Erilliskertomus valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtion tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Vuosikertomuksen vaikuttavuustietojen esittäminen on edelleen kehittynyt hieman paremmaksi, mutta raportoinnin pääasiallinen ongelma on kuitenkin säilynyt samana.

Pääasiallinen sisältö

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että valtion tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Varainhoitovuodelta 2015 tarkastusvirasto antoi ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksista yhteensä 60 tilintarkastuskertomusta.

Tilintarkastuksissa todettiin kahdeksassa kirjanpitoyksikössä virheellisiä menettelyjä, joista annettu huomautus tai useammat huomautukset yhdessä katsottiin sellaisiksi valtion talousarvion tai sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiksi menettelyiksi, joista sisällytettiin tilintarkastuskertomukseen yksilöity kielteinen laillisuuskannanotto. Merkittävimmät syyt kielteisiin laillisuuskannanottoihin olivat talousarvion vastainen menojen varainhoitovuodelle kohdentaminen ja määrärahan tai valtuuden käyttöajan jatkaminen. Määrärahan ja valtuuden ylityksiä oli kaksi.

Hallituksen vuosikertomuksen yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen tarkastuksessa arvioitiin raportointia suhteessa hallinnonaloille talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin ja eduskunnan esittämiin tarpeisiin. Tarkastuksen perusteella yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen esittäminen on edelleen kehittynyt hieman paremmaksi. Kaikki hallinnonalat ovat raportoineet niille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Raportointia on onnistuttu myös tiivistämään aiemmasta.

Raportoinnin pääasiallinen ongelma on kuitenkin säilynyt samana. Asetetut vaikuttavuustavoitteet ovat usein sellaisia, että ne eivät mahdollista varsinaista vaikuttavuustietojen esittämistä. Ongelma on toistunut jo pitkään ja on yleisesti tunnustettu. Jos raportointia halutaan jatkossakin kehittää tulosohjausajattelun mukaisena, olisi tavoitteiden asettamiseen liittyvään ongelmaan pyrittävä löytämään ratkaisu.

Hallituksen vuosikertomuksen kuvaus julkisen talouden tilasta vastaa tarkastusviraston havaintoja. Raportointi valtion ja julkisen talouden tilasta on muuttunut informatiivisemmaksi. Valtion taloudellinen asema kuvataan aiempaa kattavammin kertomukseen lisätyissä valtion kokonaislaskelmissa, ja myös yhtiöomistuksista on annettu aiempaa yksilöidympää tietoa. Hallituksen vuosikertomuksessa raportoidaan tiivistetysti valtiontalouden vastuista, kuten takauksista, ja niihin liittyvistä riskeistä.

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K152016vp