Statens revisionsverks ansvarsrapport 2023

Revisionsverkets gransknings- och tillsynsverksamhet stödjer de offentliga finansernas hållbarhet och stabilitet samt främjar förvaltningens öppenhet och effektivitet. I den här ansvarsrapporten berättar vi mera detaljerat om hur vi verkar på ett ansvarsfullt sätt i samhället och hur vi minskar vårt eget fotavtryck.

1 Ledningens översikt: Vi främjar ett öppet och hållbart samhälle

Ansvarsfullhet kan definieras som organisationens ansvar för konsekvenserna av verksamheten för det omgivande samhället, intressentgrupperna och miljön. Även vi på Statens revisionsverk är medvetna om och bär vårt ansvar för vår omgivning.

Den här ansvarsrapporten bygger på överenskommelsen mellan FN:s medlemsstater om målen för hållbar utveckling, som syftar till att trygga människornas välfärd på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön. I rapporten har vår ambition varit att identifiera de mål för hållbar utveckling som vi kan främja genom vår verksamhet: Hållbara och stabila offentliga finanser, transparenta institutioner och överhuvudtaget en öppen och effektiv förvaltning skapar förutsättningar för ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Ansvarsfullheten finns i kärnan av vårt arbete: genom att sköta vårt grundläggande uppdrag effektivt tryggar vi en hållbar förvaltning av offentliga medel samt en verkningsfull och öppen statsförvaltning. För oss innebär ansvarsfullhet dessutom att vi kommer ihåg att vi är redovisningsskyldiga också för vårt eget agerande och att vi är medvetna om att vi är en förebild för andra. Vi utför alltid gransknings- och tillsynsarbetet på ett heltäckande och omsorgsfullt sätt inom ramen för våra revisionsrättigheter. En effektiv skötsel av vårt grundläggande uppdrag är en central del av vår strategi, som trädde i kraft i början av året.

Vid sidan av objektivitet och kurage har vi lyft fram ansvarsfullhet som ett av våra tre värden. Värdena styr vår verksamhet både inom ämbetsverket och i förhållandet till våra intressentgrupper. Att visa uppskattning för andra och agera öppet är också viktiga rättesnören i vår verksamhet och tryggar ansvarsfullheten.

Sami Yläoutinen, generaldirektör

2 Revisionsverket i korthet: Vi producerar tillförlitlig gransknings- och tillsynsinformation

Statens revisionsverk är en oberoende extern revisionsmyndighet som verkar i anslutning till riksdagen. Vi arbetar för ansvarsfull användning av statliga medel och för transparens: Vi granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Dessutom behandlar vi klagomål och anmälningar om missbruk som gäller statsmedlen och skötseln av statsfinanserna.

Revisionsverket hade 151 anställda i slutet av 2023. Vårt huvudkontor finns i Gräsviken i Helsingfors. Dessutom har vi ett verksamhetsställe i Uleåborg. I början av 2023 övergick vi från en matrisliknande organisation till en linjeorganisation. Revisionsverket leds av generaldirektören och är organiserat i tre enheter: revisionsenheten, enheten för övervakning och tillsyn och enheten för gemensamma tjänster.

Vi förnyade vår strategi under 2023 och under strategiperioden som inleds 2024 stärker vi förvaltningens redovisningsskyldighet gentemot riksdagen och medborgarna genom vårt gransknings- och tillsynsarbete. Vi producerar tillförlitlig och väsentlig information om frågor som är betydelsefulla för statsfinanserna och ekonomihushållningen genom adekvat och planmässigt utnyttjande av våra gransknings- och tillsynsrättigheter. Genom vår verksamhet stärker vi en effektiv och lagenlig förvaltning samt främjar produktiviteten, lönsamheten och kostnadseffektiviteten inom statsförvaltningen. Då de offentliga finanserna befinner sig i en utmanande situation, är det mycket viktigt att vi inriktar vår gransknings- och tillsynsverksamhet på rätt sätt.

Under strategiperioden följer vi upp genomförandet av prioriteringarna och möjliggörarna via verkets effekt- och resultatmål. Våra värden är ansvarighet, objektivitet och kurage. De styr både vår interna och externa verksamhet. Vi ställer upp funktionella mål och nyckeltal för ansvarsfullheten som ett led i verksamhets- och ekonomiplaneringen.

