artikkelikuva

Revisionsverket utvärderade sin verksamhet med hjälp av SAI PMF – och utnyttjade resultaten i strategiarbetet

Statens revisionsverk genomförde en SAI PMF-utvärdering av sin verksamhet och en tillhörande extern kvalitetssäkring (IDI: INTOSAI development initiative), som slutfördes i början av 2019. I sitt utlåtande konstaterar IDI att utvärderingen genomfördes enligt SAI PMF-metodiken. Det här var en självutvärdering av revisionsverket med avseende på 2017 (2016 i fråga om revisioner). 

SAI PMF har utvecklats av INTOSAI (The International Organisation of Supreme Audit Institutions) som ett ramverk för utvärdering av revisionsorgan. Utvärderingens syfte är att stödja revisionsorganens utvecklingsarbete genom att producera information om organisationens styrkor och utvecklingsområden. SAI PMF är ett frivilligt verktyg för utvärdering av verksamheten med ISSAI-standarderna och annan god internationell praxis som riktmärke. SAI PMF-utvärderingen omfattar allt revisionsarbete och även övrig verksamhet. I utvärderingen ges det inte rekommendationer, men iakttagelserna kan utnyttjas vid t.ex. strategiprocesser och kartläggning av organisationens styrkor och svagheter.

Utifrån den gjorda utvärderingen kan bl.a. följande konstateras: Grundlagen garanterar Statens revisionsverk en oberoende ställning och omfattande rätt till information med avseende på skötseln, övervakningen och granskningen av statsfinanserna. En brist är dock att revisionsverkets granskningsrätt inte omfattar Folkpensionsanstalten eller Finlands Bank. Utvecklingsområden som utvärderingen lyfte fram är bl.a. enhetligare planering av revisions- och expertverksamheten samt transparent koppling av strategin till revisionsplaneringen. Revisionsverkets interna kontroll ser ut att vara god enligt utvärderingen, men hanteringen av operativa risker på verksnivå lyftes fram som ett utvecklingsområde. ISSAI-standarderna har beaktats väl i instruktionerna för våra olika revisionsslag och deras revisioner konstaterades vara täckande. Utvärderingen visade att revisionsverkets ekonomi- och kapitalförvaltning har organiserats på ett fungerande sätt men att instruktionernas lättillgänglighet och aktualitet behöver uppmärksammas. I utvärderingen syntes också att revisionsverket den senaste tiden satsat på HR-funktionen bl.a. genom systematisk kompetensutveckling. Utvärderingen fann att den externa kommunikationen och insamlingen av respons fungerar.

Generaldirektörens syn på utvärderingsresultaten: framtidsinriktad kompetensutveckling och innovationsstöd

Enligt revisionsverkets generaldirektör Tytti Yli-Viikari ger SAI PMF-utvärderingen en bra grund för ytterligare förbättring av verksamheten.  De flesta processer och verksamhetsmodeller som beskrivs i utvärderingen kräver fortlöpande utvärdering och utveckling. Vår nya strategi och de förändringar som sker utifrån den omfattar utvärderingens centrala resultat om kvalitetssäkring och utvärdering på verksnivå, enhetligare planering av revisions- och expertverksamheten samt utvecklingsarbetet och flexiblare personalplanering.

Utvärderingsresultaten stöder även revisionsverkets beslut att fokusera på kompetensutveckling och stöd för metod- och produktinnovationer inom revision. Verket strävar efter att fortsätta förbättra interaktionen och förnya intressentsamarbetet för att göra verkets arbete mera känt. Därigenom kan verket på ett bättre sätt stödja en hållbar förnyelse av hur statsförvaltningen sköter ekonomin. Vi kommer även i fortsättningen att framhålla revisionsverkets mandat och utvidga vårt verksamhetsfält till centrala aktörer i skötseln av den offentliga ekonomin.

SAI PMF-utvärderingens resultat stärker oss i synen på att revisionsverket ska föra en aktiv dialog med intressenterna och beakta hur tekniken och de förändrade samhälleliga förväntningarna påverkar revisionernas omvärld, där processerna för skötseln av den offentliga ekonomin och den politiska beredningen kontinuerligt utvecklas. Dessa förändringar utmanar även hanteringen och utvärderingen av revisionsverkets effektivitet då effekterna av vår verksamhet i allt högre grad utvärderas bredare än bara utifrån en enskild revisionsberättelse eller kommunikation om revisionen.

Revisionsverket har utnyttjat utvärderingsresultaten i sitt strategiarbete och i verkets pågående förnyelseprocess.

kategorier