Jälkiseurantaraportti: Tulli harmaan talouden torjujana

Harmaan talouden torjuntaa koskeva tulosohjaus on parantunut, ja torjunta on tulosten perusteella tehostunut. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksessa (1/2013 Tulli harmaan talouden torjujana) selvitettiin Tullin tavoiteasettelua, toiminnan organisointia, toimeenpanoa ja toiminnan vaikutuksia harmaan talouden torjunnassa. Tarkastuksessa havaittiin, että Tullin strategioiden sisältämät tavoitteet tukivat harmaan talouden torjuntaa.

Strategia-asiakirjassa asetettiin myös Tullin kehittämiseen liittyviä mittareita tavoitetasoineen harmaan talouden torjunnalle. Tavoitteiden toteumaa ei kuitenkaan kaikilta osin raportoitu tai mittareille ei ollut asetettu tavoitearvoa tai -tilaa, johon toteumaa olisi voinut verrata.

Tullin harmaan talouden torjuntaa koskeva tulosohjaus on tavoiteasetannan, mittariston ja raportoinnin osalta parantunut. Tullille asetettua harmaan talouden torjunnan vaikuttavuustavoitetta on tarkennettu. Tulostavoiteasiakirjassa olleet harmaan talouden torjunnan mittarit oli laadittu siten, että niille asetettuja tavoitearvoja pystyttiin seuraamaan ja mittaamaan. Toteumat oli raportoitu vuosittain toimintakertomuksissa.

Torjunta on tulosten perusteella tehostunut. Välittömästi mitattavissa oleva fiskaalinen vaikuttavuus on pääosin kasvanut ja tulostavoitteissa asetetut tavoitteet on suurelta osin saavutettu.

Tullin toiminta harmaan talouden torjujana on tarkastusajankohdan jälkeen edelleen edistynyt niin tavoiteasettelussa kuin tuloksellisuudessakin.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat