Särskild berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017

Utifrån revisionen av statsbokslutet 2017 konstaterar Statens revisionsverk att bokslutet upprättats i enlighet med gällande bestämmelser. Informationen skulle dock med fördel kunna fördjupas, framförallt i beskrivningen av statens åtaganden och risker, bolagsinnehav och den kommunala ekonomin.

Huvudsakligt innehåll

Utifrån revisionen av statsbokslutet 2017 konstaterar Statens revisionsverk att bokslutet upprättats i enlighet med gällande bestämmelser.

Revisionsverket påpekar att det i vissa revisioner upptäckts förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den, och samtidigt mot grundlagens bestämmelser om statsfinanserna, vilket i fråga om nio bokföringsenheter föranlett ett negativt ställningstagande till lagenligheten. För finansåret 2017 gav revisionsverket totalt 62 revisionsberättelser om revisionerna av ministerier och andra bokföringsenheter.

Regeringens årsberättelse innehåller de föreskrivna delarna av resultatinformation. Årsberättelsen rapporterar även om alla mål för verksamhetens effekter som togs upp i budgetpropositionens huvudtitelmotiveringar 2017. Ministerierna har bedömt att målen uppnåtts väl. En stor del av målen har dock uppställts på ett sätt som försvårar en mätning av uppfyllelsen. Årsberättelsen rapporterar även om främjandet av hållbar utveckling. Eftersom vissa åtgärder betonas i rapporteringen ger den ännu inte underlag för slutsatser om hur regeringen lyckats med implementeringen av Agenda 2030-redogörelsen eller främjandet av hållbar utveckling i övrigt.

Regeringens årsberättelse ger en övergripande bild av läget och utsikterna för de offentliga finanserna. Utifrån bedömningen konstaterar revisionsverket att regeringens årsberättelse i huvudsak behandlar de offentliga finanserna på ett heltäckande sätt samt delvis bredare och tydligare än förut. I rapporteringen har man även beaktat tidigare ställningstaganden från revisionsverket. Informationen skulle dock med fördel kunna fördjupas, framförallt i beskrivningen av statens åtaganden och risker, bolagsinnehav och den kommunala ekonomin.

 

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B172018rd