Jälkiseuranta: Kansalaisturvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä -teema

Vastuuministeriöt ovat kohentaneet viranomaistoiminnan ohjausta ja seurantamittareita VTV:n suositusten mukaisesti. Niin ikään viranomaisten yhteistyötä on kehitetty vireästi. Jälkiseurannat kohdistuivat poliisin liikennevalvontaan sekä viranomaisyhteistyöhön harvaan asutuilla alueilla ja sisäministeriön hallinnonalalla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan seuraavista Kansalaisturvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä -teeman tarkastuksista ja selvityksistä: Poliisin liikennevalvonta (5/2019), Viranomaisyhteistyö harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluissa (10/2019) ja Viranomaisyhteistyö – erityisesti sisäministeriön hallinnonalalla (3/2018). Jälkiseurantaraporteissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksissa ja selvityksessä annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty. Teemaan kuuluvan Ohjauksen vaikutus ensihoitopalvelun toimivuuteen -tarkastuksen (9/2019) jälkiseuranta tehdään vuonna 2022.

Tarkastusvirastossa toteutettiin vuosina 2017–2019 Kansalaisturvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä -niminen teema. Teema koostui kolmesta tarkastuksesta ja yhdestä selvityksestä. Teeman tavoitteena oli tuottaa tietoa yhteiskunnan turvallisuuden ja järjestyksen tilasta, palvelujen riittävyydestä ja viranomaisten yhteistyön toimivuudesta.

VTV suositti poliisin liikennevalvontaan ja harvaan asuttujen alueiden viranomaisyhteistyöhön kohdistuneissa tarkastuksissa, että ohjauksen koordinointia ja johdonmukaisuutta tulisi tehostaa, sillä niissä havaittiin tarkastuksissa heikentymistä. Onnistunut toiminta edellyttää osapuolten toimintatapojen tuntemista, selkeitä vastuumäärittelyitä ja toiminnan koordinointia. Lisäksi tarkastusvirasto suositti, että viranomaistoiminnan ja yhteistyön hyötyjä, kustannuksia ja vaikutuksia tulisi arvioida säännöllisesti.

Poliisin liikennevalvonta -tarkastuksen jälkiseurannan mukaan sisäministeriö ja Poliisihallitus ovat tarkastuksen jälkeen kehittäneet liikennevalvonnan strategista ohjausta. Ne ovat muun muassa laatineet poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden ohjelman sekä siinä edellytetyn toiminta- ja kehittämissuunnitelman. Myös liikenneturvallisuuden ja -valvonnan poikkihallinnollinen ohjaus on kehittynyt. Liikennevalvonnan tulosmittareita on poliisin tulossopimuksissa uudistettu, ja tulossopimusten sisältöä ja menettelyjä on kehitetty.  Sen sijaan liikennevalvonnan organisointitapoja poliisilaitoksilla ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi arvioida uudelleen.

Viranomaisyhteistyö harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluissa -tarkastuksen jälkiseurannassa ilmeni, että sisäministeriö on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään viranomaisten yhteistyötä.  Kehittämishankkeet ja -toimet ovat koskeneet yhtä lailla viranomaistoimintaa kuin laaja-alaisempaa alueellista yhteistyötä. Paikallisessa ja alueellisessa turvallisuussuunnittelussa toiminta ei ole vakiintunut, koska tehtävää ei ole valtioneuvostossa eikä hallinnossa selkeästi säädöspohjaisesti osoitettu millekään toimijalle. Jatkossa arjen turvallisuuden ohjauksen, toimeenpanon ja koordinaation kysymykset kiinnittyvät perustettavien hyvinvointialueiden ja kuntien tehtäväjakoihin.

Viranomaisyhteistyö – erityisesti sisäministeriön hallinnonalalla -selvityksen jälkiseurannasta ilmenee, että sisäministeriö on ryhtynyt joihinkin tarkastusviraston selvityksessä esittämiin toimiin. Sisäministeriö on pyrkinyt eräänlaiseen panos-tuotosarviointiin talousrikollisuuden torjunnassa. Lisäksi muutamassa hankkeessa on kehitetty systemaattista dokumentointia tai vaikutusten arviointia ja mittaamista.  Yleiskuva sisäministeriön antaman selvityksen perusteella on se, että viranomaisyhteistyön kehittäminen hallinnonalalla on vireää.

Kategoriat