Statens revisionsverk följer med hur förvaltningen fungerar under undantagsförhållanden

Det finländska samhället vilar på solida principer för god förvaltning och gedigen riskhanteringskompetens. De utgör också en god utgångspunkt för hanteringen av undantagssituationer. Statens revisionsverk uppfyller sitt mandat genom att granska att dessa principer iakttas och övervaka att riksdagen utövar sin budgetmakt även under undantagsförhållanden.

Statens revisionsverks revisioner, liksom redovisningsrevisionerna 2019, och planeringen av revisionerna fortsätter för det mesta normalt även under pandemin.

Vi ser över granskningsplanen i maj 2020 med hänsyn till undantagssituationens effekter och riksdagens förväntade behov av information. Dessutom kommer vi att beakta undantagssituationen i de pågående och förestående revisionerna.

I den exceptionella situationen framhävs betydelsen av bedömningarna av riskhanteringen och kontrollen av de genomförda åtgärderna. De exceptionella statsunderstödsbesluten och utvidgade statsborgen ingår i revisionsverkets granskningsmandat.

Vi sammanställer information för framtida behov

Statens revisionsverk förbereder sig för att tillgodose riksdagens och andra intressenters informationsbehov speciellt efter pandemins akuta skede. En omvärldsbevakningsgrupp bestående av experter inom olika områden upprätthåller en lägesbild av regeringens och myndigheternas agerande under pandemin. Den fokuserar på teman som bland annat beredskapslagen med tillhörande förordningar och de åtgärder som vidtas utifrån dem och deras kostnadspåverkan, författningsändringarna och tidsramarna för dem, beslutsprocesserna samt EU:s åtgärder.

Informationen från omvärldsbevakningen används som stöd för revisionsplaneringen och framtagningen av information för riksdagen. Bevakningens omedelbara syfte är inte att identifiera revisionsteman eller göra en heltäckande analys av iakttagelserna, utan informationen används på separat överenskommet sätt bland annat för justering av granskningsplanen.

Anpassat fokus för övervakningen av finanspolitiken

Den exceptionella situation som coronaviruset orsakat påverkar de offentliga finanserna genom den allmänna ekonomiska utvecklingen samt direkta finanspolitiska åtgärder. Revisionsverkets övervakning av finanspolitiken utvärderar regeringens åtgärder under pandemin.

Revisionsverket har i den finanspolitiska lagstiftningen ålagts uppgiften att bedöma och övervaka efterlevnaden av såväl nationella som EU:s finanspolitiska regler, innehållet i planen för de offentliga finanserna samt tillförlitligheten i prognoser som utgör underlag för finanspolitiken. Revisionsverkets funktion för övervakning av finanspolitiken förbereder sig för att i maj 2020 planenligt redovisa sin bedömning av skötseln av de offentliga finanserna utifrån besluten vid vårens ramförhandlingar och planen för de offentliga finanserna.

I bedömningen tas självfallet hänsyn till de exceptionella förhållandena och åtgärderna. Till exempel gäller inte bestämmelserna i EU:s finanspolitiska pakt på grund av undantagsbestämmelsen, vilket ger varje land handlingsutrymme för att hantera krisen. I denna undantagssituation flyttar vi fokus för tillsynen från regelefterlevnad till bedömning av regeringens åtgärder samt av utsikterna och riskerna för Finlands ekonomi där coronavirusets effekter är påtagliga. Vi lämnar också ställningstaganden till förfaringssätten under undantagsförhållandena.

Samarbete stödjer god förvaltning

Revisionsarbetet och samarbetet med våra intressenter har fungerat väl även på distans. Verket har också tagit hänsyn till hanteringen av pandemiriskerna i sin verksamhet. I denna exceptionella situation står vi ju inför samma utmaningar som alla andra organisationer. Vi vill i vår roll bidra till att principerna för god förvaltning iakttas och säkerställa att riksdagen får den information som den behöver som beslutsunderlag när coronasituationen är överstånden.

Detta inlägg anknyter till en översikt av revisionsverkets verksamhet i undantagssituationen som delgivits nätverket för riksrevisionerna i de nordiska länderna. Riksrevisionernas internationella samarbete och informationsutbyte fortsätter trots pandemin via distansförbindelser. Revisionsorganen utbyter speciellt inom Europa regelbundet sinsemellan information om de exceptionella omständigheternas påverkan på deras verksamhet och om de högre revisionsorganens roll i utvärderingen av de nationella åtgärderna.

kategorier