Riksdagens informationsbehov förändras – Statens revisionsverk stärker framsynsfärdigheter och systemtänkande

Revisionsbranschen förändras i snabb takt. Såväl digitaliseringen av statsförvaltningen som centraliseringen av ekonomiförvaltningens tjänster och de informationssystem som genomför dem skapar en ny verksamhetsmiljö för revisionen. I större utsträckning än tidigare betonas hanteringen av helheter och den övergripande förståelsen av systemen. I revisionen av den politiska beredningen betonar däremot tväradministrativ karaktär, samförbindelserna och sektorsövergripande förfaranden inom databildning behovet av ett systemiskt tillvägagångssätt.

Riksdagens informationsbehov förändras och det finns skäl att precisera revisionsuppgifternas aktualitet och relevans med tanke på beslutsfattandet. Därför har tidigare revisionsslaggrundad planering och verkställande förnyats i revisionsverket för att ge utrymme för en gemensam planering och gemensamt projektarbete som utnyttjar hela ämbetsverkets kunnande och sakkunnighet.

Internationella exempel på en ny slags organisering av revisionsarbetet stöder lednings- och organisationsförnyelsen, som genomfördes vid revisionsverket under vintern 2019 för att verkställa strategin. Två starka mål styr förnyelsen: öka revisionernas effektivitet och utveckla personalens kompetens. I strategidialogen har hela personalen visat starkt stöd för dessa mål.

Teambaserat projektarbete ger en heltäckande möjlighet att lära sig nytt och utnyttja kunskapspotentialen. Att modigt utveckla verksamhetsmodellerna och öka på innovation har tidvis varit ett utmanande mål för en arbetsgemenskap av riskhanteringsexperter. En sådan förnyelse kräver tid, men långsiktigt arbete kommer att belönas.

I strävan efter nya mål betonas växelverkan, en aktiv och öppen diskussion och framförande av synpunkter, motiveringar till dessa och argumentering. Tillsammans tecknar vi en stor bild av hur allt vårt arbete stöder målen på ämbetsverksnivå. Vi skapar ömsesidig uppmuntran och en atmosfär som lyfter fram den samhälleliga betydelsen av revisionsverkets arbete.

Den önskade förnyelsen förbättrar informationens användbarhet

Revisionsverkets ambitiösa förnyelse har redan fått god feedback från intressentgrupperna. Man litar på revisionsverkets arbete och informationen som produceras stöder förnyelsen av förvaltningen. Effektivitetsledningen har skapat fungerande nätverk och för en aktiv dialog inom förvaltningen. En mer omfattande identifiering av riksdagens informationsbehov och ett nytt slags riktande av information har också ökat på revisionsarbetets effektivitet. Detta syns även i att utskotten utnyttjar revisionsverkets expertis, utlåtanden och översikter mer än tidigare.

En omfattande uppföljning av politisk beredning är i kärnan av att rikta revisionsarbetet. Förnyelsen lyckas genom att öka färdigheterna och utveckla verksamhetsmodellerna. Ledningsfärdigheter och visioner har stärkts genom att omdefiniera ledningens ansvarsområden och arbetsuppgifter samt ledarskapsutbildning. På motsvarande sätt har experternas ledningskompetens stötts i utbildningsgrupperna genom gemensamma utvecklingsuppgifter och träning.

Exempel på ett nytt slags samarbete och experimentellt grepp från de senaste åren är programmet för unga experter Visio, utvecklingsprogrammen för experter ASKEL 1–4, ledningens utbildningsprogram samt skapandet av kompetenscentrum för att stärka kompetensutvecklingen. I experternas gemensamma projekt prövades ett nytt slags samarbete över enhetsgränserna och de olika expertområdena, och erfarenheterna från dessa har bidragit till att uppmuntra vår nya organisations- och verksamhetsmodell. Systemtänkandet förutsätter att experterna samarbetar och att kompetensen kombineras på ett mångsidigt sätt.

Revisionsbranschen har alltid varit internationell, vid förändringar betonas samarbetet

Omvälvningen av revisionsbranschen syns även som förstärkning av den internationella nätverksverksamheten. Arbetet med att utveckla dataanalys och verktyg som bygger på artificiell intelligens görs i de kollegiala ämbetsverkens gemensamma expertnätverk. Revisionsverket följer internationella standarder för extern revision. Utvecklingen av standarder och arbetsmetoder utförs i arbetsgrupper och nätverk som lyder under takorganisationen INTOSAI och dess regionala organisationer.

Finland har ansvarat för att skapa nya arbetsmetoder för framsyn och identifiering av nya fenomen i vår europeiska organisation EUROSAIs förvaltningsrådsarbete. Globala mål för hållbar utveckling som är viktiga för Finland syns klart i arbetsgruppen för miljörevision, som leds av revisionsverket. Revisionssamarbetet angående coronakrisen som grundats på initiativ av revisionsverket har stött jämförbarheten av regeringarnas åtgärder och försnabbat revisionsverkens verksamhet i undantagstillstånd. Det internationella samarbetet förstärker revisionsverkets kunnande och ger möjlighet att påverka revisionsbranschens utveckling mer omfattande.

Framsyn, utvärdering och flexibilitet håller revisionerna i takt med tiden

Förnyelsen av en expertorganisation är en inspirerande resa som bäst kan nås med hjälp av en omfattande och öppen diskussion. Att synliggöra utmärkta resultat är viktigt och stöder också känslan av att det utförda utvecklingsarbetet har burit frukt. När verksamheten förnyas är det också klokt att acceptera att alla testade idéer inte ska etableras eller att prototyperna inte omvandlas till nya produkter. Även här är intressentgruppernas respons ett effektivt stöd för utvecklingsarbetet.

Revisionsverket förnyas för att riksdagen även i fortsättningen ska ha relevant och aktuell information som stöd för beslutsfattandet. Teknologin utvecklas snabbt och förbättrar genom automatiska kontroller driftsäkerheten i ekonomiförvaltningssystemen. Samtidigt behövs mer omfattande information och förståelse av ärendesamband i den politiska beredningen. Revisionsverkets mål är att förutse dessa ändringar som påverkar vår verksamhet och förbättra flexibelt utnyttjande av kunnande för att utföra nytt slags arbete. På så sätt tryggar vi också statsförvaltningens funktion och stöder utvecklingen av nya verksamhetsmodeller inom förvaltningen.

kategorier