VTV:n vastuullisuusraportti 2023

VTV:n tarkastus- ja valvontatoiminta tukee julkisen talouden kestävyyttä ja vakautta sekä edistää hallinnon avoimuutta ja tuloksellisuutta. Tässä vastuullisuusraportissa kerromme tarkemmin, miten vaikutamme vastuullisesti yhteiskunnassa sekä miten pienennämme omaa jalanjälkeämme.

1 Johdon katsaus: Edistämme avoimesti ja kestävästi toimivaa yhteiskuntaa

Vastuullisuus voidaan määritellä organisaation vastuuna toimintojensa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan, sidosryhmiin ja ympäristöön. Myös me Valtiontalouden tarkastusvirastossa tunnistamme ja kannamme vastuumme toimintaympäristöämme kohtaan.

Tämän vastuullisuusraportin taustalla on YK:n jäsenmaiden sopimus kestävän kehityksen tavoitteista, joiden avulla pyritään turvaamaan ihmisten hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Olemme raportissamme pyrkineet tunnistamaan kestävän kehityksen tavoitteet, joita voimme omalla toiminnallamme edistää: Kestävä ja vakaa julkinen talous, läpinäkyvästi toimivat instituutiot sekä ylipäänsä avoin ja tuloksellisesti toimiva hallinto luovat edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle yhteiskunnalle.

Vastuullisuus on työmme ytimessä: hoitamalla perustehtäväämme tuloksellisesti turvaamme kestävää julkisten varojen hoitoa sekä vaikuttavasti ja avoimesti toimivaa valtionhallintoa. Meille vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että muistamme olevamme tilivelvollisia myös omasta toiminnastamme ja tiedostamme näyttävämme esimerkkiä muille. Teemme tarkastus- ja valvontatyötä aina kattavasti ja huolellisesti tarkastusoikeuksiemme rajoissa. Perustehtävämme tehokas hoitaminen onkin tämän vuoden alusta voimaan tulleen strategiamme keskeisin osa.

Olemme nostaneet vastuullisuuden yhdeksi kolmesta arvostamme objektiivisuuden ja rohkeuden rinnalle. Arvot ohjaavat toimintaamme niin viraston sisällä kuin suhteessa sidosryhmiimme. Myös muiden arvostaminen ja avoimuus ovat niin ikään tärkeitä toimintamme ohjenuoria ja vastuullisuuden varmistajia.

Sami Yläoutinen, pääjohtaja

2 VTV lyhyesti: Tuotamme luotettavaa tarkastus- ja valvontatietoa

Valtiontalouden tarkastusvirasto on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton ulkoinen tarkastusviranomainen. Teemme työtä vastuullisen valtion varojen käytön ja läpinäkyvyyden eteen: Tarkastamme valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvomme finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta sekä avoimuusrekisterin käyttöä. Lisäksi käsittelemme valtion varoja ja taloudenhoitoa koskevia kantelu- ja väärinkäytösilmoituksia.

Tarkastusvirastossa työskenteli vuoden 2023 lopussa 151 henkilöä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, Ruoholahdessa. Lisäksi meillä on toimipiste Oulussa. Vuoden 2023 alusta siirryimme matriisimaisesta organisaatiosta linjaorganisaatioon. Pääjohtajan johtama virastomme on organisoitu kolmeen yksikköön, jotka ovat tarkastus-, valvonta- ja yhteiset palvelut -yksikkö.

Uudistimme viraston strategian vuoden 2023 aikana, ja vuonna 2024 alkavalla strategiakaudella vahvistamme viraston tarkastus- ja valvontatyöllä hallinnon tilivelvollisuutta eduskunnalle ja kansalaisille. Tuotamme valtiontalouden ja taloudenhoidon kannalta merkittävistä asioista luotettavaa ja olennaista tietoa tarkastus- ja valvontaoikeuksiamme tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti hyödyntäen. Vahvistamme toiminnallamme tehokasta ja lainmukaista hallintoa sekä edistämme tuottavuutta, taloudellisuutta ja kustannusvaikuttavuutta valtionhallinnossa. Tarkastus- ja valvontatoimintamme oikeanlainen kohdentaminen on haastavassa julkisen talouden tilanteessa erittäin tärkeää.

