ett ekosystemiskt framsynssystem skulle stödja en övergripande informationshantering. Då skulle framsynsinformationen vara tillgänglig för alla aktörer och användningen av informationen skulle berika den. Mognadsnivån i förvaltningen som utför framsynsarbete ska bedömas i förhållande till om informationsprocessen för framsynen beaktar även de potentiella informationsanvändarnas behov.

Framsynsprojekt med anknytning till beredningen av politiska åtgärder skulle fördjupa framtidstänkandet och utveckla tillhörande tekniker inom statsförvaltningen. Sektorsövergripande eller fenomenbaserade projekt förenhetligar också tillvägagångssätten i framsynsarbetet i statsrådet. Beredarna av politiska åtgärder och beslutsfattarna har en nyckelroll när det gäller att öka efterfrågeorienteringen i framsynen. En efterfrågeorientering skulle stärka sambandet mellan framsyn och beslutfattande, då framsynsarbetet skulle inriktas på väsentliga beslutsfrågor inom en på förhand fastställd fatalietid. Genom kompetensutveckling skulle framsynsprojekten också stärka statsrådets förutsättningar att reagera på plötsliga förändringar i verksamhetsmiljön.

kategorier