Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2013

Redovisningarna av partifinansieringen till väsentliga delar är riktiga och till väsentliga delar ger riktiga uppgifter om de bidrag som de övervakade sammanslutningarna har fått. Statens revisionsverk övervakar hur de bestämmelser i partilagen som avser bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt uppgörande och inlämnande av med detta anknutna handlingar iakttas i de övervakade sammanslutningarnas verksamhet.

Huvudsakligt innehåll

I partilagen (10/1969, ändrad 638/2010) har för partier och partiföreningar föreskrivits förpliktande bestämmelser vilka främjar öppenhet i finansieringen. Syftet med bestämmelserna är att öka partifinansieringens öppenhet genom att särskilt beakta de rekommendationer som Europarådets organ mot korruption GRECO har gett Finland. Allmänheten bör för att kunna bedöma eventuella bindningar ha tillräcklig information om finansieringen av partiernas grundläggande verksamhet och valkampanjer.

Statens revisionsverk övervakar hur de bestämmelser i partilagen som avser bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt uppgörande och inlämnande av med detta anknutna handlingar iakttas i de övervakade sammanslutningarnas verksamhet.

Revisionsverkets tillsynsobjekt, det vill säga partierna, de i understödsbeslutet avsedda föreningarna samt de partinära sammanslutningarna har lämnat in sina bokslutshandlingar för 2012 till det elektroniska registret för redovisning av partifinansieringen.

År 2013 utförde Revisionsverket 25 granskningar på platsen inom ramen för sitt granskningsuppdrag. Året innan var antalet granskningar 20. År 2013 granskades samtliga riksdagspartier, deras distriktsorganisationer i Birkaland och Helsingfors samt två stiftelser.

Till registret för redovisning av partifinansieringen meddelades under 2013 med aktuella redovisningar bidragsprestationer till partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar till ett totalt belopp av 2,4 miljoner euro. Dessutom har det redovisade beloppet för 2012 ökat retroaktivt under 2013 från 2,6 miljoner euro till 3,1 miljoner euro och stödbeloppet för 2011 från 2,4 miljoner euro till 2,6 miljoner euro under samma tidsperiod. En del av kompletteringarna följer av de granskningar av partifinansieringen som utförts under de tre senaste åren.

På basis av den granskning som hänfört sig till tillsynsobjekten kan konstateras, att de aktuella redovisningarna av partifinansieringen efter kompletteringar till väsentliga delar är riktiga och till väsentliga delar ger riktiga uppgifter om de bidrag som de övervakade sammanslutningarna har fått.

De övervakade sammanslutningarnas bokföring har som regel skötts adekvat så, att det har varit möjligt att verkställa tillsynen över bestämmelserna i partilagen på basis av bokföringen. Alltjämt understryks emellertid, att alla bokföringsskyldiga ska hålla sin bokföring à jour så som avses i 2 kap. 4 § i bokföringslagen (1336/1997, ändrad 1304/2004). Det är också skäl att ägna uppmärksamhet åt bokföringens specifikationssätt och kvalitet och åt hanteringen av kassamedel. Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen bör kunna härledas från bokföringen och andra utredningar och kunna avstämmas mot dem.

I valet av revisorer för de övervakade sammanslutningarna och i revisionsberättelserna har fortfarande observerats brister. Till revisorer har inte alltid valts auktoriserade revisorer. Revisorerna har inte heller alltid i sina revisionsberättelser inkluderat de uttalanden som krävs enligt 9 c § i partilagen.

Vid granskningen observerades inga bidragsprestationer som skulle ha stridit mot begränsningarna av bidrag enligt 8 b § i partilagen och härrört från en annan organisation än en partinära sammanslutning.

 

kategorier