3 Verksamhetens handavtryck: Vi påverkar på ett omfattande och ansvarsfullt sätt

Vi har identifierat de mål för hållbar utveckling som vi särskilt har främjat genom vår verksamhet. I kärnan av vår verksamhet finns målen för hållbar utveckling nummer 8, 16 och 17. I synnerhet målet om att bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer, som är en underpunkt till mål nummer 16, har ett direkt samband med vårt kärnuppdrag så som det har definierats i lag.

Nedan rapporterar vi om främjandet av målen ur perspektivet för våra olika verksamheter. Våra olika verksamheter främjar flera mål samtidigt. Verksamhetens effekt i förhållande till målen för hållbar utveckling bygger på ett högklassigt genomförande av våra grundläggande uppgifter och på uppnående av resultatmålen.

Vi stödjer en hållbar skötsel av de offentliga finanserna

Figuren visar målen för hållbar utveckling nummer 16 Fredliga och inkluderande samhällen, nummer 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt nummer 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Hållbara och stabila offentliga finanser är en förutsättning för ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Den mest grundläggande uppgiften för revisionsverkets finanspolitiska övervakning är att stödja en ansvarsfull skötsel av de offentliga finanserna genom övervakning av regelefterlevnaden samt genom utvärdering av och ställningstaganden om skötseln av de offentliga finanserna.

Vi rapporterade till riksdagen om våra huvudsakliga observationer om regeringens finanspolitik i december 2023. Vid utvärderingen fokuserade vi på målen i Orpos regeringsprogram för att stärka de offentliga finanserna och granskade de åtgärder som ingår i planen för de offentliga finanserna för att uppnå målen. I ljuset av prognoserna konstaterade vi att det är osannolikt att regeringens mål uppnås och att det finns en fortsatt risk för skuldsättning om ytterligare åtgärder inte vidtas.

Vi utvärderar finanspolitiken också utifrån om den lämpar sig för konjunkturläget. I enlighet med mål nummer 8 har detta betydelse för regleringen av totalefterfrågan inom nationalekonomin och bland annat för skötseln av sysselsättningen. I fjol utvärderade vi om de automatiska finanspolitiska stabilisatorerna, som är viktiga för en konjunkturutjämnande finanspolitik, har blivit effektivare.

Vi utvärderar också regelbundet tillförlitligheten i finansministeriets prognoser, vilket innebär att vi säkerställer finanspolitikens kunskapsunderlag och transparens. År 2023 publicerade vi en omfattande statistisk utvärdering i efterhand av träffsäkerheten och väntevärdesriktigheten i prognoserna för de offentliga finanserna, och samtidigt fortsatte vi den årliga utvärderingen av realismen i de senaste prognoserna.

CASE: Reglerna för EU:s finanspolitik förnyas

En av våra grundläggande uppgifter är att övervaka efterlevnaden av de finanspolitiska regler som är väsentliga för EU:s politiska samordning. Syftet med reglerna är att trygga stabiliteten i de offentliga finanserna med tanke på makroekonomins funktion. År 2024 träder nya EU-regler i kraft. I diskussionen under beredningen av reglerna har vår ambition varit att påverka att regelverket förenklas och att medlemsländernas skuldhållbarhet beaktas i högre grad. För att främja transparensen och begripligheten i det finanspolitiska regelverket beskrev vi elementen i det nya EU-regelverket och deras innebörd för Finland i en rapport som publicerades i december.

Vi säkerställer att institutionerna är effektiva, ansvarsfulla och transparenta

Figuren visar målet för hållbar utveckling nummer 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Enligt grundlagen är revisionsverkets uppgift att granska skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten. Med hjälp av redovisningsrevision säkerställer vi att uppgifterna om statsfinanserna är tillförlitliga och användbara och att god förvaltning förverkligas. Redovisningsrevisionen förebygger också korruption. Genom revisionen främjar vi dessutom transparensen i den offentliga verksamheten och de offentliga finanserna. Tillförlitliga uppgifter om statsfinanserna och statens ekonomiska ställning säkerställer hållbara offentliga finanser. Vår expertis och våra synpunkter växer fram i samband med revisionsverksamheten.

