Valtion strategisen intressin yhtiöt – riskienhallinta ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto on varmistanut yhtiöiden riskienhallintaprosessien olemassaolon mutta ei osallistu yhtiöiden riskienhallintaprosessiin. VTV suosittaa, että substanssiministeriöt on tarvittaessa kytkettävä laajemmin mukaan yhtiön strategisen intressin määrittelyyn ja sen toteutumisen seurantaan.

Tarkastuksessa arvioitiin, ovatko yhtiöiden omistajaohjauksesta vastaava valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto ja valtiovarainministeriö huolehtineet siitä, että yhtiöiden riskienhallinnan järjestämisessä on toimittu valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti. Lisäksi arvioitiin, miten omistajaohjausosasto ja substanssiministeriöt (liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö) ovat  huolehtineet yhtiöiden strategisen intressin turvaamisesta.

 On tärkeää, että strategisen intressin valtionyhtiöiden riskienhallinta on kunnossa ja yhtiöiden toiminnan jatkuvuus turvattu, koska yhtiöiden tuotteet ja palvelut voivat olla kriittisiä koko yhteiskunnan kannalta. Näissä yhtiöissä valtion omistuksen perusteena on sijoittajaintressin lisäksi strateginen intressi, joka voi perustua muun muassa maanpuolustukseen tai huoltovarmuuteen.

Omistajaohjausosasto yrittää monin tavoin varmistaa, että se saa riittävästi tietoa yhtiön tilanteesta ja periaatepäätöksen noudattamisesta, mutta osasto ei suoraan ota kantaa yhtiöiden riskitasoon, riskinottokykyyn tai riskienhallinnan toimivuuteen.

Yhtiön hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnan järjestämisestä. Omistajastrategisen työn ohjauskeinoihin kuuluu  osaston virkamiehen luottamuksellinen keskustelu  hallituksen puheenjohtajan kanssa. Kun toiminta perustuu keskusteluyhteyteen, sen vaikutuksia ja keskustelijoiden vaikutusvaltaa on vaikea määrittää.

Strategisen intressin yhtiöissä riskin realisoitumisen vaikutus voi olla valtiolle ja yhteiskunnalle suurempi kuin sijoitetun pääoman menettäminen. Perinteinen omistajariski ja sijoitetun pääoman menettäminen voi  laajentua elintärkeäksi yhteiskunnalliseksi riskiksi, jolloin valtio ei voi antaa yhtiön mennä konkurssiin. Tarkastusviraston mukaan strategisen intressin vaarantumisen konkretisoiminen omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä ja tarpeen mukaan substanssiministeriön tai useammankin panos intressin määrittelyssä ja seurannassa vahvistaisi strategisen intressin tunnistamista ja toiminnallistamista yhtiöiden omistajaohjauksessa ja hallitustyöskentelyssä.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-537-5