Strategiakauden painopisteiden ja mahdollistajien toteutumista seuraamme viraston vaikuttavuus- ja tulostavoitteina. Toimintamme arvot ovat vastuullisuus, objektiivisuus ja rohkeus. Ne ohjaavat sekä sisäistä että ulkoista toimintaamme. Vastuullisuuteen liittyvät toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut asetamme osana toimintamme ja taloutemme suunnittelua.

3 Toiminnan kädenjälki: Vaikutamme laajasti ja vastuullisesti

Olemme tunnistaneet ne kestävän kehityksen tavoitteet, joita olemme toiminnallamme erityisesti edistäneet. Toimintamme ytimessä ovat kestävän kehityksen tavoitteet 8, 16 ja 17. Erityisesti tavoitteen 16 alakohdan mukaisesti tehokkaiden, vastuullisten ja läpinäkyvien instituutioiden kehittäminen liittyy suoraan laissa määriteltyyn ydintehtäväämme.

Raportoimme seuraavassa tavoitteiden edistämisestä eri toimintojemme näkökulmasta. Eri toimintomme edistävät yhtäaikaisesti useampaa tavoitetta. Toimintamme vaikuttavuus suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin rakentuu perustehtäviemme laadukkaasta toteuttamisesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Tuemme kestävää julkisen talouden hoitoa

Kuvassa ovat kestävän kehityksen tavoitteet numero 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, numero 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä numero 17 Yhteistyö ja kumppanuus.

Kestävä ja vakaa julkinen talous on edellytys taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle yhteiskunnalle. VTV:n finanssipolitiikan valvonnan perimmäinen tehtävä on tukea julkisen talouden vastuullista hoitoa sääntöjen noudattamisen valvonnan, julkisen talouden hoidon arvioinnin ja niitä koskevien kannanottojen kautta.

Raportoimme päähavaintomme hallituksen finanssipolitiikasta eduskunnalle joulukuussa 2023. Arvioinnissa keskityimme Orpon hallitusohjelman tavoitteisiin julkisen talouden vahvistamiseksi ja tarkastelimme julkisen talouden suunnitelman sisältämiä toimia niiden saavuttamiseksi. Ennusteiden valossa totesimme, että hallituksen asettamien tavoitteiden toteutuminen on epätodennäköistä ja velkaantumisen uhka jatkuu, ellei lisätoimia tehdä.

Arvioimme finanssipolitiikkaa myös siitä näkökulmasta, sopiiko se suhdannetilanteeseen. Tällä on merkitystä tavoitteen 8 mukaisesti kansantalouden kokonaiskysynnän säätelyn ja muun muassa työllisyyden hoidon kannalta. Viime vuonna arvioimme, onko suhdanteita tasaavan finanssipolitiikan kannalta tärkeiden automaattisten finanssipoliittisten vakauttajien tehokkuus kehittynyt.

Arvioimme säännöllisesti myös valtiovarainministeriön ennusteiden luotettavuutta, millä varmennamme talouspolitiikan tietoperustaa ja läpinäkyvyyttä. Vuonna 2023 julkaisimme kattavan tilastollisen jälkikäteisarvion julkisen talouden ennusteiden osuvuudesta ja harhattomuudesta, ja samalla jatkoimme vuotuista tuoreimpien ennusteiden realistisuuden arviointia.

CASE: EU:n finanssipolitiikan säännöt uudistuvat

Yksi perustehtävistämme on valvoa EU:n yhteisen politiikkakoordinoinnin kannalta oleellisten finanssipolitiikan sääntöjen noudattamista. Näiden sääntöjen tarkoitus on turvata makrotalouden toiminnan kannalta julkisen talouden vakaus. Vuonna 2024 voimaan tulevat uudet EU-säännöt, joiden valmistelun aikaisessa keskustelussa olemme pyrkineet vaikuttamaan säännöstön yksinkertaistamiseen ja kunkin jäsenmaan velkakestävyyden parempaan huomioimiseen. Edistääksemme finanssipolitiikan säännöstön läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä kuvasimme uuden EU-säännöstön elementtejä ja merkitystä Suomelle joulukuussa ilmestyneessä raportissamme.