De omfattande utmaningarna för de offentliga finanserna framhäver vikten av en välfungerande och kostnadseffektiv statsförvaltning samt en hållbar och transparent användning av offentliga medel. Statsförvaltningens redovisningsskyldighet säkerställer att de offentliga medlen används lagenligt på det sätt som riksdagen avsett. Genom vår revisionsverksamhet främjar vi uppnåendet av dessa mål.

Vi lämnar årligen redovisningsrevisionsberättelser till de statliga bokföringsenheterna. Antalet berättelser som gällde finansåret 2022 var 61. Dessutom gav vi redovisningsrevisionsberättelser till tre fonder utanför budgeten, tre internationella organisationer och två institutioner som lyder under Nordiska ministerrådet. Vi gav också en revisionsberättelse om statsbokslutet och utarbetade en sammanfattande rapport om redovisningsrevisionerna.

År 2023 publicerade vi berättelser om sammanlagt tio effektivitetsrevisioner, två granskningar som omfattar flera revisionsslag samt tre laglighetsgranskningar. Eftersom våra granskningar och revisioner omfattar hela statsförvaltningen, främjar våra berättelser i stor utsträckning flera av målen för hållbar utveckling.

I Figur visas sex mål för hållbar utveckling och de granskningar och revisioner som anknyter till dem. Revisioner som anknyter till mål nummer 8 ”Att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla”: 3/2023 Finnfunds investeringsverksamhet och dess riskhantering, 5/2023 Offentliga företagsservicesystemets funktionalitet, 15/2023 Finansieringsverksamheten vid Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och 16/2023 Arbetskraftstjänster för svårsysselsatta. Till mål nummer 9 ”Att bygga motståndskraftig infrastruktur och främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer” anknyter granskningen 7/2023 Gamla informationssystem samt revisionerna 9/2023 Finansiering och styrning av digitaliseringen av social- och hälsovården och 17/2023 Specialföretag inom planeringen av järnvägsinvesteringar. Till mål nummer 10 ”Att minska ojämlikheten inom och mellan länder” anknyter revisionerna 2/2023 Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som verkställare av bostadspolitiken och 4/2023 Allmänna bostadsbidraget – Totalreformen 2015, förmånsutgifternas utveckling och stödmottagarnas sysselsättning. Till mål nummer 12 ”Att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster” anknyter granskningen 12/2023 Statens långvariga tjänsteupphandling. Till mål nummer 15 ”Att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem samt att hejda markförstöringen och förlusten av biologisk mångfald” anknyter revisionen 13/2023 Stöd och ersättningar till det privata skogsbruket – främjande av virkesproduktion och biologisk mångfald. Till mål nummer 16 ”Att främja fredliga och inkluderande samhällen samt att tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla” anknyter granskningen 6/2023 Statsförvaltningens relationer till närstående parter och närståendetransaktioner och revisionen 8/2023 Bolag av strategiskt intresse för staten – riskhantering och säkerställande av verksamhetens kontinuitet.
Figur 1. Inriktning på olika mål av de laglighetsgranskningar, effektivitetsgranskningar och granskningar som omfattade flera revisionsslag, som slutfördes 2023

I bilaga 1 finns närmare uppgifter om alla laglighetsgranskningar, effektivitetsgranskningar och granskningar som omfattade flera revisionsslag som slutfördes 2023.

Vi följer systematiskt upp vilka åtgärder förvaltningen har vidtagit på basis av rekommendationerna och ställningstagandena i berättelserna. Vi utvärderar genomförandet av revisionsrekommendationerna via uppföljningar, som i regel görs ungefär tre år efter att revisionsberättelsen har lämnats. Utifrån uppföljningarna konstaterade vi att cirka 81 procent av rekommendationerna hade genomförts helt eller delvis, då målet var 82 procent. Sammanlagt 79 rekommendationer bedömdes. År 2022 hade 78 procent av rekommendationerna genomförts helt eller delvis och år 2021 82 procent.

Tabell 1: Indikatorutfallet för handavtrycket 2021–2023 och målet för 2023
Indikator Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Mål 2023
Rekommendationer vid redovisningsrevisioner som har genomförts helt eller delvis (%) 85 88 93 85
Rekommendationer vid övriga granskningar och revisioner som har genomförts helt eller delvis (%) 82 78 81 82
Antal revisions- och tillsynsberättelser som helhet (st.) 87 86 90 89
Antal uppföljningsrapporter (st.) 27 16 22 21

Uppgifterna i tabell 1 finns i tillgängligt Excel-format här.

