Det breda samarbetet i beredningsfasen ger goda förutsättningar att genomföra bioekonomistrategin

Finlands bioekonomiska strategi har sammantaget beretts på ett lyckat sätt. Sju ministerier samt VTT och Sitra samarbetade i beredningen, där det ingick ett brett samråd med intressenter som företräder bioekonomin, bl.a. intresseorganisationer och företag. Det här beredningssättet har skapat bättre förutsättningar för ett genomförande av strategin över flera regeringsperioder.

Statens revisionsverk (VTV) har utvärderat beredningen av Finlands bioekonomiska strategi. Finlands bioekonomiska strategi ”Hållbar tillväxt genom bioekonomi” bereddes 2012–2014 i ett projekt som tillsattes av arbets- och näringsministeriet och godkändes av statsrådet. Med bioekonomi avses där en ekonomi som nyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster.

Sju ministerier samt VTT och Sitra samarbetade i beredningen av strategin, och det ingick även ett brett samråd med intressenter som företräder bioekonomin. Därtill kunde medborgarna ge sina synpunkter via två webbplatser.

“Det breda samarbetet i beredningen främjade skapandet av politiskt samförstånd, som i sin tur underlättar ett smidigt genomförande av strategin över flera regeringsperioder. Därför rekommenderar vi att ministerierna även i fortsättningen bereder omfattande strategier och program tväradministrativt och tar med olika intressenter i bred omfattning,” säger ledande effektivitetsrevisor Hanna Virta från VTV.

Beredningen av bioekonomistrategin leddes på ett bra sätt trots att strategin blev färdig cirka ett år efter den ursprungliga tidsplanen. VTV hittade även utvecklingsområden i strategiarbetet. Det togs exempelvis inte fram alternativ till strategin vilkas ekonomiska konsekvenser man hade kunnat bedöma och jämföra. Riskerna i genomförandet av strategin värderades inte och behandlingen av dem planerades inte systematiskt.

“När strategier bereds i statsförvaltningen är det viktigt att man i fortsättningen kartlägger alternativen och förbereder sig på riskerna i genomförandet redan under beredningsfasen,” konstaterar Virta.

De senaste åren har Finland satsat kraftigt på bioekonomin: i programmet för statsminister Sipiläs regering tilldelades bioekonomi och ren energi 323 miljoner euro för åren 2016–2018. Dessa projekt bygger delvis på bioekonomistrategin. Målet med strategin är att höja den finländska bioekonomins totala produktion till 100 miljarder euro och skapa 100 000 nya arbetstillfällen fram till år 2025. Målen uppställdes i förhållande till läget år 2011, då den totala produktionen uppgick till 60 miljarder euro och branschen erbjöd 319 000 arbetstillfällen.

Ta del av revisionsberättelsen: Beredningen av statsrådets bioekonomistrategi

kategorier