Varmistamme instituutioiden tehokkuutta, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Kuvassa on kestävän kehityksen tavoite numero 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Perustuslain mukaan VTV:n tehtävänä on valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion noudattamisen tarkastaminen. Tilintarkastuksella varmennamme valtiontaloutta koskevan tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja hyvän hallinnon toteutumista. Tilintarkastus myös ehkäisee korruptiota. Lisäksi edistämme tarkastuksella julkisen toiminnan ja julkisen talouden läpinäkyvyyttä. Luotettavat tiedot valtion taloudesta ja valtion taloudellisesta asemasta turvaavat osaltaan julkisen talouden kestävyyttä. Asiantuntemuksemme ja näkemyksemme muodostuvat tarkastustoiminnan yhteydessä.

Suomen julkisen talouden mittavat haasteet korostavat hyvin toimivan ja kustannustehokkaan valtionhallinnon sekä julkisten varojen kestävän ja läpinäkyvän käytön merkitystä. Valtionhallinnon tilivelvollisuudella varmistetaan, että julkisia varoja käytetään lainmukaisesti eduskunnan päättämällä tavalla. Edistämme tarkastustoiminnallamme näiden tavoitteiden toteutumista.

Annamme vuosittain valtion kirjanpitoyksiköille tilintarkastuskertomukset. Varainhoitovuoteen 2022 kohdistuvia kertomuksia oli 61 kappaletta. Lisäksi annoimme tilintarkastuskertomuksen kolmelle talousarvion ulkopuoliselle rahastolle ja kolmelle kansainväliselle organisaatiolle sekä kahdelle pohjoismaisen ministerineuvoston instituutiolle. Annoimme myös valtion tilinpäätöstä koskevan tilintarkastuskertomuksen ja laadimme tilintarkastusten yhteenvetoraportin.

Vuonna 2023 julkaisimme kertomukset yhteensä kymmenestä tuloksellisuustarkastuksesta, kahdesta monilajitarkastuksesta sekä kolmesta laillisuustarkastuksesta. Koska tarkastustemme kohteena on koko valtionhallinto, edistävät kertomuksemme laajasti useita kestävän kehityksen tavoitteita.

Kuviossa on esitetty 6 kappaletta kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden alle sijoittuvat tarkastukset. Tavoitteen 8 ”Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja” alle sijoittuvat tarkastukset: 3/2023 Finnfundin sijoitustoiminta ja riskienhallinta, 5/2023 Julkisten yrityspalvelujärjestelmän toimivuus, 15/2023 Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoitustoiminta ja 16/2023 Vaikeasti työllistyvien työvoimapalvelut. Tavoitteen 9 ”Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatiota” alle sijoittuvat 7/2023 Vanhat tietojärjestelmät, 9/2023 Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation rahoitus ja ohjaus ja 17/2023 Hankeyhtiöt raideinvestointien suunnittelussa. Tavoitteen 10 ”Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä” alle sijoittuvat tarkastukset 2/2023 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA asuntopolitiikan toimeenpanijana ja 4/2023 Yleinen asumistuki – Vuoden 2015 kokonaisuudistus, etuusmenojen kehitys ja tuensaajien työssäkäynti. Tavoitteen 12 ”Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys” alle sijoittuu tarkastus 12/2023 Valtion pitkäkestoiset palveluhankinnat. Tavoitteen 15 ”Suojella ja palauttaa ennalleen maaekosysteemejä, edistää niiden kestävää käyttöä sekä pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen” alle sijoittuu tarkastus 13/2023 Yksityismetsätalouden tuet ja korvaukset – Puuntuotannon edistäminen ja luonnon monimuotoisuus. Tavoitteen 16 ”Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin” alle sijoittuvat tarkastukset 6/2023 Valtionhallinnon lähipiirisuhteet ja -tapahtumat ja 8/2023 Valtion strategisen intressin yhtiöt – riskienhallinta ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.
Kuvio 1: Vuonna 2023 valmistuneiden laillisuus-, tuloksellisuus- ja monilajitarkastusten kohdistuminen eri tavoitteiden mukaisesti

Liitteessä 1 on tarkemmat tiedot kaikista vuonna 2023 valmistuneista laillisuus-, tuloksellisuus- ja monilajitarkastuksista.