Av de rekommendationer som gavs vid redovisningsrevisionerna hade 93 procent genomförts, då målet var 85 procent. Sammanlagt 312 rekommendationer bedömdes. Uppföljningen av genomförandet av redovisningsrevisionernas rekommendationer är en del av revisionsprocessen och därför görs inga separata uppföljningar. År 2022 hade 88 procent av redovisningsrevisionernas rekommendationer genomförts och år 2021 sammanlagt 85 procent.

Vi främjar en effektiv och öppen förvaltning

Figuren visar målet för hållbar utveckling nummer 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Bekämpningen av korruption främjar en effektiv och öppen förvaltning. Genom att utöva tillsyn över parti- och valfinansieringen bidrar revisionsverket till bekämpningen av korruption och tagande av muta. I Finland har man genom lagstiftning velat öka transparensen i den politiska finansieringen, ge information om kandidaternas eventuella bindningar samt begränsa kampanjkostnaderna. Genom tillsynen säkerställer vi att parti- och valfinansieringen följer gällande lagstiftning och att medborgarna har aktuell information om den politiska finansieringen i Finland.

Vi övervakar att alla aktörer som omfattas av lagen redovisar valfinansieringen. Vid varje val kontrollerar vi dessutom att de uppgifter som rapporteras till oss är riktiga. Vi publicerar alla inkomna redovisningar och de valspecifika tillsynsrapporterna på vår webbplats. År 2023 övervakade vi valfinansieringen vid riksdagsvalet 2023.

I fråga om partifinansieringen övervakar vi att partierna och partisammanslutningarna följer bestämmelserna i partilagen. Vi övervakar bland annat bidrag från utomstående och redovisningen av bidragen samt offentliggör de handlingar som partierna skickar till oss. Dessutom övervakar vi användningen av det statsunderstöd som partierna får, dvs. partistödet. År 2023 granskade vi sammanlagt 52 partisammanslutningar. På vår webbplats offentliggör vi också observationerna vid tillsynen över partifinansieringen.

Vi främjar också en effektiv och öppen förvaltning genom att ta emot klagomål och anmälningar om missbruk. Klagomål kan anföras till exempel om verksamhet som inte är förenlig med statsbudgeten eller som i övrigt är lagstridig med tanke på skötseln av statsfinanserna. Statliga myndigheter ska underrätta oss utan dröjsmål om överträdelser som inträffat i deras verksamhet. Genom att ta emot och behandla klagomål och anmälningar om missbruk säkerställer vi att förvaltningen är öppen och att den fullgör sin redovisningsskyldighet.

Via behandlingen och avgörandena av klagomål och anmälningar om missbruk får vi viktig information om brister eller lagstridigheter som observerats i myndigheternas verksamhet. Vi beaktar de klagomål som vi tagit emot även i planeringen av revisionsverksamheten. Om en så allvarlig överträdelse skulle observeras i en myndighets verksamhet att det vore fråga om ett brott och myndigheten inte själv vidtar åtgärder, ska Statens revisionsverk göra en brottsanmälan.

CASE: Öppenhetsregistret har tagits i bruk

Den nya lagen om öppenhetsregistret trädde i kraft i Finland den 1 januari 2024. Enligt den ska aktörer som bedriver påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation som riktar sig mot riksdagen eller ministerierna registrera sig i öppenhetsregistret. Efter registreringen rapporterar aktörerna om sin påverkanskommunikation halvårsvis till det offentliga registret.

Syftet med öppenhetsregistret är att öka öppenheten i riksdagens och ministeriernas beslutsfattande genom att göra inofficiell påverkanskommunikation som anknyter till beslutsfattandet synligare. Målet för registret är att bekämpa osaklig påverkan på aktörer på statsnivå.

Statens revisionsverk är registeransvarig för öppenhetsregistret. Vi tillhandahåller en webbtjänst för registrering och rapportering för de anmälningsskyldiga. Vår viktigaste uppgift är dock att handleda och ge råd till anmälningsskyldiga i tillämpningen av den nya lagstiftningen och övervaka att anmälningsskyldigheten iakttas.

