Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015

Statsbokslutet för 2015 har gjorts upp i enlighet med gällande bestämmelser. Framställningen av uppgifter om samhälleliga effekter har fortsatt att utvecklas i en positiv riktning, men det största problemet i rapporteringen är ändå detsamma som tidigare.

Huvudsakligt innehåll

På basis av revisionen av statsbokslutet konstaterar Statens revisionsverk, att statsbokslutet för 2015 har gjorts upp i enlighet med gällande bestämmelser.

För finansåret 2015 gav revisionsverket totalt 60 revisionsberättelser om revisionerna av ministerierna och andra bokföringsenheter.

Vid revisionerna konstaterades hos åtta bokföringsenheter sådana felaktiga förfaranden, där en given anmärkning eller flera anmärkningar tillsammans innebar att de betraktades som sådana mot budgeten eller de centrala bestämmelserna om den stridande förfaranden, att om dem infördes i revisionsberättelsen ett specificerat negativt ställningstagande till lagenligheten. De främsta orsakerna var riktande av utgifter på finansåret i strid med budgeten och förlängning av anslags eller fullmakts användningstid. Anslag och fullmakt hade överskridits i två fall.

Vid revisionen av uppgifter om samhälleliga effekter i regeringens årsberättelse granskades rapporteringen i förhållande till de mål som uppställts för förvaltningsområdena i budgeten och de behov som riksdagen fastställt. På basis av revisionen har framställningen av uppgifter om samhälleliga effekter fortsatt att utvecklas i en positiv riktning. Samtliga förvaltningsområden har rapporterat om utfallet för de effektmål som ställts för dem. De har också lyckats komprimera rapporterna jämfört med tidigare år.

Det största problemet i rapporteringen är ändå detsamma som tidigare. Ofta är de uppställda effektivitetsmålen sådana att en egentlig effektivitetsrapportering inte är möjlig. Detta är ett återkommande och erkänt problem som bör lösas för att rapporteringen ska kunna göras mer förenlig med principerna för resultatstyrning.

Den beskrivning av den offentliga ekonomin som lämnas i regeringens årsberättelse motsvarar revisionsverkets observationer. Rapporteringen om statsfinanserna och de offentliga finanserna har blivit mer informativ. Statens ekonomiska ställning beskrivs på ett mer heltäckande sätt genom statens totalkalkyler och även uppgifterna om bolagsinnehaven är mer detaljerade än tidigare. Regeringens årsberättelse innehåller en koncis redogörelse för ansvarsförbindelserna, som garantierna, jämte riskerna inom statsfinanserna

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-K152016vp