Seuraamme systemaattisesti sitä, mihin toimenpiteisiin hallinto on ryhtynyt kertomuksissa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen perusteella. Tarkastusten suositusten toteutumista arvioimme jälkiseurannalla, joka toteutetaan pääsääntöisesti noin kolmen vuoden kuluttua tarkastuskertomuksen antamisesta. Jälkiseurantojen perusteella totesimme, että suosituksistamme noin 81 prosenttia oli toteutettu kokonaan tai osittain, kun tavoitteeksi oli asetettu 82 prosenttia. Arvioituja suosituksia oli yhteensä 79. Vuonna 2022 suosituksista oli toteutunut joko kokonaan tai osittain 78 prosenttia ja vuonna 2021 yhteensä 82 prosenttia.

Taulukko 1: Kädenjälkimittareiden toteutumat vuosilta 2021–2023 sekä tavoite vuodelle 2023
Mittari Toteutuma 2021 Toteutuma 2022 Toteutuma 2023 Tavoite 2023
Tilintarkastussuositusten toteutuminen kokonaan tai osittain (%) 85 88 93 85
Muiden tarkastusten suositusten toteutuminen kokonaan tai osittain (%) 82 78 81 82
Tarkastus- ja valvontakertomusten määrä kokonaisuutena (kpl) 87 86 90 89
Jälkiseurantaraporttien määrä (kpl) 27 16 22 21

Taulukon 1 tiedot ovat saavutettavassa Excel-muodossa täällä.

Tilintarkastusten suosituksista 93 prosenttia oli toimeenpantu, kun tavoitteena oli 85 prosenttia. Arvioituja suosituksia oli yhteensä 312. Tilintarkastusten suositusten toteutumisen seuranta on osa tilintarkastusprosessia, eikä sen takia tehdä erillisiä jälkiseurantoja. Vuonna 2022 tilintarkastuksissa tehdyistä suosituksista oli toimeenpantu 88 prosenttia ja vuonna 2021 yhteensä 85 prosenttia.

Edistämme tehokasta ja avointa hallintoa

Kuvassa on kestävän kehityksen tavoite numero 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Korruption torjumisella edistetään tehokasta ja avointa hallintoa. Valvomalla puolue- ja vaalirahoitusta VTV osallistuu korruption ja lahjonnan torjuntaan. Suomessa lainsäädännöllä on haluttu lisätä poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyttä, antaa tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista sekä rajoittaa kampanjakustannuksia. Valvonnalla varmistamme, että puolue- ja vaalirahoituksessa noudatetaan niitä koskevaa lainsäädäntöä ja että kansalaisilla on ajantasaista tietoa poliittisesta rahoituksesta Suomessa.

Valvomme, että kaikki lain piirissä olevat tahot tekevät vaalirahoitusilmoituksen. Lisäksi jokaisten vaalien yhteydessä valvomme meille raportoitujen tietojen oikeellisuutta. Julkistamme kaikki saapuneet ilmoitukset ja vaalikohtaiset valvontaraportit verkkosivuillamme. Vuonna 2023 valvoimme eduskuntavaalien 2023 vaalirahoitusta.

Puoluerahoituksen osalta valvomme, että puolueet ja puolueyhteisöt noudattavat puoluelain säännöksiä. Valvomme muun muassa ulkopuolista tukea ja sen ilmoittamista ja julkaisemme puolueiden meille toimittamia asiakirjoja. Lisäksi valvomme puolueiden saaman valtionavustuksen eli puoluetuen käyttöä. Tarkastimme vuonna 2023 yhteensä 52 puolueyhteisöä. Myös puoluerahoituksen valvonnan havainnot julkaisemme verkkosivuillamme.

