Beredning av projekt och reformer som överskrider valperioderna

Beredningen av projekt och reformer som överskrider val- och regeringsperioderna har försvårats av ändrade mål, oändamålsenlig organisering av beredningsarbetet, knappa resurser och långsamma beslutsprocesser. När beredningen inleds bör man säkerställa att det finns tillräckliga förutsättningar för en effektiv beredning.

Vid revisionen bedömdes vilka förutsättningar som skapats för att beredningen av projekt, program och reformer som sträcker sig över val- och regeringsperioderna ska lyckas. Beredningen granskades med hjälp av fyra exempelfall. Fallen var social- och hälsovårdsreformen, reformen av den sociala tryggheten, Försvarsmaktens strategiska prestandaprojekt (HX och Flottilj 2020) samt digitaliseringsutvecklingen inom den offentliga förvaltningen och nationellt utnyttjande av artificiell intelligens.

Omfattande förvaltningsreformer förutsätter ofta långsiktig beredning som kan avbrytas då regeringarna byts. Syftet med revisionen var att ta fram information om hur man tryggar kontinuiteten i beredningen av långvariga projekt och reformer vid övergången till en ny regeringsperiod.

Utifrån revisionen är en grundförutsättning för att beredning som överskrider valperioderna ska lyckas att målen för beredningen är tydliga, konsekventa och genomförbara. Förutsättningarna för en lyckad långsiktig beredning förbättras förutom av god projekthantering också av att målen inte ändras nämnvärt under beredningens gång och av att målen har ställts upp parlamentariskt.

Man kan säkerställa förutsättningarna för en lyckad reform eller ett lyckat projekt genom att se till att beredningsarbetet är välorganiserat, att resurserna är tillräckliga och att beslutsfattandet är effektivt. Beredningen främjas också av att de som deltar i beredningen har ett gemensamt och tillräckligt kunskapsunderlag. Vid beredningen bör man också beakta verkställandet av reformen.

kategorier