Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - välillinen verotus

Tarkastusviraston havaintojen perusteella hallituksen esitysten taloudellisten vaikutusten arviointien taustalaskelmat ovat teknisesti oikein laskettuja. Myös verotuloennusteet osuvat pääosin hyvin kohdalleen tarkasteltujen veromuutosten osalta. Lisäksi valtiovarainministeriön virkamiehet ovat perehtyneet huolellisesti tehtäväkenttäänsä. Tarkastuksessa selvitettiin millaisia taloudellisten vaikutusten arviointeja on tehty välillisten verojen osalta.

Tiivistelmä

Tarkastuksessa selvitettiin millaisia taloudellisten vaikutusten arviointeja on tehty välillisten verojen osalta. Tarkastuksessa käytiin läpi tällä hallituskaudella tehtyjä muutoksia ja niihin liittyviä virallisia asiakirjoja. Tarkastuksessa keskityttiin seuraaviin veromuutoksiin: arvonlisäverokannat, liikenteen polttonesteet, alkoholivero, tupakkavero ja makeis- jäätelö- ja virvoitusjuomaveron.

Tarkastuksen tavoitteena oli i) selvittää antavatko hallituksen esitysten vaikutusarviot oikeat ja riittävät tiedot välillisten veromuutosten taloudellisista vaikutuksista, ii) varmentaa analyysejä taloudellisten vaikutusten arvioinneista, sekä iii) verrata tehtyjä veromuutoksia veroteorian suosituksiin.

Tarkastusviraston havaintojen perusteella hallituksen esitysten taloudellisten vaikutusten arviointien taustalaskelmat ovat teknisesti oikein laskettuja. Myös verotuloennusteet osuvat pääosin hyvin kohdalleen tarkasteltujen veromuutosten osalta. Lisäksi valtiovarainministeriön virkamiehet ovat perehtyneet huolellisesti tehtäväkenttäänsä.

Käsitellyissä hallituksen esityksissä kotitalouksia ja julkista taloutta koskevat arviot olivat pääosin riittäviä, joskin laskelmien ja oletusten dokumentointi oli heikkoa. Sen sijaan yritysvaikutusten arviointi oli hallituksen esityksissä lähes poikkeuksetta puutteellista.

Kaikissa tarkastelluissa hallituksen esityksissä oli esitetty arvioidut vaikutukset verotuloihin. Hallituksen esityksissä ei ollut kuitenkaan viitattu verotuloennusteiden taustamateriaaleihin. Myös valtiovarainministeriön sisäisesti käyttämät laskentapohjat arvioiden taustalla olivat osin epäselviä, vaikeasti luettavia ja niistä puuttuivat viittaukset lähdemateriaaleihin.

Tarkastuksen perusteella valtiovarainministeriön osastojen välinen kommunikointi ei ole riittävää. Niukan keskusteluyhteyden vuoksi hallituksen esitykseen tuli virhe arvonlisäverotuksen osalta. Ennusteessa huomioitiin veromuutoksen vaikutukset kuluttamiseen, jolloin verotuloennuste oli dynaaminen. Verotuloarvion raportoitiin kuitenkin olevan staattinen.

Tarkastuksen perusteella välillistä verotusta on kiristetty jokseenkin veroteorian ja asiantuntijaryhmien suositusten mukaisesti. Veromuutoksista päätettäessä tulisi laajemmin hyödyntää valtiovarainministeriön osaamista. Lopullisten poliittisten päätösten lykkäytyminen on lyhentänyt hallituksen esitysten valmisteluun käytettävissä olevaa aikaa ja siten vaikeuttanut sujuvaa lainvalmistelua.

Kategoriat