Lisäksi edistämme tehokasta ja avointa hallintoa vastaanottamalla kanteluita ja väärinkäytösilmoituksia. Kantelun voi tehdä esimerkiksi toiminnasta, joka ei noudata valtion budjettia tai joka muutoin on valtion varojen hoidon kannalta lainvastaista. Valtion viranomaisten on ilmoitettava meille viipymättä toiminnassaan tehdystä väärinkäytöksestä. Kanteluiden ja väärinkäytösilmoitusten vastaanottamisella ja käsittelyllä varmistamme, että hallinto toimii avoimesti ja että se on toimistaan tilivelvollinen.

Kantelu- ja väärinkäytösilmoitusten käsittelyn ja ratkaisujen myötä saamme tärkeää tietoa viranomaistoiminnassa havaituista puutteista tai lainvastaisuuksista. Huomioimme meille osoitetut kantelut myös tarkastustoiminnan suunnittelussa. Jos viranomaisen toiminnassa havaittaisiin niin vakava väärinkäytös, että kyseessä olisi rikos, eikä viranomainen itse ryhtyisi toimiin, olisi VTV:n tehtävä asiasta rikosilmoitus.

CASE: Avoimuusrekisteri otettu käyttöön

Suomessa tuli voimaan uusi laki avoimuusrekisteristä 1.1.2024. Sen mukaan tahojen, jotka harjoittavat eduskuntaan tai ministeriöihin kohdistuvaa vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa, tulee rekisteröityä avoimuusrekisteriin. Rekisteröitymisen jälkeen tahot raportoivat tekemästään vaikuttamistyöstä puolivuosittain julkiseen rekisteriin.

Avoimuusrekisterin tavoitteena on parantaa eduskunnan ja ministeriöiden päätöksenteon avoimuutta tekemällä näkyvämmäksi päätöksentekoon liittyvää epävirallista vaikuttamistoimintaa. Rekisterin avulla pyritään torjumaan epäasiallista vaikuttamista valtiotason toimijoihin.

VTV toimii avoimuusrekisterin rekisterinpitäjänä. Tarjoamme ilmoitusvelvollisille verkkopalvelun rekisteröitymistä ja raportointia varten. Tärkein tehtävämme on kuitenkin opastaa ja neuvoa ilmoitusvelvollisia uuden lainsäädännön soveltamisessa sekä valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Tuemme yhteistyöllä rajat ylittävien aiheiden tarkastamista

Kuvassa on kestävän kehityksen tavoite numero 17 Yhteistyö ja kumppanuus.

Yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa on toiminnassamme tärkeää myös vastuullisuuden näkökulmasta. Olemme strategiassamme linjanneet työmme onnistumisen yhdeksi edellytykseksi tehokkuuden ja avoimuuden. Kotimaisista sidosryhmistämme keskeisimpiä ovat tarkastuskohteet ja valtionhallinto kokonaisuudessaan sekä kansanedustajat ja eduskunnan virkamiehet, jotka hyödyntävät tuottamaamme tarkastus- ja valvontatietoa. Myös media ja suuri yleisö voivat tutustua tarkastusten ja valvonnan tuloksista tehtyihin raportteihin verkkosivuillamme. Tutkimus- ja järjestökenttä sekä tarkastusyhteisöt ovat myös sidosryhmäyhteistyössämme keskeisiä toimijoita. Toimintamme kehittämistä tukee lakisääteinen neuvottelukunta, joka koostuu keskeisten sidosryhmiemme edustajista.

Kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoihin osallistumalla saamme tietoa ja kokemuksia niin uusista menetelmistä kuin ajankohtaisista aiheista, jotka voivat tukea tarkastus- ja valvontatoimintaamme ja sen suunnittelua. Kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti uusissa, ajankohtaisissa ja rajat ylittävissä aiheissa. Tärkeitä yhteistyötahojamme ovat tarkastusvirastojen kansainväliset kattojärjestöt EUROSAI ja INTOSAI sekä EU-maat, EU-instituutiot ja Pohjoismaiden tarkastusvirastot. Vuonna 2023 olimme aktiivisia muun muassa INTOSAIn ympäristötarkastuksen työryhmässä ja ”big data” -työryhmässä, EUROSAIn ympäristötarkastuksen ja IT-tarkastuksen työryhmässä sekä EU-yhteyskomitean alaisen finanssipolitiikan tarkastuksen verkostossa, jossa toimimme puheenjohtajana. Vuonna 2023 liityimme Ukrainaa tukevaan työryhmään ”EUROSAI support to the Accounting Chamber of Ukraine”.

