Viranomaisyhteistyö harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluissa

Viranomaisyhteistyö on keskeinen keino taata nopea avunsaanti harvaan asutuilla alueilla. Yhteistyötä hankaloittavat kuitenkin viranomaisten väliset toimivaltarajat ja rajalliset resurssit. Sisäministeriön tulisi yhdessä muiden turvallisuuspalveluista vastaavien ministeriöiden kanssa selkeyttää ja johdonmukaistaa harvaan asuttujen alueiden viranomaisyhteistyön ohjausta.

Nopean avun takaaminen harvaan asutuilla alueilla on haastavaa ensihoidolle, pelastustoimelle ja erityisesti poliisitoimelle. Kasvukeskuksissa palvelujen kysyntä lisääntyy, mutta samanaikaisesti harvaan asuttujen alueiden ikääntyvän väestön turvallisuuspalvelut tulisi taata ilman kohtuuttoman pitkiä odotusaikoja.

Viranomaisten väliseen yhteistyöhön on kannustettu sisäisen turvallisuuden selonteossa, strategioissa ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden kehittämishankkeissa. Tarkastuksessa arvioitiin, miten sisäministeriö ja valtioneuvosto ovat kehittäneet ja ohjanneet sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten yhteistyötä sekä turvallisuuden suunnittelua maan harvaan asutuilla alueilla.

Tarkastuksessa havaittiin, että yhteistyön ohjaus ei ole ollut selkeää. Sisäministeriö ohjasi viranomaisia yhteistyöhön aktiivisesti vuosina 2006–2014, mutta tämän jälkeen ohjaus on hiipunut. Valtion keskushallinnon asettamissa tavoitteissa on ollut jopa ristiriitaisuuksia: toisaalta on ohjattu yhteistyöhön, toisaalta keskittymään perustehtäviin. Viranomaisten päivittäisessä toiminnassa yhteistyö on joustavaa ja välitöntä, mutta tilanne mutkistuu, jos tehtäviä joudutaan hoitamaan toisen viranomaisen puolesta. Tällaisissa tilanteissa lähimmän partion toimintakykyä rajoittaa usein toimivaltarajat ja viranomaisen omat lakisääteiset tehtävät.

Yhteistyön hyviä käytäntöjä ei ole seurattu, arvioitu ja juurrutettu aktiivisesti. Selkeät rakenteet ja pitkäjänteinen ohjaus tukisivat parhaiten alueellisten viranomaisten yhteistyötä ja toimintaa. Alueellisen turvallisuuden organisoinnin kysymykset tulee huomioida aiempaa huolellisemmin tulevissa paikallis- ja aluehallinnon uudistuksissa. Turvallisuuden takaamisessa tarvitaan myös uutta ajattelua ja rohkeita avauksia.

Video: Viranomaisyhteistyötä tarvitaan harvaan asutuilla alueilla

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-466-8