Vi stödjer granskningen av gränsöverskridande ämnen genom samarbete

Figuren visar målet för hållbar utveckling nummer 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Samarbetet med inhemska och internationella intressentgrupper är viktigt även med tanke på ansvarsfullheten. I vår strategi har vi linjerat upp att en av förutsättningarna för att vårt arbete ska lyckas är effektivitet och öppenhet. De viktigaste av våra inhemska intressentgrupper är revisionsobjekten och statsförvaltningen i sin helhet samt riksdagsledamöterna och riksdagens tjänstemän, som utnyttjar den gransknings- och tillsynsinformation som vi producerar. Även medierna och allmänheten kan bekanta sig med rapporterna om gransknings- och tillsynsresultaten på vår webbplats. Forsknings- och organisationsfältet samt revisionssamfunden är också centrala aktörer i vårt intressentgruppssamarbete. En lagstadgad delegation, som består av företrädare för våra centrala intressegrupper, stödjer verksamhetsutvecklingen.

Genom att delta i internationellt samarbete och internationella nätverk får vi information om och erfarenhet av både nya metoder och aktuella teman som kan stödja gransknings- och tillsynsverksamheten och dess planering. Det internationella samarbetets betydelse framhävs särskilt i nya, aktuella och gränsöverskridande frågor. Viktiga samarbetsparter är de internationella paraplyorganisationerna för revisionsorgan EUROSAI och INTOSAI samt EU-länderna, EU-institutionerna och de nordiska ländernas revisionsorgan. År 2023 var vi aktiva bland annat i INTOSAIs arbetsgrupper för miljörevision och “big data”, EUROSAIs arbetsgrupp för miljörevision och IT-revision samt i nätverket för granskning av finanspolitiken, som lyder under EU:s kontaktkommitté och där vi är ordförande. År 2023 anslöt vi oss till arbetsgruppen EUROSAI support to the Accounting Chamber of Ukraine, som stödjer Ukraina.

I vårt arbete som ordförande för miljöarbetsgruppen (WGEA) vid den internationella paraplyorganisationen för revisionsorgan INTOSAI främjar vi målen för hållbar utveckling på det globala planet. Vi gör det möjligt att dela erfarenheter och bästa praxis för att revisionsorganen ska kunna utveckla förvaltningens effektivitet, ansvarsfullhet och transparens i sina respektive länder.

Ett av temana under revisionsverkets ordförandeperiod är politisk samstämmighet. Till exempel är stöden för fossila bränslen problematiska med tanke på klimatpolitikens genomslagskraft och kostnadseffektivt utnyttjande av skattebetalarnas pengar. Arbetsgruppen har förbundit sig till målen för hållbar utveckling, men också lyft fram utmaningar i anslutning till dem: utöver enskilda mål för hållbar utveckling bör man beakta också växelverkan mellan dem samt nya teman och risker som faller utanför målen, som godkändes redan 2015.

CASE: WGEA stödjer miljöperspektivet i granskningsarbetet

INTOSAIs arbetsgrupp WGEA främjar målen för hållbar utveckling på bred front. Som bäst fördjupar sig arbetsgruppen i klimatförändringen, den biologiska mångfalden och den gröna ekonomin. Den strävar å ena sidan efter att erbjuda de utvecklade länderna ambitiösa projekt, men å andra sidan att stödja granskningen av miljö- och klimatfrågor vid ämbetsverk i de utvecklingsländer som först nu håller på att inleda sitt arbete.

De internationella perspektiven på granskningsarbetet har förmedlats till den akademiska världen via en årlig kurs vid Helsingfors universitet, där man har behandlat bland annat de negativa återverkningarna i andra länder av nationella åtgärder som syftar till energiomvälvning. Vid generalförsamlingen som ordnades i Rovaniemi i januari 2024 diskuterades olika länders sätt att beakta ursprungsfolkens synpunkter i granskningsarbetet.

WGEA-arbetet har gett oss en bra uppfattning om hur snabbt rapporteringen om FN:s hållbarhetsmål och organisationernas koldioxidavtryck utvecklas ute i världen och vilken roll revisionsmyndigheten skulle kunna ha i säkerställandet av rapporteringen.

4 Verksamhetens fotavtryck: Vi minskar vårt fotavtryck

I detta kapitel beskriver vi hur vi har beaktat de ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna av vår verksamhet. För en del av indikatorerna för verksamhetens fotavtryck har kvantitativa mål ställts upp i verksamhets- och ekonomiplanen 2023–2026. För en del är ambitionen att i allmänhet minska verksamhetens fotavtryck och beakta de negativa konsekvenserna vid verksamhetsutvecklingen.