Työssämme tarkastusvirastojen kansainvälisen kattojärjestön INTOSAIn ympäristötyöryhmän (WGEA) tämänhetkisenä puheenjohtajana edistämme kestävän kehityksen tavoitteita globaalisti. Mahdollistamme kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamista, jotta tarkastusvirastot voivat omissa maissaan kehittää hallinnon tehokkuutta, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Yksi VTV:n puheenjohtajuuskauden teemoista on politiikkajohdonmukaisuus. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tuet ovat ongelmallisia ilmastopolitiikan vaikuttavuuden ja veronmaksajien rahojen tuloksellisen käytön kannalta. Työryhmä on sitoutunut työssään kestävän kehityksen tavoitteisiin, mutta myös nostanut esiin niihin liittyviä haasteita: yksittäisten kestävän kehityksen tavoitteiden lisäksi niiden välinen vuorovaikutus sekä jo vuonna 2015 hyväksyttyjen tavoitteiden ulkopuolelta nousevat uudet teemat ja riskit tulisi ottaa myös huomioon.

CASE: WGEA tukee ympäristönäkökulmaa tarkastamisessa

INTOSAIn WGEA-työryhmä edistää kestävän kehityksen tavoitteita laajasti. Parhaillaan työryhmä syventyy ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen sekä vihreään talouteen. Se pyrkii tarjoamaan yhtäältä kunnianhimoisia projekteja edistyneille maille, mutta toisaalta tukemaan ympäristö- ja ilmastoaiheiden tarkastamista vasta työtä aloittelevissa virastoissa kehittyvissä maissa.

Tarkastustyön kansainvälisiä näkökulmia on välitetty akateemiseen maailmaan vuosittaisella Helsingin yliopiston kurssilla, jolla on käsitelty muun muassa kansallisten energiamurrokseen tähtäävien toimien negatiivisia heijastevaikutuksia muissa maissa. Rovaniemellä tammikuussa 2024 järjestetyssä yleiskokouksessa keskusteltiin eri maiden tavoista ottaa alkuperäiskansojen näkökulmia huomioon tarkastustyössä.

WGEA-työskentely on luonut meille hyvän käsityksen siitä, miten nopeasti raportoiminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteista sekä organisaatioiden hiilijalanjäljestä kehittyy maailmalla ja mikä tarkastusviraston rooli raportoinnin varmentamisessa voisi olla

4 Toiminnan jalanjälki: Kevennämme jalanjälkeämme

Tässä luvussa kuvaamme sitä, miten olemme huomioineet toimintamme ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Osalle toiminnan jalanjälkeen liittyville mittareille on asetettu määrälliset tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2023–2026. Osan kohdalla pyrkimyksenä on yleisesti vähentää toiminnan jalanjälkeä ja huomioida negatiiviset vaikutukset toimintaa kehitettäessä.

Ympäristövastuu

Kiinteistö ja energia

Päätoimipaikkamme sijaitsee Helsingissä Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamassa kiinteistössä. Kiinteistössä on Helsingin suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimala. Kiinteistöllä on ollut vuodesta 2018 lähtien LEED EB Gold -luokitus, jolla ohjataan kiinteistön ja sen vuokralaisten toimintaa ja ympäristövaikutuksia energiatehokkuuden, jätehuollon ja kierrätyksen osalta. Kiinteistössä käytettävä sähkö ja tilojen jäähdytykseen käytetty kaukokylmä ovat täysin hiilineutraaleja.

Taulukko 2: Energiankulutukset toteutumat vuosilta 2021–2023
Energian kulutus [1] 2021 2022 2023
Sähkö, MWh 32 35 34
Kaukolämpö, MWh 115 109 109
Kaukokylmä, MWh 46 47 36
Yhteensä, MWh 193 191 179

Tilatarpeessa on huomioitu henkilökuntamme joustavat etätyömahdollisuudet. Virtuaaliset kokousratkaisut ja etätyö ovat vähentäneet henkilökuntamme matkustamista kodin ja työpaikan välillä. Oulun toimipisteemme vuokrasopimus päättyy vuonna 2024. Toimipisteen tilalle haettavassa ratkaisussa otetaan kestävä kehityksen näkökohdat huomioon.

