Finlands statsförvaltning är guld värd

Under de rådande exceptionella omständigheterna till följd av en av de svåraste kriserna i modern tid har vi i Finland kunnat förlita oss på en välfungerande och effektiv förvaltning. Ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna har genom snabba och gedigna beslut säkerställt kontinuiteten i statsförvaltningens arbete.

Ändå har man inte gjort avkall på insatser som möjliggör beslut för en bättre framtid. Den finländska statsförvaltningen är guld värd.

Överlag har statsförvaltningen lyckats utomordentligt väl med att anpassa sin verksamhet. De instanser som under normala förhållanden varit förutseende och beredda på störningar och undantagstillstånd klarade bäst av att ta itu med krisen. Likafullt är starka nätverk och öppnare spridning av information inom förvaltningen en styrka för alla. En god förvaltning bygger i hög grad på omedelbar växelverkan och ömsesidig solidaritet.

Statens revisionsverks uppgift är att tids nog granska de beslut fattats och de åtgärder som vidtagits under de exceptionella omständigheterna. Vi håller redan på att lägga upp planer för detta.

Coronakrisen tvingade fram det digitala språnget

Förvaltningsövergripande samarbete som bygger på digitalisering och öppet informationsutbyte har funnits i planerna och beredningen redan länge. Nu under krisen har de blivit oumbärliga funktioner som möjliggör effektiv verksamhet. Det digitala språnget har blivit verklighet.

Övergången till distansarbete med it-uppkoppling skedde i praktiken över en natt. Det lyckades tack vare den tekniska och kulturella beredskap som redan var inbyggd i förvaltningen. Efter en något seg början har statsförvaltningens centraliserade IKT-tjänster fungerat relativt bra och nya rutiner för utbrett distansarbete har utformats både inom ämbetsverken och i förvaltningsövergripande nätverk.

Coronaberedskapsteamen har hållit ett öga på det aktuella läget med tanke på såväl arbetet och medarbetarna som informationen och dem som använder tjänsterna. Man månar sig om att informera och stödja medarbetarnas psykiska mående. Kommunikationsavdelningarna och HR tar i lite extra, spånar fram idéer och testar nya metoder som ska hjälpa medarbetarna och bidra till förvaltningens målsättningar. IKT-tjänsterna befinner sig i hetluften när det gäller att kartlägga och tillfredsställa de omfattande behoven. Introduktion av nya medarbetare har anpassats till coronarestriktionerna på fysisk närvaro. Alla lär sig hela tiden någonting nytt.

Arbete för det gemensamma goda och kompetens är dygder hos förvaltningen

Ministerierna med sina ämbetsverk och inrättningar har under stark tidspress och med begränsade personresurser berett historiska beslut, lagar som kräver bred expertis, helt nya understödsformer och bidrag samt system och tjänster för dessa. Det avspeglar en passionerad grundhållning för det gemensamma serviceuppdraget och personliga uppoffringar.
Starkt engagemang till arbetet och målsättningarna, flexibilitet och ödmjukhet inför nya situationer samt tillit till den egna och kollegernas kompetens är dygder som har tryggat förvaltningens verkställighetsförmåga. Förvaltningen har inte drabbats av vare sig kaos eller förlamning.

Det har också krävts förmåga att acceptera att ”tillräckligt bra” är den bästa kvaliteten i detta läge. Hur frustrerande det än må kännas för en expert, så går det inte att eftersträva perfektion under en kris.

Människor som hela tiden gör sitt bästa, tänjer på sina krafter och sin kapacitet utför ett värdefullt arbete som inte når rubrikerna. Utan dem skulle vi inte ha ett så robust och stabilt samhälle. Stort tack till en välfungerande förvaltning.

kategorier