Miljöansvar

Fastighet och energi

Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors i en fastighet som ägs av Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Fastigheten har det största fastighetsspecifika solkraftverket i Helsingfors. Fastigheten har haft en LEED EB Gold-certifiering sedan 2018, som styr fastighetens och hyresgästernas verksamhet och miljökonsekvenser i fråga om energieffektivitet, avfallshantering och återvinning. Den el som används i fastigheten och den fjärrkyla som används för kylning av utrymmena är helt kolneutrala.

Tabell 2: Energiförbrukning, utfall 2021–2023
Energiförbrukning [1] 2021 2022 2023
El, MWh 32 35 34
Fjärrvärme, MWh 115 109 109
Fjärrkyla, MWh 46 47 36
Totalt, MWh 193 191 179

Personalens flexibla möjligheter till distansarbete har beaktats i lokalbehovet. Virtuella möteslösningar och distansarbete har minskat personalens resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Hyresavtalet för vårt verksamhetsställe i Uleåborg upphör 2024. I den lösning som söks för verksamhetsstället beaktas aspekter för hållbar utveckling.

Resor

Vid tjänsteresor följer vi statens resestrategi, som har som mål att minska miljöbelastningen. Antalet flygresor har minskat betydligt jämfört med åren före coronapandemin.

Tabell 3: Kilometer- och utsläppsutfall för flygresor 2019–2023
Flygresor [2] 2019 2020 2021 2022 2023
Kilometer 1 192 414 193 500 12 481 192 149 273 352
Utsläpp, CO2e kg 165 420 22 060 1 090 20 922 29 902

Vid resor gynnar vi kollektivtrafik. Distans- och hybridmöten har blivit vanligare också i de internationella kontakterna. Hållbarheten främjas då resorna minskar.

Upphandling

I våra upphandlingar utnyttjar vi i första hand avtal som konkurrensutsatts av den offentliga förvaltningens enhet för samordnad upphandling Hansel Ab. Vår upphandlingsanvisning förutsätter dessutom att upphandlingens miljökonsekvenser, etiskhet och kvalitet beaktas under avtalets hela livscykel.

Utifrån våra inköpsfakturor var de produkt- och servicegrupper som gav upphov till det största koldioxidavtrycket 2023 hyrorna för byggnader och lokaler (0,15 milj. CO2-ekv. kg), programvara och immateriella rättigheter (0,08 milj. CO2-ekv. kg), ICT-tjänster (0,06 CO2-ekv. kg) och företagshälsovårdstjänster (0,05 CO2-ekv. kg).

Upphandlingarnas koldioxidavtryck var 550 CO2-ekv. kg 2023, 464 CO2-ekv. kg 2022, 556 CO2-ekv. kg 2021, 613 CO2-ekv. kg 2020 och 704 CO2-ekv. kg 2019.
Figur 2. Uppgifter om upphandlingarnas koldioxidavtryck 2019–2023. Uppgifterna om upphandlingarnas koldioxidavtryck härstammar från Hansels tjänst Hankintapulssi[3]

Socialt ansvar

Vi följer årligen upp personalens arbetstillfredsställelse. År 2023 steg arbetstillfredsställelseindexet till 3,78 från 3,41 året innan. Ledarskapsindexet steg från 3,18 till 3,78. Vi ställer årligen upp mål för arbetshälsan. Möjligheten till flexibelt arbete har under flera år lyfts fram som något som främjar arbetshälsan och som ska bevaras.

Våra anställdas sjukfrånvaro minskade 2023 och låg klart under genomsnittet inom statsförvaltningen. I fråga om kompetensutvecklingen uppnådde vi vårt mål att våra anställda ska använda i genomsnitt fem arbetsdagar per person för utbildning.

Vår jämställdhets- och likabehandlingskommitté utvärderade att åtgärderna enligt den föregående jämställdhetsplanen var rätt så framgångsrika och kommittén utarbetade en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 2023–2026. Som stöd för utvärderingen användes resultaten från jämställdhets- och likabehandlingsenkäten samt lönekartläggningen.