Matkustaminen

Noudatamme virkamatkustuksessa valtion matkustusstrategiaa, jolla tavoitellaan ympäristökuormituksen vähentämistä. Lentomatkustuksemme määrä on huomattavasti vähentynyt koronapandemiaa edeltävistä vuosista.

Taulukko  3: Lentomatkustamisen kilometri- ja päästötoteutumat vuosilta 2019–2023
Lentomatkustus [2] 2019 2020 2021 2022 2023
Kilometrit 1 192 414 193 500 12 481 192 149 273 352
Päästöt, CO2e kg 165 420 22 060 1 090 20 922 29 902

Matkustuksessa suosimme julkista liikennettä. Etä- ja hybridikokoukset ovat yleistyneet myös kansainvälisessä yhteydenpidossa. Tämä edistää osaltaan kestävyyttä, kun matkustaminen vähenee.

Hankinnat

Hankinnoissamme käytämme ensisijaisesti hyväksi julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailuttamia sopimuksia. Hankintaohjeemme edellyttää lisäksi hankinnan ympäristövaikutuksien, eettisyyden ja laadun huomioimista koko sopimuksen elinkaaren aikana.

Ostolaskujemme perusteella eniten hiilijalanjälkeä tuottavat tuote- ja palveluryhmät vuonna 2023 olivat rakennusten ja huoneistojen vuokrat (0,15 milj. CO2-ekv. kg), ohjelmistot ja aineettomat oikeudet (0,08 milj. CO2-ekv. kg), ICT-palvelut (0,06 CO2-ekv. kg) ja työterveyspalvelut (0,05 CO2-ekv. kg).

Hankintojen hiilijalanjälki on ollut 550 CO2-ekv. kg vuonna 2023, 464 CO2-ekv. kg vuonna 2022, 556 CO2-ekv. kg vuonna 2021, 613 CO2-ekv. kg vuonna 2020 ja 704 CO2-ekv. kg vuonna 2019.
Kuvio 2: Hankintojen hiilijalanjälkitiedot vuosilta 2019–2023. Hankintojen hiilijalanjälkitiedot on saatu Hanselin Hankintapulssi-palvelusta.[3]

Sosiaalinen vastuu

Seuraamme henkilöstömme työtyytyväisyyttä vuosittain. Vuonna 2023 työtyytyväisyysindeksi nousi 3,78:aan edellisen vuoden 3,41:stä. Johtamisen indeksi taas nousi 3,18:sta 3,78:aan. Työhyvinvointiamme koskevat tavoitteet määritetään vuosittain, ja joustavan työnteon mahdollistaminen on useampana vuotena noussut esiin säilytettävänä ja ylläpidettävänä työhyvinvointia edistävänä asiana.

Henkilöstömme sairauspoissaolot laskivat vuonna 2023, ja ne olivat selvästi alle valtionhallinnon keskiarvon. Osaamisen kehittämisessä pääsimme tavoitteeseemme, että henkilöstömme käyttää kouluttautumiseen keskimäärin viisi työpäivää per henkilö.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntamme arvioi edellisen tasa-arvosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden onnistuneen melko hyvin, ja se laati uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ajalle 2023–2026. Tukena arvioinnissa käytettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia sekä palkkakartoitusta.

Taulukko 4: Sosiaalisen vastuun jalanjälkimittareiden toteutumat vuosilta 2021–2023 sekä tavoite vuodelle 2023
Mittari Toteutuma 2021 Toteutuma 2022 Toteutuma 2023 Tavoite 2023
Työtyytyväisyysindeksi (1–5) 3,3 3,4 3,8 3,5
Johtajuusindeksi (1–5) 3,0 3,2 3,8 3,3
Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) 4,2 6,6 4,1 alle 7,9
Koulutukseen käytetty aika (pv/htv) 4,8 2,5 5,0 5,0

