Tulli harmaan talouden torjujana

Tullin strategioiden sisältämät tavoitteet tukevat harmaan talouden torjuntaa. Tarkastuksessa selvitettiin Tullin tavoiteasettelua, toiminnan organisointia, toimeenpanoa ja toiminnan vaikutuksia harmaan talouden torjunnassa.

Tiivistelmä

Tulli kantaa Suomen valtion verotuloista noin kolmanneksen. Vuonna 2011 Tullilaitoksen veronkanto oli noin 10,5 miljardia euroa, josta suoraan valtiolle tilitettiin noin 10,3 miljardia euroa. Veronkannon lisäksi Tullin tehtäväalue kattaa erilaisia valvonta- ja muita tehtäviä.

Harmaa talous aiheuttaa valtiolle merkittäviä veromenetyksiä ja vaikuttaa taloudelliseen toimintaan myös muuten haitallisesti muun muassa kilpailun vääristymisinä. Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, onko Tullin harmaan talouden torjunta ollut tuloksellista. Tarkastuksessa selvitettiin Tullin tavoiteasettelua, toiminnan organisointia, toimeenpanoa ja toiminnan vaikutuksia harmaan talouden torjunnassa.

Tullin perusstrategioissa ei mainita harmaata taloutta. Kuitenkin strategioiden sisältämät tavoitteet tukevat harmaan talouden torjuntaa. Erityisesti valvontastrategia keskittyy kohderyhmien toiminnan lainmukaisuuden valvontaan, yhteiskunnan suojaamiseen ja tullirikollisuuden torjumiseen. Tarkastuksessa läpikäydyistä valtiovarainministeriön Tullille asettamissa tulostavoitteissa ei harmaaseen talouteen kiinnitetty erityistä huomiota ennen vuotta 2012. Tuota ennen Tullille asetettiin sen toimintaa tehostavia tavoitteita, jotka toteutuessaan edesauttavat harmaan talouden torjuntaa. Harmaan talouden torjunta ilmeni välillisesti myös tuolloin tavoiteasettelussa sekä laillisen toiminnan valvontana että laittoman toiminnan paljastamisena. Vuodeksi 2012 asetetuista vaikuttavuustavoitteista yksi koski suoraan harmaan talouden torjuntaa. Lisäksi asetettiin Tullin kehittämiseen liittyviä mittareita tavoitetasoineen harmaan talouden torjunnalle. Tulostavoitteissa ei yksilöity harmaan talouden torjunnan tavoitteita, joita kyseisillä mittareilla mitataan.

Tulli on panostanut harmaan talouden torjunnassa etukäteisvalvontaan. Tullin asiakkuudet perustuvat erilaisiin lupiin, erimuotoiseen kumppanuuteen ja luottoasiakkuuteen, joita edeltää asiakkaan prosessien läpikäynti ja riskianalyysin perusteella valittujen asiakkaiden tarkastus. Asiakkuudet helpottavat tulliasioiden hoitoa, mutta asettavat samalla velvoitteita asiakkaiden omavalvontaan, mikä voi muodostaa riskin veronkannolle. Avainja kumppanuusasiakkaille myönnetyt luvat ja ohjelmiin kuuluminen ei saa vähentää asiakkaiden tarkastustarpeen ja riskien arviointia.

Tarkastusajankohtana Tullissa oli menossa organisaatiouudistus, jossa muun muassa vahvistetaan Tullin harmaan talouden torjuntaa. Uudistuksessa harmaa talous muodostaa yhden yritystarkastuksen toiminnon, ja siihen lisätään henkilöstöresursseja Tullille harmaan talouden torjuntaan myönnetyn lisämäärärahan turvin. Vuoden 2013 alusta voimaantulleessa organisaatiouudistuksessa ja jo aiemmin toteutetussa organisaatiouudistuksessa, jossa rikostorjunta organisoitiin valtakunnalliseksi, näkyy Tullin vahva panostus harmaan talouden torjuntaan.

Tullin harjoittama valvonta- ja tarkastustoiminta on sekä reaaliaikaista että jälkikäteistä. Maan rajoilla valvotaan reaaliaikaista ajoneuvo-, matkustaja- ja tavaraliikennettä sekä tarkastetaan maahantuontia koskevien etukäteisilmoituksien paikkansapitävyyttä. Tulli tekee lisäksi yritys-, tavara- ja varastotarkastuksia sekä kontrolloi eri asiakasryhmien lupia ja statuksia. Tarkastukset perustuvat vuosittaiseen tarkastussuunnitelmaan, jonka perustana käytetään riskianalyysiä. Tulli analysoi eri toimintojen riskejä hyvin kattavasti ja monipuolisesti sekä kehittää riskianalyysitoimintoaan jatkuvasti. Riskianalyysitoiminnon organisoiminen valtakunnalliseksi ja resurssien lisääminen riskianalyysitoimintoon tukee harmaan talouden torjuntaa.

Valtiovarainministeriön tullilaitokselle vuodelle 2011 asettamissa toiminnallisissa tulostavoitteissa fiskaaliselle, ulkomaankaupan ja yhteiskunnan suojaamisen tehtäväalueelle ei harmaan talouden torjuntaa mainittu, mutta osa tavoitteiden saavuttamista mittaavista mittareista liittyi ainakin välillisesti harmaan talouden torjuntaan. Tulli oli saavuttanut sille asetetut tavoitteet osittain. Kaikkien tavoitteiden osalta toteumaa ei raportoitu tai mittarille ei ollut asetettu tavoitearvoa tai -tilaa, johon toteumaa olisi voinut verrata. Tulostavoitteiden saavuttamista mittaavat mittarit olisi laadittava siten, että niille asetettuja tavoitearvoja pystytään myös seuraamaan ja mittaamaan. Tavoitteiden toteutuminen olisi myös raportoitava tilinpäätöksessä.

Harmaan talouden torjunta läpäisee Tullissa koko organisaation. Tulli torjuu harmaata taloutta ennaltaehkäisevin toimin ja harjoittamalla sekä reaaliaikaista että jälkikäteistä valvontaa, riskianalyysi on monipuolista ja kattavaa, ja sitä kehitetään jatkuvasti. Tullin veronkannon verojäämät ovat huomattavan pieniä kerättäviin ja kerättyihin veroihin nähden. Tullin toiminnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että perustoiminnot ovat kunnossa, osaaminen monipuolista ja korkeatasoista ja resursointi riittävää. Tarkastuksen perusteella Tullin harmaan talouden torjunnalle on hyvät edellytykset.

 

Kategoriat