Erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtion tilinpäätös vuodelta 2017 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Vuosikertomuksen tietosisältöä olisi hyödyllistä syventää erityisesti valtion vastuiden ja riskien, valtion yhtiöomistuksen sekä kuntatalouden kuvauksen osalta.

Pääasiallinen sisältö

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että valtion tilinpäätös vuodelta 2017 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin, jotka samalla ovat perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia. Näistä annettiin kielteinen laillisuuskannanotto yhdeksälle kirjanpitoyksikölle. Varainhoitovuodelta 2017 tarkastusvirasto antoi ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksista yhteensä 62 tilintarkastuskertomusta.

Hallituksen vuosikertomus sisältää säädösten mukaiset tuloksellisuustiedon osat. Vuosikertomuksessa raportoidaan myös kaikista vaikuttavuustavoitteista, jotka esitetään vuoden 2017 talousarvioesityksen pääluokkaperusteluissa. Ministeriöiden arvioiden mukaan tavoitteet on saavutettu hyvin. Suuri osa tavoitteista on kuitenkin asetettu siten, että niiden toteutumista on vaikea mitata. Vuosikertomuksessa raportoidaan myös kestävän kehityksen edistämisestä.

Koska raportointi painottuu tehtyihin toimenpiteisiin, sen perusteella ei voi vielä päätellä, miten hallitus on onnistunut Agenda 2030:ta koskevan selonteon toteutuksessa tai laajemmin kestävän kehityksen edistämisessä. Hallituksen vuosikertomus antaa kokonaisvaltaisen kuvan julkisen talouden tilasta ja kehitysnäkymistä.

Arvion perusteella tarkastusvirasto toteaa, että hallituksen vuosikertomuksessa käsitellään julkista taloutta pääosin kattavasti sekä osin aiempaa laajemmin ja selkeämmin. Raportoinnissa on myös huomioitu tarkastusviraston aiemmin tekemiä kannanottoja. Tietosisältöä olisi kuitenkin hyödyllistä syventää erityisesti valtion vastuiden ja riskien, valtion yhtiöomistuksen sekä kuntatalouden kuvauksen osalta.

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K172018vp