Vaalikaudet ylittävien hankkeiden ja uudistusten valmistelu

Vaali- ja hallituskaudet ylittävien hankkeiden ja uudistusten valmistelua ovat vaikeuttaneet muuttuvat tavoitteet, epätarkoituksenmukainen valmistelutyön organisointi, vähäinen resursointi ja päätöksenteon hitaus. Valmistelua käynnistettäessä olisi varmistettava, että tulokselliselle valmistelulle on riittävät edellytykset.

Tarkastuksessa arvioitiin, millaiset edellytykset vaali- ja hallituskaudet ylittävien hankkeiden, ohjelmien ja uudistusten valmistelun onnistumiselle on luotu. Valmistelua tarkastettiin neljän esimerkkitapauksen kautta. Tapaukset olivat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, sosiaaliturvauudistus, Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet (HX ja Laivue 2020) sekä julkishallinnon digitalisaatiokehitys ja tekoälyn hyödyntäminen kansallisesti.

Laajat hallinnon uudistukset edellyttävät usein pitkäjänteistä valmistelua, johon voi hallitusten vaihtumisesta aiheutua epäjatkuvuutta. Tarkastuksen tavoitteena oli saada esiin, miten hallituskauden vaihtuessa turvataan pitkäkestoisten hankkeiden ja uudistusten valmistelun jatkuvuus.

Tarkastuksen perusteella vaalikaudet ylittävän valmistelun onnistumisen perusedellytys on, että valmistelulle asetetut tavoitteet ovat selkeät, johdonmukaiset ja toteuttamiskelpoiset. Pitkäjänteisen valmistelun onnistumisen edellytyksiä parantaa hyvän hankehallinnan lisäksi se, jos tavoitteet eivät muutu merkittävästi valmistelun aikana ja tavoitteet on asetettu parlamentaarisesti.

Uudistuksen tai hankkeen onnistumisen edellytykset voidaan varmistaa siten, että huolehditaan valmistelutyön hyvästä organisoinnista, riittävistä resursseista sekä tehokkaasta päätöksenteosta. Valmistelua edistää myös valmisteluun osallistujien yhteinen ja riittävä tietopohja. Valmistelussa tulisi huomioida myös uudistuksen toimeenpano.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-547-4