Tabell 4: Indikatorutfall för det sociala ansvarets fotavtryck 2021–2023 samt målet för 2023
Indikator Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Mål 2023
Arbetstillfredsställelseindex (1–5) 3,3 3,4 3,8 3,5
Ledarskapsindex (1–5) 3,0 3,2 3,8 3,3
Sjukfrånvaro (d/åv) 4,2 6,6 4,1 mindre än 7,9
Tid som använts för utbildning (d/åv) 4,8 2,5 5,0 5,0

Ekonomiskt ansvar

Vår verksamhet hade anvisats anslag på sammanlagt 20,7 miljoner euro 2023. Ämbetsverkets totalkostnader ökade med cirka 0,5 miljoner euro jämfört med året innan, vilket berodde i huvudsak på att personalkostnaderna ökade. Personalkostnaderna står för merparten av ämbetsverkets totalkostnader (ca 82 procent). Som en indikator för verksamhetens lönsamhet rapporterar vi kostnaden för en arbetsdag som använts för kärnverksamheten. Kostnaden steg något jämfört med året innan, men det kvantitativa målet för kostnaden underskreds rejält. Kostnadsökningen berodde huvudsakligen på ökade lönekostnader och på att den arbetstid som användes för kärnverksamheten ökade.

Tabell 5: Indikatorutfall för det ekonomiska ansvarets fotavtryck 2021–2023 samt målet för 2023
Indikator Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Mål 2023
Kostnad för en arbetsdag som använts för kärnverksamheten (€) 842 788 802 825

Som en del av en ansvarsfull ekonomiskötsel beslöt vi att annullera 1,0 miljoner euro outnyttjat omkostnadsanslag. År 2022 annullerade vi 1,5 miljoner euro. Vi har också förbundit oss att på eget initiativ minska ämbetsverkets omkostnadsanslag med sammanlagt 0,3 miljoner euro före 2027 i enlighet med de riktlinjer som kanslikommissionen drog upp i fjol.

Vi bedömer att vår kostnadseffektivitet har utvecklats positivt 2023. Baserat på förverkligandet av de uppställda nyckeltalsmålen uppnådde vi resultatmålen antingen väl eller ganska väl. Mer detaljerad information om resultatet av verksamheten finns i våra bokslutshandlingar.

Uppgifterna i tabellerna 2, 3, 4 och 5 finns i tillgängligt Excel-format här.

5 Processen för utarbetande av rapporten

Efter två års paus har denna rapport utarbetats för andra gången i revisionsverkets historia. Vi valde ut tre mål för ansvarsfullheten, som vi svarar på genom rapporteringen. Men som det konstateras i rapporten, svarar en del av revisionsverkets uppgifter på flera hållbarhetsmål samtidigt. Som indikatorer för ansvarsfullheten har vi valt existerande indikatorer för verksamheten och ekonomin och vi har ställt upp mål för dem som en del av vår regelbundna verksamhets- och ekonomiplaneringsprocess.

Rapporten utarbetas på uppdrag av ledningen och rapporteringsuppgiften grundar sig på det mål som ställts upp i verksamhets- och ekonomiplanen. Rapporttexterna har utarbetats av de olika enheternas anställda och beredningen har samordnats genom ett samarbete mellan kommunikationen och ekonomitjänsterna. Revisionsverkets ledningsgrupp behandlade ansvarsrapporten den 24 april 2024 innan den godkändes och publicerades.

 


[1] Elförbrukningen utgörs av förbrukningen vid revisionsverkets lokaler i Helsingfors. Den övriga energiförbrukningen har beräknats genom att fastighetens förbrukning har dividerats med den andelen av ytan som revisionsverkets lokaler står för. Statens revisionsverks andel av ytan är 2,7 procent. Energiförbrukningen vid verksamhetsstället i Uleåborg ingår inte i siffrorna. Verksamhetsställets andel av den totala förbrukningen är obetydlig.
[2] Utfallet grundar sig på uppgifter från avtalsresebyrån CWT Finland Oy.
[3] Uppgifterna grundar sig på en beräkningsmodell som Finlands miljöcentral har utvecklat (SYKEra 15/2019). Uppskattningarna av upphandlingskategoriernas koldioxidavtryck grundar sig på de genomsnittliga koldioxidavtrycken från produkter på den finländska marknaden och motsvarar inte nödvändigtvis det verkliga koldioxidavtrycket från en enskild upphandling.

kategorier