Taloudellinen vastuu

Toimintaamme oli osoitettu määrärahaa vuonna 2023 yhteensä 20,7 miljoonaa euroa. Virastomme kokonaiskulut kasvoivat noin 0,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta, mikä johtui pääosin henkilöstökulujen noususta. Henkilöstökulut muodostavat suurimman osan virastomme kokonaiskuluista (n. 82 %). Toiminnan taloudellisuuteen liittyvänä mittarina raportoimme ydintoimintaan käytetyn työpäivän kustannuksen, joka nousi hieman edellisvuodesta mutta jonka osalta alitettiin reilusti kustannuksille asetettu määrällinen tavoite. Kustannusten nousu johtui pääosin palkkakustannusten noususta ja ydintoimintaan käytetyn työajan lisääntymisestä.

Taulukko 5: Taloudellisen vastuun mittarin toteutumat vuosille 2021–2023 sekä tavoite vuodelle 2023
Mittari Toteutuma 2021 Toteutuma 2022 Toteutuma 2023 Tavoite 2023
Ydintoimintaan käytetyn työpäivän kustannus (€) 842 788 802 825

Osana vastuullista taloudenhoitoa päätimme peruuttaa 1,0 miljoonaa euroa käyttämättä jäänyttä toimintamenomäärärahaa. Vuonna 2022 peruutimme 1,5 miljoonaa euroa. Olemme myös sitoutuneet eduskunnan kansliatoimikunnan viime vuonna tekemän linjauksen mukaisesti vähentämään oma-aloitteisesti viraston toimintamenomäärärahaa yhteensä 0,3 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä.

Arvioimme tuloksellisuutemme kehittyneen positiivisesti vuonna 2023. Asetettujen tunnuslukutavoitteiden toteutumisen perusteella saavutimme tulostavoitteet joko hyvin tai melko hyvin. Yksityiskohtaisempaa tietoa toimintamme tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta löytyy tilinpäätösasiakirjoistamme.

Taulukoiden 2, 3, 4 ja 5 tiedot ovat saavutettavassa Excel-muodossa täällä.

5 Raportin laadintaprosessi

Tämä raportti on laadittu kahden vuoden tauon jälkeen nyt toisen kerran tarkastusviraston historiassa. Vastuullisuustavoitteiden osalta valitsimme kolme tavoitetta, joihin raportoinnilla vastaamme. Mutta kuten raportissa on todettu, osa tarkastusviraston tehtävistä vastaa useampaankin kestävän kehityksen tavoitteeseen samanaikaisesti. Vastuullisuuden mittareiksi olemme valinneet viraston toiminnan ja talouden näkökulmasta olemassa olevia mittareita, joille olemme asettaneet tavoitteet osana säännöllistä toimintamme ja taloutemme suunnittelun prosessia.

Laadimme raportin johdon toimeksiannosta, ja raportointitehtävä perustuu toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettuun tavoitteeseen. Raportin tekstejä ovat laatineet eri yksiköiden henkilöstö, ja valmistelua on koordinoitu viestinnän ja talouspalveluiden yhteistyönä. Vastuullisuusraportti on käsitelty VTV:n johtoryhmässä 24.4.2024 ennen sen hyväksymistä ja julkaisua.


[1] Sähkön kulutus on esitetty Helsingin toimipisteen oman kulutuksen mukaisesti. Muu energiankulutus on laskettu jakamalla kiinteistön kulutus tarkastusviraston toimitilojen pinta-alaosuudella koko kiinteistön pinta-alasta. Tarkastusviraston pinta-alaosuus on 2,7 %. Oulun toimipisteen energiankulutustiedot eivät sisälly lukuihin. Toimipisteen osuus on vähäinen kokonaiskulutuksesta.
[2] Toteutumat perustuvat sopimusmatkatoimiston CWT Finland Oy:n tietoihin.
[3] Tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen kehittämään laskentamalliin (SYKEra 15/2019). Arviot hankintakategorioiden hiilijalanjäljistä perustuvat keskimääräisiin Suomen markkinoilla olevien tuotteiden hiilijalanjälkiin, eivätkä ne välttämättä vastaa yksittäisen hankinnan todellista hiilijalanjälkeä.

Kategoriat